فیلم توضیح در مورد پاداش پادشاه عربستان به اینجانب که توسط نظام در حال دزدیده شدن است

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی