تفکر اصلی ترین پروسه و پردازش مغزی در ایجاد گفتمان های تبیینی و ارزشی در جامعه است. آیا در این تفکرات، شیوه یا شیوه های عمده ای وجود دارند؟ دینامیک تحول و اصلاح گفتمان ها از چه منطقی تبعیت می کند؟ این سوالات را در بستر اندیشه و سپهر گفتمانی ایران زمین بررسی می کنیم.

جام شوکران را به دست سقراط می‌دهند.

آناتومی مختصری از فلسفه و اندیشه در ایران امروز

ابتدا لازم است مفهوم «تفکر» مستفاد در این یادداشت را توضیح دهیم. ذهن بشر در مواجهه با اتفاقات گوناگون در طبیعت و جهان زیست خود، انواع معلول ها را ادراک و تجربه می کند. بسیاری از این معلول ها، تعجب و تاثرات هیجانی شدیدی در ذهن ایجاد می کنند. این موضوع ذهن را به یافتن علت و سبب آن معلول ها هدایت می کند. در مواقعی که امکان یافتن علت یا علل ضروری برای یک معلول میسر باشد، ذهن با تاثیرات علی آشنا شده و آن را مفهوم سازی می کند. منظور از تاثیرات علی، کنش هایی هستند که طی آنها، یک یا چند علت ضرورتا موجب وقوع رخدادی معین می شوند. برخی از این تاثیرات علی، واقعی بوده و ذهن به درستی تشخیص می دهد ولی برخی دیگر موهومی و حاصل برآورد اشتباه یا سقوط ذهن در چاه های غیرعقلانی هستند. در مجموع، علت و چرایی بروز این اتفاقات، از جمله مهم ترین کنجکاوی های ذهن است که حاصل آن یافتن دلیل و استدلال تبیینی است. بنابراین، کارکرد عمومی ذهن و متدولوژی نظریات علمی در تحلیل تاثیرات علی، تقریبا مشابه هم هستند. وظیفه فرضیات علمی عمدتا تبیین و توضیح پدیده های طبیعی و روابط علی است. وقتی رویداد یا پدیده ای مانند E رخ می دهد، تبیین پدیده باید علت یا مجموعه ای از علت ها مانند C را جست وجو کند به نحوی که وقوع C در هر زمان و شرایط محیطی یکسان، بروز رخداد E را ضمانت کند. این شرط ضرورت یعنی «وقوع C، بروز رخداد E را ضمانت می کند» وجه تمایز و مشخصه تبیین علمی است. در مواقعی که علت یا علل ضروری وجود ندارد یا امکان تشخیص آنها توسط ذهن میسر نیست، ذهن بهترین دلیل یا توجیه مانند B را برای بروز رویداد E جست وجو می کند. تصور کنید هنگام عبور از مکانی، مشاجره دو نفر از همکاران تان را مشاهده کنید. بی اختیار دلیل این دعوا را در ذهن تان جست وجو خواهید کرد. این رویکرد منطقی، اصطلاحا استدلال ابداکتیو (Abductive reasoning) نامیده می شود. استدلال ابداکتیو لزوما واجد شرط ضرورت نیست ولی نکته جالبی در باب آن وجود دارد. در باب ارتباط حیرت و فلسفه از افلاطون تا هیدگر سخنان بسیاری گفته شده است. از طرف دیگر، علت پردازش ابداکتیو ذهن را نیز تعجب و حیرت قلمداد کردیم، منتها تعجبی که پرسش و چرایی امر در ذهن ایجاد کند و نه صرفا سرگشتگی و تحیری خوشایند که پیامد قابل عرضی ندارد. بنابراین حیرت به این معنا، محرک تفکر در باب روابط علی و استدلال ابداکتیو است. کارکرد دیگر ذهن، استدلال برای صحت قواعد و باید و نبایدها در سیطره زندگی، فرهنگ و جامعه است. پروسه فکری تولید استدلال و دلیل تراشی با هدف توضیح علت بروز روابط علی و موجه سازی عقاید، هنجارها و قواعد را تفکر می نامیم که دارای دو وجه است. وجه زایشی آن، یعنی ذهنی که مولد استدلال و استنتاج است. استدلال مفهومی بسیار مظلوم است زیرا همگان نسبت به ارزش ها و تصمیمات گوناگون در زندگی و جامعه دست به استدلال می زنند، درحالی که بسیاری از این استدلال ها ناموجه بوده و صرفا دلیل تراشی هایی با هدف مصادره به مطلوب، ارضای خودمحوری (Egocentrism) و تحریف حقایق هستند. در قلمرو استدلال جایی برای دلیل تراشی ناموجه وجود ندارد. دلیل تراشی، نحوه ای استفاده از زبان برای متقاعد کردن مخاطب و نیز دفاع از تصمیم و رفتار اتخاذ شده توسط افراد است. حاصل وجه اول تفکر، عقاید و گفتمان های مختلف اعم از تبیینی و هنجاربخش است. دومین وجه، جنبه انتقادی تفکر است که افکار و دلایل دیگران، آموزه ها و گفتمان های عمومی را مورد نقد قرار می دهد. انسان امروز در چنبره باورها، عقاید، اطلاعات و پروپاگاندا اسیر است. این اطلاعات، هم از نوع اخبار و دانش وقایع و هم اطلاعاتی هستند که ارزش ها و هنجارهایی را ابلاغ و تبعیت از آنها را القا می کنند. حجم قابل توجهی از این محتویات ماهیتا مغالطه آمیزند ولی چنان با ظرافت آراسته می شوند تا موجه و مستدل جلوه کنند. بنابراین یک میدان منازعه وجود دارد که در یک طرف، اذهان نقاد و در طرف دیگر گفتمان هایی هستند که چه در سپهر نظری/ایدئولوژیک و چه در حوزه های ارزشی/هنجاری جامعه تسلط دارند. تفکر اصلی ترین پروسه و پردازش مغزی در ایجاد گفتمان های تبیینی و ارزشی در جامعه است. آیا در این تفکرات، شیوه یا شیوه های عمده ای وجود دارند؟ دینامیک تحول و اصلاح گفتمان ها از چه منطقی تبعیت می کند؟ این سوالات را در بستر اندیشه و سپهر گفتمانی ایران زمین بررسی می کنیم.

گفتمان و منطق تحول گفتمان ها

منظورمان از گفتمان عبارت است از هر مکتب فکری منسجم که در خصوص برخی حوزه های نظری (تبیینی و ارزشی) و عملی (هنجاری – قانون) مواضعی را اتخاذ و استدلال ارایه می دهد. این مفهوم از گفتمان به دکترین یا خط مشی نزدیک است مشروط به اینکه جنبه استدلالی و موجه سازی عقاید و ارزش های آن مدنظر باشد. لذا، شیوه های مستفاد در تفکر، شالوده گفتمان را شکل می دهد. گفتمان می تواند از نوع تشکل فکری – عقیدتی یا یک نهاد و موسسه مطالعاتی از قبیل دانشگاه نیز باشد. اصولی ترین منطق تحول، اصلاح، پذیرش و عدم پذیرش گفتمان ها عبارت است از حضور و مواجهه گفتمان های رقیب (Counter-discourse) و نقادی گفتمان های بدیل از گفتمان های رایج و مسلط. منازعه آکادمیک گفتمان ها، عبارت است از همین نقادی متقابل گفتمان ها و پادگفتمان ها. حاصل این دینامیزم گفتمانی، خود- اصلاح گری یا استنساخ گفتمان هاست. متاسفانه این هنجار علمی – آکادمیکی در ایران شکل نگرفته، زیرا حوزه اندیشه در ایران از حیث مهارت های تفکر بسیار ضعیف و نیز دارای موانع و عیوب بسیاری است که به چند مورد اشاره می کنیم. نخست، در سپهر عمومی ایران، به دلیل وجود تابوها و خطوط قرمز فراوان، توانایی ایجاد گفتمان های بدیل در مقابل گفتمان های رسمی و تسلط یافته وجود ندارد. توجه کنید که در ایران گفتمان های هژمونیک اعم از نظری و هنجاربخش به عنوان گفتمان های حقیقت گو تبلیغ شده و بخش های جامعه ملزم به رعایت هنجارهای تجویز شده آنها هستند. گفتمان های عامه فهم در مدارس، تریبون های عمومی، مطبوعات و به ویژه در شبکه های تلویزیونی تبلیغ می شوند. گفتمان های تخصصی در تریبون های دانشگاهی ، کلاس ها و کتب درسی و در خلال اسلامی سازی علوم انسانی تسلط یافته و بر سپهر اندیشه چیره شدند. گرچه جنبه هایی از گفتمان های مسلط در برخی مقالات و نوشتجات مورد نقد قرار می گیرند ولی امکان بروز و نمو پادگفتمانی که مقابل گفتمان های هژمونیک قرار گیرند، وجود ندارد. مجلات دانشگاهی در ایران چنان مقررات و فرمتی از مقاله را شرط قرار می دهند که عملا امکان انتشار یک نوشته انتقادی میسر نمی شود. نویسندگان انتقادی لاجرم به مطبوعات و مجلات غیرآکادمیک سوق داده می شوند. ولی نقادی های پراکنده به فراموشی سپرده شده و منتهی به جریان فکری منسجمی نمی شوند. در نهایت بستر ایجاد گفتمان های نقاد و رقیب فراهم نمی شود. القصه، تابو، خطوط قرمز و موانعی همچون محدودیت نهاد دانشگاه و نبود فضای مجاز برای همفکری، تنسیق و ترویج افکار دگراندیش، موانعی سر راه ارزیابی و نقادی گفتمان های مسلط هستند. گفتمان های مسلط – به دلیل خصلت محافظه کاری و کم توجهی به واقعیت های جامعه – نه با نقادی پادگفتمان ها و نه با پیش بینی وقایع و مطالبات جامعه اصلاح نمی شوند. نتیجتا در مواردی تبدیل به گفتمان های تحمیلی شده و تجویز سیاست های نادرست این گفتمان ها، باعث بروز بحران های اجتماعی از فرهنگ و اخلاق گرفته تا اقتصاد، حقوق و سیاست در کشور می شوند. فقط بروز بحران آنها را مجبور به برخی اقدامات اصلاحی می کند، ولی چون از واقعیات و مطالبات جامعه، آگاهانه یا ناآگاهانه عموما غفلت می ورزند، این کشمکش بین اصرار روی سیاست های دگم و ناکارآمد در یک طرف و وضع موجود و مطالبات جامعه در طرف دیگر ادامه دارد. 

تفکر جوهری و تفاسیر مصادره به مطلوب 

در بخش قبل برخی موانع سر راه تحول اصولی گفتمان ها را شرح دادیم. اکنون به برخی شیوه های ایجابی مورد استفاده در تولید افکار و موجه سازی گفتمان های رسمی در ایران می پردازیم. متون کهن و مقدس، متون و روایات تاریخی، اعلامیه های جهانی و قانون اساسی کشورها، علاوه بر اینکه خودشان پاره-گفتمان هایی در حوزه های مختلف هستند، از بازتفسیر آنها با هدف ابلاغ هنجارها و قوانین نوین برای مسائل فعلی جامعه قویا استفاده می شود. آنچه در ایران به وفور شاهد هستیم تفسیر متون و منابع فوق الذکر به شیوه «مصادره به مطلوب» است. در این روش معمولا متون و رویدادهای تاریخی، در جهت تایید تصمیم و سیاستی که از قبل قرار است اتخاذ شود، تفسیر و انطباق داده می شود. به عبارت دیگر، موجه سازی بسیاری از هنجارها و قوانین متکی است بر تفسیر به شیوه مصادره به مطلوب یک یا چند متن مرتبط. تفاسیر مصادره به مطلوب ناموجهند زیرا معانی واژگان دارای جوهر و اسانس نیستند بلکه سیال بوده و در شبکه سمانتیک مغز، سلسله مراتبی از تداعی ها (Associations) مابین واژگان توسط ذهن برقرار می شود. تداعی و تشابه معنای واژگان نمی تواند منظور و مقصود یک متن را به متن مقصد انتقال دهد. «قسمت» و «حکمت» پاره-گفتمان هایی در حوزه روابط علی هستند که اولا ابطال ناپذیر بوده و ثانیا به پشتوانه تفاسیر مصادره به مطلوب هنوز در جامعه رایج و به قوت خود باقی اند. شیوه تفسیری ناموجه، در استنباط های ابداکتیو نیز استفاده می شوند. تصور کنید صبح از خانه خارج شده و اتفاقاتی ناگوار برای مان رخ دهد. ممکن است به جای تحلیل عقلانی اتفاقات، بروز آنها را به حساب پس دادن تقاص کار ناصواب دیروز بگذاریم. علاوه بر تفاسیر مصادره به مطلوب، استفاده از تمثیل و تشبیه، تکنیک رایج دلیل تراشی در بسیاری از افکار و نظریات به ویژه در سخنرانی ها و تریبون های عمومی در ایران است. مفاد بسیاری از سخنرانی های تلویزیونی نیز متکی بر این شیوه هستند. «هرمنوتیک تمثیل و شباهت» بر این باور استوار است که هر جا شباهتی بین دو ایده و مفهوم برقرار شود، ارتباطی علی و انتقال معنا در میان است. در این شیوه از استدلال، این واقعیت که معنای واژگان و سخنان در متن و بافت تاریخی و معناشناختی خود باید تفسیر شوند، اغماض شده است. معمولا در این روش، از قصه ها یا وقایع تاریخی کهن نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، به منظور اعلام موضع در خصوص یک معضل اجتماعی/سیاسی در جامعه فعلی، واقعه ای از صدر اسلام مطابقت داده شده و مستمسک قرار می گیرد. مشابهت دو وضعیت اجتماعی نمی تواند صحت یک نحوه قضاوت را از یکی به دیگری انتقال دهد. بالاخره، اندیشه جوهری و جوهری سازی (Hypostatization) نیز، نزد صاحبان سخن بسیار فراگیر و متداول است. اندیشه جوهری به هر نوع ویژگی و صفتی اعم از طبیعی، اخلاقی و انسانی، جوهری ذاتی اختصاص می دهد و بروز آن صفت در یک ابژه، منوط به حلول و حضور جوهر آن صفت در ابژه یا محمل جوهر است. به عنوان مثال در اندیشه جوهری، این جوهر حرکت موسوم به آنیما موتریکس است که سبب حرکت اجسام می شود. به طور مشابه، نجاست، پلیدی، کمال، جنون، طهارت و هر ویژگی معین، جوهر خاص خودشان را دارند. به علاوه، اندیشه جوهری، به انتقال و امتزاج جوهری ماوراء علی، مابین اعیان مختلف اعتقاد دارد. تفکر جوهری، شالوده انواع علوم غریبه و جوهری از قبیل علم میزان، کیمیا، طالع بینی، تنجیم، جفر و علم حروف را تشکیل می دهد. هنوز هم در اندیشه های بسیاری از مالکین سخن در ایران از تفکر جوهری استفاده شده و در جمع اشاعه می شود. برای اثبات کافی است برخی از گفت وگوها و سخنرانی برنامه های تلویزیونی را مشاهده کنیم. فقط سلاح و کسب مهارت های تفکر نقاد می تواند ذهن را از این پازل پیچیده و مغاک کج اندیشی نجات داده و آن را مجهز به قدرت تمییز موجه از ناموجه کند. بارها توصیه می شود افراد جامعه از مروجین گفتمان های هژمونیک تبعیت کنند، همان گونه که از دستورات و نسخه های پزشکان، بی چون و چرا پیروی می کنند. چنین تمثیلی یک مغالطه آشکار است. افراد جامعه به این دلیل از پزشکان پیروی می کنند که خود و دیگران به دفعات، صحت نسخه های آنان را با مشاهده بهبودی بیماران آزموده اند. در حالی که اکثر گفتمان های مذکور ابطال ناپذیر بوده و استدلال متداول برای صحت آنها عمدتا متکی بر تفاسیر مصادره به مطلوب است.

برخی گفتمان های فلسفی در ایران

از فلسفه رایج در دانشگاه های ایران آغاز می کنیم. احراز شرایط برای استخدام، ترفیع پایه، تبدیل وضعیت و ارتقای علمی از وظایف اساتید همه رشته های دانشگاهی از جمله اساتید علوم انسانی و فلسفه است. الزام به انتشار مقالات در مجلات پژوهشی باعث شد در سال های اخیر مجلات پژوهشی متعددی همراه با انبوهی از مقالات اعضای هیات علمی فلسفه و علوم انسانی ایجاد شوند، نشریات و مقالاتی که عمدتا مصرف داخلی مانند استخدام، ارتقای سازمانی اساتید و فارغ التحصیل کردن دانشجویان دکتری داشته اند و کمکی برای حل معضلات نظری و پروژه روشنگری اجتماعی در کشور نکرده اند. به علاوه، مدیریت برخی از دپارتمان های فلسفه و علوم انسانی بر عهده افرادی است که با حمایت از یک تفکر مونولوگ، اجازه بروز و رشد افکار دگراندیش نمی دهند تا مبادا گفتمانی مغایر با گفتمان رسمی در کشور پدید آید. چرا به جای کرسی های آزاداندیشی، آزادی پژوهشی و نقد گفتمان ها را در بطن دانشکده های علوم انسانی نهادینه نمی کنیم تا باعث ارتقا و افزایش اهمیت آنها در جامعه شوند؟ بسیاری از اساتید فلسفه و علوم انسانی هنوز هم مشغول حکمت سینوی، فلسفه صدرایی و اندیشه های منور اشراقی هستند و این گونه مباحث را نه با هدف مطالعات تاریخ اندیشه بلکه تحلیل و پژوهش روز، به خورد افکار عمومی و حتی مخاطبین تخصصی می دهند. غافل از اینکه اعتبار اندیشه های جوهری، جوهری سازی و استخراج حقیقت از روشنایی نور، مدت هاست منسوخ شده است. فضای بسته نقد و تفکر در دپارتمان های علوم انسانی و جذابیت تاریخی آثار متفکرین غربی در ایران، موجب شد برخی از نویسندگان و مترجمین زبردست از طریق انتشارات غیردانشگاهی، به اشاعه و انتشار آخرین نظریات فلسفه غرب بپردازند. حاصل کار ایجاد یک زبان زرگری لوکس و روشنفکرمآبانه بود که نتوانست گرهی از مسائل نظری جامعه را بگشاید ولی عده بسیاری را دنبال خود روانه کرد با این تصور که در حال استحاله روشنفکرانه هستند. تحلیل آخرین مسائل و نظریات فلسفه غرب از پساساختارگرایی و ساختارشکنی گرفته تا آثار امثال ژیژک و بدیو فایده ای برای روشنگری اجتماعی و نقد وضع موجود نداشته و کمکی به پروسه نقادی در ایران نکرده اند. این نه به معنای انزجار و اجتناب مطلق از فلسفه غرب بلکه استفاده گزینشی و آگاهانه از آثار غربی با هدف «انتفاع پروژه نقادی در سپهر عمومی ایران» است. این مسوولیتی خطیر و ضروری است. در ایران امروز به دلیل تغییرات روزافزون در جامعه، اختلافات بسیاری در باورهای فرهنگی، اخلاقی، حقوقی و سیاسی اجتماع وجود دارد. باید تا می توانیم اختلافات و تعارضات خرده فرهنگ ها را به حوزه نظری انتقال دهیم. ولی چنانچه نسخه نظری این تعارضات در سپهر گفتمانی، به شیوه اصولی و آکادمیک تعدیل یا حل و فصل نشوند، تقابل دگماتیک و جاهلانه آنها به اعتراضات و منازعات خیابانی، واکنش های هیجانی توده های مردمی و در نتیجه بحران های اجتماعی حل ناشدنی تبدیل خواهند شد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)