در فقد آیت الله منتظری
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
۲۹آذر۸۸،سالمرگ آیت الله منتظری ست،او فردی ست که وجهی از آیت الله(نشانه ی خدا)بودن را هم درعمل وهم درکلام نشان داد.
همه ی موجودات(اعم از نباتات،جمادات وحیوانات)آیات و نشانه های خداوند هستند.اما وقتی این القاب(آیت الله)به فردی الصاق شود،باید درعمل صفات خداوند مثل رحمان بودن،عدالت داشتن و رحیم بودن را هم دراوجاری دید؛ولیکن باتاسیس نظام جمهوری اسلامی ماباسرهنگانی روبرو شده ایم که درجه ی آیت الله الهی گرفته اند!!
اگر القابی چون حجت الاسلام و آیت الله مراتب درس خواندن در حوزه است،همچنانکه که نظامیان باتحصیل فنون نظامی چنین درجاتی می گیرند،که هیچ,ولی چنانچه درنظامی که پایه اش را خدا و معنویت واخلاق قرار می دهد،آیت الله هایش باید مجسمه ی صفات خدایی درعمل باشندکه تجربه ی ۳۷ سال حاکمیت ولایت فقیه وروحانیت،عکس موضوع را نشان داده واخلاق ومعنویت گمشده ی جامعه ی ایرانی ست که گفته اند:«الناس علی دین ملوکهم»!
آیت الله منتظری هرچند واضح وشارح «ولایت فقیه»بود،ولی از «گوساله»ی سامری ای که توسط حاکمیت ج.ا.،ساخته شد،تبری جست وبرخود لرزید و چون ابراهیم پیامبر تبر برداشت واین بت را شکست؛برای آن نیز تاوان سختی داد.حیف که عمرش کفاف نداد.
ولایت فقیه،مدینه ی فاضله وایده آل رویایی برای روحانیون شیعه است.مدینه ای که اکنون دراسارت قدرت فقیه، ویرانه شده است.
آیت الله منتظری بدلیل دیدگاه های خاص و نیز زندگی درایران،میان مردم و روشنفکران(باافکار متضاد)حضورفیزیکی درزندانها وتبعیدهای مختلف،ازاو شخصیتی ممتایزساخت.تنهامرجع تقلید وروحانی بلندپایه ی حوزه ازنسل گذشته است که دیدگاههایش سبب حسادت و کینه ی همقطارانش (چه قبل وچه بعد ازانقلاب)شد؛حتی درمیان باصطلاح حامیانش.
اوبطور طبیعی،قائم مقام رهبری بود وهیچ نیازی به هیچ آرایی نداشت؛هرچند خود نمی خواست وسرانجام هم ازاین بلیّه ی زمینی رهایی جُست وعاقبت بخیر شد،آنچنانکه اکنون،دشمن ودوست وتاریخ به نیکی از او یاد می کند. امادراین میان ازهمان سالهای نخست انقلاب،کسانی بودندکه نمی خواستنداوقدرت رابعدازرهبری خمینی برعهده بگیردولذازمینه چینی ها از همان سالها آغازشده بود!
هاشمی رفسنجانی درسال ۶۱ درپاسخ به اظهارات طاهری اصفهانی (امام جمعه اصفهان)که گفته بود مردم نظر به آیت الله منتظری دارند،درتائید وی،ولی با اما وتبصره ای که بعدها مصداق عملی پیدا کرد ودرانتخاب خامنه ای به کرسی نشست، می گوید:
«به نظرمن مردم درمیان علما توجه بیشتری به ‫‏آیت‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الله العظمی منتظری دارند.البته باید تقلید را با رهبری ازهم جداکنیم(!)،یعنی ممکن است کسانی باشند که بعد ازامام درتقلید به گونه ای دیگر فکر کنندولی ازنظر سیاسی به آیت الله العظمی ‫‏منتظری‬‬‬‬‬‬‬‬‬ توجه کنند.گرچه ممکن است اکثریت مقلد ایشان باشند.البته من بنا ندارم دراین مسایل این گونه اظهار نظر کنم.واگر فرضا مردم روی آیت الله العظمی منتظری باشد،‫‏مجلس‬‬‬‬‬ خبرگان دیگر کاری نخواهد داشت».‬ (۲آذر۱۳۶۱،‫ روزنامه‬‬‬‬‬ اطلاعات) ‬‬‬‬‬
واین مردم هنوزهمان مردمی هستندکه عکس امام ر ادرماه می بینندوهنوز آبدیده نشده اند وافراد وجریان های سیاسی رانمی شناسند و…آگاهی های آنها توسط آشپزهای ویژه ساپورت می شود!
ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی،حکایت قصه ی ملانصرالدین است که برای سرکار گذاشتن همسایه ها الکی فریادمی زند آنجا آش می دهند،وهمه ظرف بدست برای گرفتن آش در محل مورد نظر حضور یافته وصفی بسته می شود!
قضایایی مثل تسخیر سفارت آمریکا درتهران مصداق روشن این شیوه است.
آشپزهای نظام جمهوری اسلامی اول سوژه را ترتیب می دهند وسپس فریاد می زنند آنجا آش می دهند واینگونه افکار عمومی را به سمت مورد دلخواه جلب وسپس بدلیل خواست مردم،احکام خاص را هم صادر و برنامه های بعدی خود رااجرایی می کنند؛دلیل آنراهم حمایت مردم می دانند!
درمورد آیت الله منتظری،فردی که از سوی استادش(خمینی)فقیه عالیقدروخلاصه شده ی او معرفی شده بود؛یکباره درجنگ قدرت،وی رافاسق ومنحرف و ساده لوح معرفی می کنند وبرای آن نیز به شکل روش فوق حمایت های مردمی را هم می گیرند…
درسال ۱۳۶۴،خبرگان رهبری،تعیین می کند که ایشان بعداز فوت خمینی جانشین وی خواهد شد.حمایت های روحانیون و شخصیت و…. اینجا و آنجا دررسانه ها منتشر می شود.
اینجانب(راقم این سطور)،در همان سال با یکی از روحانیون مصاحبه ای در همین زمینه انجام داد،که بخشی از آن در روزنامه کیهان ۱۶بهمن ۱۳۶۴،به چاپ رسید.درقسمتی از آن مصاحبه،روحانی مورد نظر در پاسخ به پرسش من می گوید:
«…به هرحال یکوقت است که یک رهبری مدیون عامه مردم وفداکاری های عمومی مردم است.اینهادست رهبر رانمی بندد،اصلارهبرهمین است که خواست شرعی مسلمانان رابرآوردن ودرمقابل فداکاری های آنهاازخودانعطاف نشان دادن وحرکت کردن درراه آنها.امااگر رهبر مدیون افرادیابخش های مشخصی باشد،نعوذبالله دست وبالش بسته خواهد بود،باتوجه به اینکه هوای نفس هاواینها هم بلی دیگر،درجماعت ماطلبه ها بعضی وقت ها غلبه پیدا می کندنسبت به بقیه اقشارمردم،اینهم یک انگیزه بود.وشما می دانیدپیغمبر اکرم(ص)باآیه قرآن وازطرف جبرئیل مامورابلاغ نیابت وامامت حضرت علی شدو بارهاهم ازحضرت علی بالصراحت باعبارات رسائی تعریف کرد.ومساله بیعت که درهمان روزغدیرشدومسلمانها چندروزی توقف کردندوآمدندبیعت نمودند.بااین همه این حرفهاشایدسه ماه طول نکشیدکه بنابربربعضی ازتواریخ دوماه ونیم از قضیه گذشته بودکه پیامبرفوت کرد.شمابرویدجزئیات آنراپیداکنیدکه مسائل آموزنده ای است.پیامبرباآنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی کردوازطرفی هم هیچ نوع وسائل تبلیغاتی که الآن مانند کتاب وروزنامه وغیره است اینهادرآنزمان هیچکدام نبود.یک طابقه وجماعتی پیداشدندوخیلی راحت اذهان مردم را تغییر دادندوتمام حرفهای پیامبر اکرم فراموش شدوآنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی از پیامبر شنیده شده بودندوآنهمه فداکاریهایی که از خودحضرت علی دیده بودند همه اینها بایک جوسازی تمام شد وحضرت علی خانه نشین شد.بنابراین برادران احساس کردند که چنین مسائلی ممکن است پیش بیاید ویک علائمی را هم دیده بودند که به این نتیجه رسبدند که باید این کار صورت بگیرد».
مشروح این مصاحبه و اسامی شخصیت های روحانی وغیر روحانی و امضاهای طوماری که به حمایت از ایشان شده است رامی توانیددر کتابی که با عنوان«بیعت یاحماسه قرن»چاپ شده است،بخوانید.
درهر صورت این پیش بینی درست ازکاردرآمد.و همان خواسته ی«هاشمی رفسنجانی»درسخن فوق الذکر که بحث مرجعیت و تقلید را در سال ۱۳۶۲ مطرح می کند،عملی شد ورهبر آینده نه مرجع تقلید بود و نه مقلدی داشت وبقول آیت الله منتظری مرجع تقلید هم بچه بازی شد!
وهم چنین همان شد که روحانی فوق الذاکر در این مصاحبه گفت:رهبری باید مدیون مردم باشد،ونه افراد خاص».دیدیم که رهبری مدیون افراد خاص شد. همچنان که هم ایشان(هاشمی رفسنجانی)درصدد است اینک نیز همچون جریان سازی های خاص خودش در انتخاب شدن خامنه ای به جانشینی خمینی،فرد مورد نظر دیگری را برای بعداز خامنه ای درافکار عمومی جااندازی کند.دعوای حیدری – نعمتی پیرامون حسن خمینی بخشی از سنایوریی ست که برای بعداز خامنه ای در حال مدیریت است!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
آذز۱۳۹۴

TElegram.me/SHOORIJEZEMOHAMMAD

mahkame2.wordpress.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)