آموزشِ طراحی لوگو

خـلاقـیـت چـیست و جایـگاهـش کجاســـت؟

نکـتــه هـا و ظـرافـتــ هـای نـاگفـتـه و پـنـهان
گشتـالت چیست و کاربرد آن کدام اســت؟
تـشخیـص، تـفکــر، تجسـم و سـپس ترسیـم
بایدها و نبایدها در طراحی و همینطور رسامی
نقـطه ، خط و شکل در ترکیبی به نام هارمونی
بار معنایی برند در بـیان شگفت انگیز تصویر
کلـیـد صـندوقـچه ی اسـرارآمـیـز کجاســت؟
بـیاندیشید و خلاق آفـرینش را شروع کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)