عالم تو شوی؛ تو قطره دریایی
با او چو شوی؛ تو عالمی دنیایی
این من من و این تو تو و این ما و شما
چون نیک نگه کنی بود رویایی
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com/

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini