iran academiaaمؤسسه “ایران آکادمیا” به آموزش علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

آموزش
“ایران آکادمیا” یک مؤسسه آموزشی باز است. دانشجو می تواند دوره کامل آموزشی مؤسسه را بگذراند و یا تنها مواد درسی خاصی را انتخاب کند.
دوره کامل آموزشی “ایران آکادمیا” یک سال است.
تنظیم و تقسیم مواد درسی این برنامه یک ساله بر پایه این معیارها انجام می شود:
تأکید بر آموزش اندیشه سنجشگر و روش‌شناسی، آشنایی با مبانی علوم انسانی واجتماعی
آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه ها در حوزه فرهنگ و اجتماع.
تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

زبان
تدریس در “ایران آکادمیا” به زبان فارسی است. انجام تکلیف های درسی به سایر زبان‌های رایج در ایران نیز ممکن است. همچنین می توان از زبان‌های خارجی در تدریس و انجام تکلیف های درسی استفاده کرد. انتخاب زبان تکلیف ها بستگی به توانایی و توافق استاد و دانشجو دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)