گفتار دوم: درنگی سنجشگرایانه درباره مفهوم انقلاب

 

مقدمه گفتار دوم

(۴) بازبینی تئوری انقلاب اجتماعی نزد مارکس و انگلس

(۵) تعریف انقلاب از دیدگاه تحول نهادی

(۶) بازبینی مفهوم انقلاب به مثابه هدف یا وسیله در پرتو دیدگاه نهادگرایانه

-بخش پرسش و پاسخ جلسه(صوتی):

*مشاهده بخش اول این گفتار سه گانه

 

 


بخش سوم و پایانی گفتار «مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر» با مهرداد وهابی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)