چنین روزی در چند سال پیش
پازل های دولت سایه؛مشاورین گمنام!
روزنامه کیهان،۱۰آذر۱۳۷۷
رضاامینی(مشاوررئیس قوه قضائیه،هاشمی شاهرودی):
[قتل های زنجیره ای]کارسیدمهدی هاشمی ست!
«ازدیدفنی،این قتل هااعمال گروه تروریست فرقان،گروه منصوب به مهدی هاشمی رادر اذهان تداعی می کند.این قتل ها نمی تواندمنشاویاحمایت خارجی نداشته باشد.دراین زمینه مسئولان کشورنیزمعتقدندکه این قتل هاسازماندهی ومحاسبه شده انجام گرفته است.
وی تاکید کرد:عکس العملی حرکت کردن برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی دراین مورد، این باوررا تقویت می کندکه این قتل ها از سوی برخی کشورهای غربی و سازمان های خارجی وابسته به آن انجام شده است».
پاورقی:
می توان گفت قتل های منصوب به سیدمهدی هاشمی صرفا عملیات شخصی دوسه نفر بوده، ولی باجوسازی و جنگ روانی رسانه ای نظام ولایت فقیه علیه آیت الله منتظری،به ایشان وکل جریان سیدمهدی هاشمی نسبت وتعمیم داده می شود؛ومادراین یادداشت قصدنداریم به صحت و سقم و ماهیت آن وارد شویم.
مقصدکلام ما این است:
چنانچه رازقتل های زنجیره ای آشکارنمی شدومشخص نمی شد که این قتل ها،کارکارمندان وزارت اطلاعات نظام ولایت فقیه بوده،سخنان امثال ایشان وحسین شریعتمداری راپوشش می دادند وازسوی مسئولین هم موردتائید قرارمی گرفت.
باید جستجوکردوامثال رضاامینی رادرشغل های مشاوره و شغل کلیدی ولی گمنام!وناآشنا!را شناسایی و سوابق آن ها را پیدا کرد.این افراد پازهای دولت سایه هستند.در حقیقت این افرادهستند که حکومت رااداره می کنند!
دهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com