“به جای تجلیل و ستودن جلاد یعنی کسی که انبوهی از جنایتکاران را اعدام می کند تا برای جنایت کاران جدیدی که بوجود می آیند، جا باز شود، عمیقاً خواستار دگرگونی سیستمی باشیم که منشاء و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه می باشد.”

کارل مارکس درباره مجازات اعدام – ۱۷- ۱۸فوریه ۱۸۵۳ – روزنامه “نیویورک دیلی تریبون” New-York Daily Tribune – ترجمه اشرف دهقانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)