به دلیل حجم عظیمی جعل و انحراف و کارهای فاسدانه اقتصادی تا اطلاعاتی، بسیاری از حقایق هنوز در لفافه تزویر و دروغ و ابهام است، ای بخشی کوچکی از حقایق به احتمال به یقین است که ارئه می شود، قطعا برنامه های موازی و گاهی متضاد و گاه موازی کاری چندین جریان ضد ایرانی (ائتلاف ضد ایرانی مشهور به ارتجاع سرخ و سفید تا افراطیون صهیوینستی و نژادپرستانی دین های یهودی و اسلامی بهانه و به مثابه ایدئولوژی برای کشورگشایی و جنگ و غارت و انواع مظالم و مفاسد و جنایت کرده اند بسیار پیش از وقع فاجعه براندازی پهلوی ها بر میگردد.

عقبه این جریان ها به بیش یک سده قبل بر می گردد، تلاش هزار ساله نیاکان نجیب و ایثارگران ایرانی اصیل باری احیای هویت و ملیت و کشور باستانی ایران (ایرانشهر) بالاخره بر اثر غفلت ها و فریب خوردگی نخبگان ایرانی و عوام اغلب کم سواد و بی سواد منجر به شکست دوباره موجودیت ایرانی در سال ۱۹۷۹ میلادی در برابر هجمه چند جانیه اجانب از پان های قومی نژادپرست پسمانده فکری غزتُرکمانی و مونگولی اعرابی و عبرانی و امپرالیست های غربی و شرقی و خائنان پان کُردیستی و… شد.

و طی بیش از ۴۰ سال حاکمیت ننگین ضد ایرانی این ماموران نفوذی در رئوس و عوامل ضد ایرانی در موجودیت نظام ج.ا، موجب شد بر اثر سیاست ها و عملکردهای گاه متناقض ناشی تضاد عوامل نفوذی اجنبی از پان عربی تا پان عبرانی و…. نبرد درون نظام دادمه یابد، اما عمدتا جریان پان عربیسم شاخه شمالی توانست جهت این نظام علیه اسرائیل هدف گذاری کند و با تبدیل شعارهای احمقانه و ضد منافع (مرگ مرگ.. کردن تا اقدامات عملی ضد اسرائیلی)، موجب شد جهان حامی صهیونیست و اسرائیل شامل عمده سرمیاه داری غربی و یهودی هر سال و هر دهه به شدت تحریمات و اقدامات محرومیت مردم ایران از مزایای طبیعی و ژئواکونومی و ژئواکونمیکش شدیدتر شود، کشور ایرانی می توانست حداقل جزء ده کشور پیشرفته مادی و معنوی و ثروتمند بالفعل جهان شود با توجه غنای ثروت بالقوه زیر زمینی و روزمینی و غیره و منابع انسانی نخبه و هوش بالای نسبی، در نهایت منجر عقب ماندگی از قطار پشرفت مادی و معنوی جهان شود و میلیون نفر از بهترین نخبگان ادبی و علمی و فرهنگی و اقتصادی از سر اجبار و بخاطر شدت توحش ضد بشری حاکمیت سوپرصهیوینستی و سوپر پان رعبیستی و به شدت آلوده به سایر پان های ضد ایرانی و فساد مافیایی و رانت خواری و ناکارمدی و انحطاط بخش بزرگی از عموم مردم از اخلاق و همزیستی و اجتماعی و افتادن در جهنم مادی پرستی و مردم آزای و پلشتی های خائنانه ضد ملی ایرانی، در نهایت حجم عظیمی از خسارت شد، برآورد این خسارت بسیار دشوار و پچیده است، امثالهم پس از شسال ها یک تخمین ارائه می توانیم کنمی، حداقل تخمین بیش از ۶ تریلیون (۶ هزار میلیارد) یورو فقط بخش مادی است، اما میزان خسارت جانی و عمری و معنوی و نابودی محیط زیست و فرهنگی و نکات مثبت تمدنی و آثار باستان شناسی و غیر مادی اساس قابل اندازه گیری نیست. این حجم حداقلی خسارت شامل خسارت مستقیم تحریم و عدم انتفاع از صادارت و واردات و ضربه تولید و تجارت است و بخشی از هم عدم توان سرمایه گذاری و به فعل دراوردن مزایای نسبی بالقوه ایران است.
اما همان طور گفته ام، مثلا خسارت ناشی سیاه چاله جمیعتی در حال وقع از چند سال پیش که به شدت در حال رو تصاعد است و موجب شده میلیون نفر مجرد مظلوم از تشکیل زندگی محروم شوند و اگر این نظام نکبتی اجنبی اشغال گر به همین شکل به حیات ضد بشری اش در ایران ادامه دهد در بیست سال اینده موجب نابودی باروری ده ها میلیون تن و عدم جایگزینی جمعیت جوان فعلی خواهد شدف براورد تخمین امثالهم این است تا پایان قرن ۲۱ میلادی، جمعیت ۹۰ میلیون نفری ایرانی ایران (شامل مهاجران افغانسنانی و…) به ۶۰ میلیون تن کاهش خواهد یافت، که عمده انه افراد بازنشتسه و ناتوان کار خواهند بود و احتمال برای بیش ده نفر از کارفتاده و بازنشسته بایست یک نفر کار کند! حتی تصور این ابربحرات سیاه جمعیتی و عواقب عظیم اقتصادی اش وخشتناک است!

