• گزارشی از سخنرانی نمایندگان سیریزا و پومودوس در «فورم سرخ» در استکهلم. این فوروم در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه به دعوت حزب سوسیالیستی سوئد برگزار شد …

سیزیرامهرنوش شفیعی: در روزهای ٣۰ و ٣۱ ژانویه ۲۰۱۵ فوروم سرخ در استکهلم برگزار شد. حزب سوسیالیستی سوئد دعوت کننده بود و تقریبا اکثر جریانات واحزاب چپ، از نحله های مختلف وهمچنین فعالین اجتماعی چپ درعرصه های مختلف به این دعوت پاسخ مثبت دادند. در طی حداقل ۵ ـ ۴ سال گذشته تلاشهای بسیاری برای همکاری پایدارتر و نه فقط مقطعی بین نیروهای چپ صورت گرفته است. این اولین باری بود که فوروم سرخ در سوئد برگزارمی شد. روز جمعه سالن تجمع که گنجایش ۴۰۰ نفر را داشت پرشده بود و اجبارا بخشی ایستاده مباحث را دنبال کردند. البته رشد نیروهای چپ در کشورهای مختلف و به ویژه پیروزی سی ریزا (از شرکت کنندگان در فوروم) در انتخابات چند روز پیش یونان هم در شوق و شوری که در چهره‍ی و حال وهوای شرکت کنندگان مشهود بود بی تاثیر نبود. از جمله سخنرانان فوروم، نمایندگان سی ریزا ازیونان و پودموس از اسپانیا بودند که با در نظر گرفتن اهمیت این جنبش ها در شرایط کنونی خلاصه ای از سخنان آنان ارائه میشود.


همزمان شدن برگزاری فوروم سرخ در استکهلم با اولین روزهای پیروزی سی ریزا در انتخابات این محدودیت را ایجاد کرد که نماینده حزب سی ریزا نتواند حضورا شرکت کند و از طریق اسکایپ ارتباط برقرار شود.

آنتونیو داوانیلوس یکی از کادرهای رهبری سی ریزا و عضو کارگران انترناسیونالیست چپ و از بنیانگذاران سیریزا است. اومیگوید پیروزی سی ریزا براساس مبارزات مردم و بر اساس اعتصابات پیاپی به وقوع پیوست، مبارزاتی که بدنبال بحران اقتصادی پدید آمدند. امروز همه‍ی این انسانها احساس می کنند که پیروز شده اند. توجه داشته باشید که در یونان سیاست راستگرایان ریشه های قوی در جامعه دارد و این اولین بار بعد از جنگ داخلی* است که چپ توانسته در مقابل راست پیروزی سیاسی به دست اورد. این فقط یک پیروزی انتخاباتی نیست بلکه یک پیروزی عمیق سیاسی است. آنتونیو ادامه میدهد که اولویت ما تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی مان است. ما قول دادیم که حداقل حقوق را به حد قبل از بحران برگردانیم، حقوق بازنشستگی را احیاء کرده و حداقل ها را بالا ببریم. ما وعده دادیم به کاهش مالیات بر مردم معمولی و افزایش مالیات بر ثروتمندان و سرمایه داران.

ما یک برنامه به کارگران وعده داده ایم و ما باید بدون تعلل به آن تحقق ببخشیم. هیچ چیز برای مذاکره با وام دهندگان، اتحادیه اروپا و نیروهای بزرگ در غرب وجود ندارد. تنها موردی که سیریزا مورد مذاکره قرارمیدهد چگونگی مدیریت بدهی یونان است. سی ریزا تصمیم گرفته که با پرنسیپ های خاصی پای میز مذاکره برود: بخش اعظم بدهی به عنوان جرم و تبه کاری اعتبارش را از دست بدهد و بقیه آن بعداز رفع بحران پرداخت شود. اولویت ما این است که با بحران مقابله کنیم، بیمارستانهای عمومی و مدارس و کارگران را نجات بدهیم. بعد از آن می توانیم در مورد بقیه بدهی ها صحبت کنیم. اولویت ما نجات دادن توده هاست نه بانکها.

ما میدانیم که این کارآسانی نیست ولی امید ما به دو قدرت بزرگ است. اولی این جنبش قدرتمندی است که در یونان وجود دارد. ما امیدواریم که آن صدها هزار انسانهائی که در سالهای اخیر در تظاهرات گرد هم می آمدند به مبارزه خود ادامه بدهند و در خیابانها باشند. سی ریزا از مردم مبارز نمی ترسد، آنها امید ما هستند. امید بعدی ما خود سی ریزا است.

