” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “ به اطلاع جمیع ملت شریف و آزاده ایران میرساند وزارت تروریستی اطلاعات با شدت بسیار دادن به جنایت سازمان یافته خود بر علیه اینجانب در … ادامه خواندن ” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “