خيلي از دوستان پيغام مي‌فرستند كه خبري از نسرين و وضعيت‌اش بدهم. تلفني – خبري …

از دوشنبه‌ي گذشته به اين طرف هيچ خبري از نسرين نداريم …
از آنجا كه درمانگاه بند اطلاعات با درمانگاه زندان فرق ميكند اگر هم به درمانگاه رفته باشد هيچكس خبردار نخواهد شد.
۱۸ ماه است كه تلفن ندارد. بدون هم سلولي و در انفرادي است.
بودن او در سلول انفرادي و نداشتن ملاقات هفتگي باعث خواهد شد كه هيچكس نتواند با او صحبت

كند و حتي تشويق به پايان دادن به اعتصاب غذا. پيغام‌ افراد و يا گروهاي مختلف براي پايان دادن به اعتصاب غذا به او نميرسد.

فقط شنيده‌ام كه چند روز پيش عينك مطالعه، يك جلد كتاب و يك عدد كيسه‌ي آب گرم از بند عمومي گرفته‌اند و مطمئن نيستم به او داده‌اند يا نه؟ و چون اينها را از بند عمومي كه تا ۱۲ روز پيش نسرين آنجا بود، برده‌اند اين خبر به ما رسيده است. وگرنه از ۲۰۹ اطلاعات هيچ خبري بيرون نمي‌آيد.

بودن او در ۲۰۹ اطلاعات كاملا غير قانوني است. ۲۰۹ در مرحله بازجويي است نه براي كسي كه حكم‌اش را ميگذراند.

قرار تنبيهي هم كه به او داده‌اند سلول انفرادي است ولي به طور غير قانوني ممنوع الملاقات هم كرده‌اند.

۲۰۹ بندي است كه زنداني براي استفاده از دستشويي هم بايد چشم بند داشته باشد.
مسولين زندان بايد پاسخگو باشند چرا زنداني‌ي كه در حال سپري كردن حكم‌اش است اكنون به دست بند امنيتي ۲۰۹ سپرده شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)