ما ده سال پیش سی ریزا را تاسیس کردیم. ما حزبی هستیم متشکل از فعالین چپ رادیکال که خودمان را دموکراتیک سازماندهی کرده ابم و سیصد سازمان محلی داریم و این بدین معنی است که ریشه های واقعی در جامعه داریم. ما همچنین و همیشه از وحدت نیروهای چپ بین المللی حمایت کرده ایم. بنابراین، ما به همه سازمانها و احزاب چپ دیگر فراخوان یک وحدت واقعی در مبارزه را میدهیم . ما امیدواریم از این طرق بتوانیم به پیروزی واقعی در یونان دست یابیم. یونان کشور کوچکی است، ما تغییرات را شروع میکنیم ولی نمی توانیم در جنگ علیه سیاست ریاضتی پیروز شویم. دقیقا مثل گذشته در جنبش کارگری اروپا، یک جنگ بزرگ در یک کشور کوچک میتواند شروع بشود و ما وقتی می توانیم پیروزشویم که قدرتهای بزرگ جنبش کارگری حضور مبارزاتی داشته باشند، در خیابانها، در پاریس، برلین، استکهلم، لندن و… ما مبارزه میکنیم تا وضعیت را در یونان تغییر دهیم وامیدواریم به تاثیر دومینو** در تمام اروپا. ما با هم میتوانیم پیروز شویم و سیاست ریاضتی را متوقف کنیم.

آنتونیو داوالینوس تاکید می کند که مطمئنا دولت ها و نهادهای اروپائی از هر تلاشی جهت خفه کردن دولت چپ در یونان فروگذار نخواهند کرد. آنها هر کاری انجام خواهند داد تا ملزومات واقعی برای تحقق رفع ریاضت را متوقف کنند. بنابراین ما بهترین هایمان را انجام خواهیم داد ولی ما بدون شما پیروز نخواهیم شد.
پس لطفا بسیج شوید، نه تنها در همبستگی با کارگران یونانی، خودتان را بسیج و سازماندهی کنید برای اینکه جهانی که در آن زندگی می کنیم را تغییر دهیم!


تونی گارسیا از پودموس (یعنی ما میتوانیم) هم یکی از سخنرانان در فورم سرخ بود. تونی عضو یکی از سازمانهای بنیان گذار پودموس، سازمان “چپ ضد سرمایه داری” است و خودش هم ازجمله موسسین پودموس بوده است. او ازچگونگی شروع جنبش سیاسی در ۱۵ ماه مه ۲۰۱۱ میگوید، هزاران نفر در میدانها و خیابانها و در چندین شهر در اسپانیا تظاهرات کردند با شعار اصلی “ما از سیاستمداران و بانکداران خسته ایم، ما دمکراسی واقعی می خواهیم”. مردم از سیاست ریاضتی سوسیال دمکراتها و اعتمادی پیوسته به بالائی ها، از کاهش دستمزدها، لغو قوانین کار، بیکاری و اخراجها وهمزمان نجات بانکها با استفاده از بودجه عمومی و… به تنگ آمده بودند.

پودموس در ماه ژانویه ۲۰۱۴ تاسیس شد. حزب ما فرآیندی است از همه‍ی جنبش هائی که در سالهای اخیر به وقوع پیوستند. جنبش هائی که تصمیم بر متوقف کردن اخراجها داشتند و اعتصابهای عمومی را سازمان دادند، جنبشی که سه خواست ساده ولی حیاتی دارد: نان، کار، مسکن.

تونی گارسیا ادامه میدهد: باید تلاش کنیم برای اروپای متحد علیه نئولیبرالیسم ودر ادامه سامان دهی چشم انداز ضد سرمایه داری بدون آنکه فمینیسم و مبارزه برای محیط زیست را فراموش کنیم.

پودموس یک وسیله کامل شده نیست. آینده آن بستگی به این دارد که ما تا چه حد با مبارزات خیابان چفت شده باشیم و موفق شویم که انتخابات و مبارزات اجتماعی را به هم پیوند بزنیم و یک اتحاد واقعی توده ای را سامان دهیم. ما مبارزه را شروع کرده ایم و البته آنرا انترناسیونال میدانیم.

فرازهائی بود از سخنان نمایندگان سی ریزا و پودموس در فوروم سرخ، دو حزبی که چپ رادیکال نامیده می شوند و بسیار به هم نزدیک هستند. هرچند وعده های انتخاباتی سی ریزا فراتر از ایجاد رفرم در نظام موجود نمی رفت و عمدتا باز گرداندن شرایط زیستی فرودستان جامعه به قبل از بحران ورفاهی نسبی را نشان کرده بود. ولی سوال اساسی این است که بدون مبارزه ضد سرمایه داری و واژگونی قدرت سرمایه، آیا سی ریزا توان پاسخ گویی به همان وعده ها و انتظارات توده ها را دارد؟

توضیحات
* جنگ داخلی یونان در طول سالهای ۱۹۴۹ـ ۱۹۴۶ بین ارتش دولت یونان ( با حمایت بریتانیا و امریکا) و ارتش دمکراتیک یونان( شاخه نظامی حزب کمونیست یونان) که از بلغارستان، آلبانی… حمایت میشد رخ داد.
**   Dominoeffekt

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)