امروزه بیش ۳۰ میلیون تن از دهک های میانی ۴ تا ۶ در بدترین حالات بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی و محروم تشکیل خانوداه و ازدواج هستند، حبران تنهایی، بیش از ده میلیون جوان و میانسال و بسیاری سالمندان در رنج و عذاب ناشی حاکمیت ایدئلوژیک پان اسلامی و سوپر پان عربیستی و تحت نفوذ سایر جریان های نژادپرستانه قررا داده است، با اعمال قانون شکنی (حتی برخلاف اصول صریح قانون اساسی ج.ا) سیستماتیک تقتیش عقیده تبعیض عقیدتی علیه دگراندیشان ناپیرو از اسلام به راه انداخته و اجازه نمی دهد ناپیروها و بی دین ها و دگراندیشان بدون اعتراف به اسلام ازدواج کنند و صاحب فرزند شده و اگر بشوند (حتی با ازدواج سفید) امکان فرزندآوری ندارند و فرزند بیاوردن نمی توانند شناسنامه ایرانی بگیرند، میلیون تن ایرانی زاده در میهن مادری خود از حقوق اولیه بدیهی بشری محروم هستند! حاکمیت اخوندیستی در حالی قوانین اضافی مالی بار می کند مردان مجرد مانند نصفیت اموال شوهر، حتی حاضر نیست به همان ادعای ازدواج ساده علی و فاطمه اتکا کند و جلوی این انحرافی ضد بشری مهریه بگیرد! امروزه انحراف ضد بشری مهریه، عامل دیگیری است باری کاهش ازدواج، در عوض همچنان راه تبعیض های عقیدتی و آپارتایدی در پیش گرفته و از اموال ملی و بیت المال اقدامت شکست خودره توزیع رانت از رانت های وام تا سهمیه خودرو به خانواده صاحب فرزند می دهدف به تصور اینکه این خانواده که دارای فزندان هستند زنانشان مثل مشاین جوجه کشی به طمع وام و خودرو فرزند بیاورند و در بلاهت ایدئولوژیک این اخوندیستی های ج.ا گمان می کنند لزوما این جوجه ها جدید تبدیل به آخوندیست جددی می شوند! حماقت از شدت بلاهت ایدئلویک نزادپرستی آخوندیسی و سید بازی اینها موجب کمدی ترازید شده استف میزان بالای بردین از اسلام در میان خانواده مذهبی و آخوندیستی بیداد می کند!

فساد آموزشی (مدرک گرایی و مدرک فروشی) به شدت نهادهای حاکمیتی آلوده افراد نالایق و فاسد و مستعد خیانت های عظیم علیه منافع ملی کرده است، حجم عظیم ناکارمدی و اتلاف منابع مادی و معنوی تا قاچقا سوخت و اختلاس تا وطن فروشی و جاسوسی و مزدوری برای اجانب و تجزیه طلبان بخشی از نتایج این فساد آموزشی است.

اخیرا که روابط حکومت ج.ا با پدرخوانده پان عربیسم یعنی عربستان در حال برقررای است، در عین ناامیدی وجدان و شرف و حتی عقلانیت پان عربیست ها و دوت های عربی خطاب قررا داده و حتی برای حفظ منافشان ثابت کنند در کنار حکومت پان عربیستی ج.ا هستند و برای اینکه لاقل ابعاد فروپاشی این حکومت ج.ا سریع و شدید نابدش به طوری حتی فرای فروپاشی ج.ا لاقل ایران گراین و ملی هایی مایانه رویی مانند امثالهم باشند که به قدرت برسند (شخصا یک شخص عادی هستم و هرگز قصد دخالت در مناسابت و مقام گیری نیستم و نخواهم بود) بخشی از این خسارت فورا جبران کنند.

این جبران خسارت به معنی درخواست صدقه یا حتی کمک و وام نیست، ایران هم اکنون ظرفیت اقتصادی چنان بالا است که نیازی به حقارت ها ندادر، کافی است در یک سری معمالات و معادلات بُرد بُرد بین دولت های عربی همچون سعودی و متحدانش با ایران، فوری اعتبارتی د رحد ۵% از حجم خسارت ۶ تریلیون یوروریی به صورت تسهیل صدارت ایران و وادرات برای دور زدن تحریم ضد بشری و ظالمانه سوئیفت و دلاری و یورویی و سایر متحدان محور ظالم و جنایتکار غربی و صهیوینستی قرار دهند.

متاسفانه امروزه محور  غربی و صهیونیستی و یهودیان سرمایه دار درباره کلیت مردم و موجودیت کشور باستانی ایران دچار خطاهای محاسباتی شده اند، به طوری به اشتباه اکثریت قاطع مردم ایران هم سنگ و هم تراز حکومت اشغالگر ج.ا گرفته اند و به صورت فله ای اکثریت قاطع ضد ج.ا ایران با حکومت ج.ا مجازت می کنند، در حالی اکثریت قاطع مردم ایران مردمی ساده دل و مستعد همزیستی با همه اقوام و مردم داخلی و خارجی هستند، مردمی با غنای باستانی و بارها امتحان پس داده از انعطاف و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و جهانیان بوده اند و حتی با نحطاط اقتصادی و فقر که حکومت ج.ا بر این مردم تحمیل کرده، همچنان عناصر ذاتی بالندگی اش تا حدی حفظ کرده است.

توصیه می شود از محور غربی و عبرانی حساب اکثریت مردم ایران از حاکمان ج.ا جدا کنند. امروزه اکثریت مردم احتمالا بالای ۹۰% مخالف این حکومت هستند و احتمالا و عملا بالغ نیمی از آنها اساس بی دین و پیروی هیچ دین نبوده و عمدتا از سر اجبار نقض حقوق بشر همچون نقض واضح تفتیش هقیده و قواننی ضد بشری شناسنامه و غیره مجبور وانمود به مسلمان زادگی کنند، امار دروغ ۹۸ مسلمان و یا ۹۶ درصد شیعه از همین اجبار و اعتراف گیری در فرم های متعدد ثبت نامی است در گلوگاه هایی چون ثبت نام تحصیلی و تا مجوز کار و تحصیلی و گذرنامه گذاشته و با قانون ضد بشری عدم تغییر نام اسلامی عربی، اجازه نمی دهد مردم احتمالا اکثرا بی دین و غیر مسلمان بدون ترس از حکم ارتداد و اعدام آزادنه ابراز عقیده کرده و بی دینی و جدایی از اسلام شیعه اعلام کنند!

این مردذم تا مغز استخوان ماهیت وحشیانه و ضد بشری حکومت اسلامی درک کردند و متوجه شدند اسلام و یا تشیعه اینها می گویند در نهایت می تواند صرفا یک یک شخصی و آن با سکولاری شدن و اصلاح و حذف عناصر ضد بشری مانند انواع بهانه های اعدام و کشتن و قطع دست و شلاق و… می توانند به عنوان یک عقیده شخصی و محافل خصوصی تک نفره باشد و هیچ ارزش و لیاقت طرح در جامعه و قانون گذاری ندارند، نمایش جاهلیت و توحش ضد حجاب اجباری که با فاجعه مرگ مهسا به یک انقلاب عظیم فرهنگی واجتماعی در حال وقه تبدیل شده تنها گوشه ای از شرح وقایع فوق الذکر است.

