دولت روحانی ناکارآمد و فاسد روحانی باید استعفا کند و با او مانند دولت برزیل برخورد شود
حسن روحانی و دولت حسن روحانی در زمینه وعده های داده شده در زمان انتخابات هیچ کاری انجام نداده است؛ و فقط یک قرارداد با دادن مزایا و امتیازات بسیار امضاء کرده است؛ وعده های حسن روحانی در مورد آزادی زندانیان سیاسی دروغ بوده است؛ وعده او در مورد پایان حصر خانگی دروغ بوده است؛ وعده اودر مورد حقوق شهروندی دروغ بوده است؛ وعده او در مورد بهبود ازادی بیان دروغ بوده است؛ وعده اودر مورد بهبود قابل توجه وضع اقتصادی دروغ بوده است؛ وعده اودر مورد عملکرد قانونی و بهتر وزارت اطلاعات دروغ بوده است؛ وعده او در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر دروغ بوده است.
دولت دزد و فاسد و خائن و ناکارآمد حسن روحانی باید با قبول مسئولیت استعفا نماید و این چه مجلسی است که کاندیداهای ریاست و نمایندگان آن بجای عمل کردن شرافتمندانه و بر اساس قانون مانند برزیل؛ خود از دولت فاسد حسن روحانی رشوه های چند صد میلیون دلاری گرفته اند.
باید به قانون عمل شود و هر کس با قانون و عملکرد قانونی مشکل دارد باید استعفا کند و باید برود.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر ضحاک فاسد مغزخوار زمان علی گدا خامنه ای
مطالب بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب:
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com/

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “