خیلی از دوستان پیغام می‌فرستند که خبری از نسرین و وضعیت‌اش بدهم. تلفنی – خبری …

از دوشنبه‌ی گذشته به این طرف هیچ خبری از نسرین نداریم …
از آنجا که درمانگاه بند اطلاعات با درمانگاه زندان فرق میکند اگر هم به درمانگاه رفته باشد هیچکس خبردار نخواهد شد.
18 ماه است که تلفن ندارد. بدون هم سلولی و در انفرادی است.
بودن او در سلول انفرادی و نداشتن ملاقات هفتگی باعث خواهد شد که هیچکس نتواند با او صحبت

کند و حتی تشویق به پایان دادن به اعتصاب غذا. پیغام‌ افراد و یا گروهای مختلف برای پایان دادن به اعتصاب غذا به او نمیرسد.

فقط شنیده‌ام که چند روز پیش عینک مطالعه، یک جلد کتاب و یک عدد کیسه‌ی آب گرم از بند عمومی گرفته‌اند و مطمئن نیستم به او داده‌اند یا نه؟ و چون اینها را از بند عمومی که تا 12 روز پیش نسرین آنجا بود، برده‌اند این خبر به ما رسیده است. وگرنه از 209 اطلاعات هیچ خبری بیرون نمی‌آید.

بودن او در 209 اطلاعات کاملا غیر قانونی است. 209 در مرحله بازجویی است نه برای کسی که حکم‌اش را میگذراند.

قرار تنبیهی هم که به او داده‌اند سلول انفرادی است ولی به طور غیر قانونی ممنوع الملاقات هم کرده‌اند.

209 بندی است که زندانی برای استفاده از دستشویی هم باید چشم بند داشته باشد.
مسولین زندان باید پاسخگو باشند چرا زندانی‌ی که در حال سپری کردن حکم‌اش است اکنون به دست بند امنیتی 209 سپرده شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)