مطالب متعدد و متنوع امثالهم با پبیگری لینک ها می توان به همه نکات و حتی راه حل ها رسید، علی رغم تلاش امثالهم برای راه میانه روی و گذار مسالمت آمیز حتی به صورت مصداقی مسائل و ارائه راه حل، این حکومت اجنبی اشغال پان عربیستی حاضر به اجرای کامل و درست پیشنهادها و راه حل نیست، حتی برای اینکه ثابت کنیم که امثالهم مسئله شخصی نداریم، حتی به رغم ناامیدی، پیشنهاد تبدیل رهبری ولایت فقیه به پادشاهی مشروطه (حکمرانی مردمی/سکولار دموکراسی) و بازنشتگی علی خامنه ای و جنشینی مجتبی به عنوان پادشاه دادیم و در این راستا مورد هجمه از تهمت و اهانت از سوی رقبایی همچون پهلوی ها تا جمهوری خواهان سکولار و چپ های پس مانده ایدئولوژی ورشکسته مارکسیستی و التقاطی هایی همچون مجاهدین خلق قرا گرفتیم!، چرا امثالهم همه گزینه تا لحظه وقع انفجار بزرگ براندزی روی میز داریم، ترجیح همیشگی ما گذار مسالمت آمیز سریع با کمترین میزان خسارت و فرصت سوزی بیشتر است. ده ها میلیون از نسل های سوخته ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ واقعا چیزی برای دست دادن ندارند و آمادگی دارند بویژه دهک های میانی وارد میدان براندزی بیایند و این لحظه انفجار بسیار نزدیک شده، امثالهم تااکنون تلاش کردیم با راه حال میانه آرامش و فرصت بدهیم، اما دیگر بیش از حد امکان تاخیر نتوان کرد و دیگر کار هر نیروی میانه رو برای تاخیر خارج شده و لحظه انفجار بزرگ تر می شود، شاید به سال هم نَکشد اگر حکوکت متوهم ج.ا با سیاست های داخلی و خارجی اعم اقتصادی تا سیاسی مملو از پلشتی و آلودگی مافیای و ایدئلوژیکش ادامه دهد.

در چه شرایط پادشاهی مجتبی قابل قبول است؟!، برای روشنگری بندگان اهریمنان سوپرصهیونیستی و سوپر پان عربیستی و امثالشان حاکم بر ایران،…

 

سوپر صهیونیست ها یا سوپر پان عربیست های نفوذی (آلاینده جامعه و حاکمیت به فساد و ظلم و ویروسی شدن خودتخریبی سیستماتیک و…) در پوشش پان اسلامی ج.ا نمایشی؟!

 


درباره سوپر صهیونیست ها، چرا تمدن اسلامی یا هیچ تمدنی دینی وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت؟

 

 

در کلام آخر، از آنجا مافیای حکومتی بخشی از خدمات نجس و حرام و خانمانسوز این مدرک فروشی استفاده، هیچگاه جدی با این پدیده شوم و خانمانسوز مدرک فروشی مبارزه جدی نمی کنند؛ در حالی که از دلایل اصلی انحطاط و نابودی ایران است.
همان قدر پر کردن کتاب و دروس تحصیلی از اراجیف و مزخرفات ایدئولوژیک و محتوای بی فایده و مضر است و تکیه حفظی گری، فساد آموزشی و دور زدن ساعات مکفی برای اموزش و صوری شدن جلسات و دادن نمره مفت به متقاضیان مدرک هم مضر و سم مهلک نسل ها خواهد بود.

فقط به زادگاه رهبری و رئیس دولت و بسیاری آخوندهای ج.ا نظر افکنند، یعنی مشهد و حومه و به بنبیم به چه فساد عظیمی در جریان است توسط ارشاد و فنی حرفه ای و عمل ماشین چاپ مدرک اداره ارشاد مشهد راه اندانخته و این شهر تبدبل یکی از بی آبروترین شهرهای مدرک فروشی و فساد آموزشی شده است!

موثرترین روشی که یک ملت کشور به تباهی و انحطاط دائمی و فروپاشی کامل کشاند، فساد اموزشی است تا آن را از محتوای تمدنی و فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی تهی کرده، و آن ملت را برای همیشه از زایندگی نسل های باشرف و بااخلاق و ملی بازداشته و هرگز نتواند راه بالندگی و تعالی مادی و معنوی داشته باشد، کاری امروز به شدت تمام تر توسط سیستم فاسد آموزشی به ابزارهایی چون مراکز فاسد خصوصی در حال انجام است.


 

 

 

 

 

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)