” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “
به اطلاع جمیع ملت شریف و آزاده ایران میرساند
وزارت تروریستی اطلاعات با شدت بسیار دادن به جنایت سازمان یافته خود بر علیه اینجانب در حال کشتن اینجانب است (لینک توضیحات در زیر) و در صورت بروز هر گونه مشکلی در آینده مسئولیت آن بعهده نظام دیکتاتوری تروریستی و دولت فاسد و ناکارآمد و تروریستی حسن روحانی مردم فریب منفعت طلب سوء استفاده گر از آرای مردم خواهد بود.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند

مرگ بر منشا فساد حکومت ولایت فقیه و علی گدای جنایتکار فاسد حسود خامنه ای
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
www.shahinmirmoh.blog.com