راجر اسکروتون، فیلسوف بریتانیایى، نویسنده ای چیره دست و اندیشمندی کم مانند بود. با کوششِ پیگیر فلسفه را از کُنجِ کتابخانه ها و کلاس های درس به میان مردم آورد و افزارِ اندیشیدن به امور و دغدغه هاى انسانی گردانید.

خرده گیرانش سالهاى سال جانِ گرامى اش را خَستَند: گروهى استدلالی را که تنها از سرِ آزمون و خطا در نا بهنجاری هم جنس گرایی به میان افکنده بود (۱و ۲) بهانه ساختند و او را بیدادگرانه آماجِ چخش ساختند؛ (۳) دیگران، از جستجوى دلیل در ردّاندیشه هایش ناتوان ماندند: به جاى جدال با اندیشه ها یش به حمله به شخص وى پرداختند و رسوایی اش را در باج خواهی از صنعتِ تنباکو به رُخ کشیدند. (۴) اسکروتون اما خود گاه در چاردیواریِ پیشداوری های کورْ اسیر، در دروغپردازی درباره ی هم آوردانِ خویش بی پروا‌، و به یورشِ بی پایه به اندیشمندانی که اندیشه هایشان را بر نمی تافت نامبُردار بود. (۵ و ۶)

اسکروتون همچنین در آشکار ساختن میان تهی بودن شعرواره ها و مزخرف نویسی های فیلسوفان چپ نو بَس رُک گو، و بَس بی باک بود. (۷) از گزافه گویى ها ی میان تهی و ژستهاى فریبنده ى نو مارکسیستهاى مکتبِ فرانکفورت و بستگانشان به درستى پرده بر می داشت؛ اما در خرده گیرى از سنتِ چپ، خود از گزافه پردازى بر کنار نبود. سُنتِ چپ، در گونه هاى رنگارنگ خود و به شیوه هاى گونه گون، جامعه ى رها از چارچوب هاى قدرت را خواسته، و مردمان را به به پرسش کشانیدنِ آن چارچوب ها و به ستیز با آنها فراخوانده است. اسکروتون اما چارچوبهای قدرت را بر آمده از ضرورتى ناگزیر، و پیوندِ جمعیِ آدمیان را جز در چارچوبِ فرمانرواییِ شماری بر شمارِ دگر ناممکن مى دانست و می گفت: جامعه ی انسانی «به ذات خویش» ناچار از فرمانروایی شماری بر شمارِ دگر است چنانکه « آنجا که وابستگی [انسانی به انسان دگر] در کار باشد، به نا چار فرمانروایی [انسانی بر انسان دگر] در کار خواهد بود … » (۸)

براى خواننده اى که بخواهد در پسِ طنینِ فلسفى سخنِ اسکروتون به راست و دروغ یا میان تهی بودن و نبودن اش التفات دارد، روشن است که اسکروتون در نگاشتن این سخنان به همان گرفتارى اى گرفتار آمده که سرچشمه ی مزخرف پردازىِ سنت چپِ کهنه و نو بوده، و اندیشه ى تیز بین و روشنگرش را به خود مشغول داشته است: آن گرفتارى آن است که درباره ى پدیده هاى ناشناخته یا کم شناخته ى انسانى، با دست یازی به مفاهیم مطنطن و پر گیر و گرفتى چون «ذات» و «ضرورت»، تنها وانمود به فهم کنیم و تهی بودن سخن را در پس روی بلاغی اش بپوشانیم. نخست: تا آنجا که می دانیم جوامع شکارچى ِ بى حضورِ چارچوبهاى قدرت بیش از صد هزار سال بر این سیاره زیسته اند: همین اندازه روشن است که میان بستگى جمعى آدمیان و برآمدنِ چارچوب هاى قدرت بستگى «ضرورى» ای بر قرار نیست. آرى، با آغاز یک جا نشینی، چارچوبهاى قدرت و سلسله مراتبِ آمر و مأمور در اجتماع آدمیان پدیدار مى گردند و این خود جستارِ بس دشوارى ست که خاستگاه ساختِ قدرت را در اجتماع آدمیان در کجا جستجو می باید کرد. اما در پاسخ، چارچوب های قدرت را در «ذات» جامعه ی انسانی و  پی آمَدِ «ضروری» زندگی جمعی خواندن، تنها وانمود به فهم کردن و شانه از زیر پاسخ گویی به پرسشی دشوار تهی ساختن است! دُوُم: تا آنجا که می دانیم چگونگیِ  زندگی جمعی آدمیان از زمانِ یک جا نشینی بر آیندِ کشاکشِ میانِ دو جریانِ هم آوَرْد بوده است: جریانی که به تمرکزِ قدرت و مکنت در دست گروهی انگشت شمار و به بر آمَدَنِ چارچوب های قدرت انجامیده، و جریانِ دیگری که در برابرِ  تمرکز قدرت و مکنت در دست شماری اندک و پایداری ورزیده، پرسش از «مشروعیت» چارچوب های قدرت را به میان انداخته، و بر ریشه دوانیدنشان در زیستِ آدمیان لگام زده است. کسی که قدرت را در «ذات»ِ جامعه و پی آمدِ «ضروری» زندگی جمعی بشمارَد تنها با وانمود به فهم خود و مخاطبش را نفریفته؛ بلکه خواسته یا ناخواسته به جریانِ نخست یاری رسانده و آب به آسیابِ  ستمِ ارباب قدرت و مکنت ریخته است. مهمتر از آن، پرسش از مشروعیّتِ چارچوب های قدرت را به باد فراموشی داده، و نابود ساختنِ چارچوب های قدرت را، *آنگاه که از استوار سا ختنِ مشروعیّت خویش باز مانند*، از بیخ و بن ناممکن انگاشته است. چنین کسی، باری، بیش از دوهزار سال سنَّتِ آزادی خواهی را کوششِ بیهوده شِمُرده و به جانفشانی و رادمردیِ گُردان و دلیرانش بی مهری روا داشته است … 


(۱). Scruton, R. (1986), Sexual Desire: A Philosophical Investigation, Weidenfeld and Nicolson, p.p. 305-311
(۲). Scruton, R. (1990), ‘Sexual Morality and the Liberal Consensus’, in The Philosopher on Dover Beach,  Carcanet Press Limited, p. p. 261-272
(۳). Martha C. Nussbaum, Sex in the Head, The New York Review, December 18, 1986
(۵). Scruton, R, ‘If Only Chomsky had Stuck to Syntax’, Wall Street Journal, September 26, 2006, available on https://www.wsj.com/articles/SB115922160207573526
(۷). Scruton R. (2015), Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left, Bloomsbury
(۸). ibid. p. 277

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)