چنین روزی درچندسال پیش
۲۲آبان۱۳۵۸
جنگ نفت درایران!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۲آبان۱۳۵۸
درجلسه امشب شورای انقلاب پیشنهادوزارت نفت مبنی برقطع صدورنفت به آمریکابه تصویب رسید.وبدنبال این تائید،صدور نفت به آمریکاقطع شد…وزیر نفت[معین فر]دررابطه باسخن جیمی کارترکه دستورداده خرید نفت ایران قطع شود،گفت:آمریکا باادامه روش ماناگزیربه اتخاذ چنین تصمیمی بود!
پاورقی:
درخاطره نویسنده هست که آن زمان،پیش ازاعلان رسمی توسط دولت ایران،درمحافل خصوصی سیاسی شنیدیم که آمریکابا اطلاع غیبی!!ازتصمیم جلسه شورای انقلاب،پیش دستی می کندودستورمی دهدخریدنفت از ایران قطع شودورسماهم آنرا اعلان می کند!
روزپیش حسن روحانی(رئیس جمهوری ایران)گفت:«ازابتدای انقلاب تاالان،ودراین ۴۱سال، امسال وچنین روزهایی ازسخت ترین روزهابوده وفروش نفت تا این اندازه برای ماسخت نبوده است»..دلیل آن هم به ته دیگ خوردن کفگیرونداشتن بودجه لازم،ازبابت عدم فروش نفت است!
برخی تحلیل گران اقتصادسیاسی یک دلیل مهم سقوط سلطنت (محمدرضا)پهلوی،گُنده گویی های وی در مقابل غرب وآمریکا درارتباط باافزایش قیمت نفت می دانند.وایضا به دلیل ثروت باد آورده که ازاین افزایش قیمت بدست آورد،ودرکنارآن،عدم مدیریت صحیح درنحوه هرینه آن، حاشیه برمتن پیروزورژیم پهلوی هم ساقط شد!
اگرزمانی قطع ویاپائین آوردن تولیدوفروش کمترنفت ویابستن تنگه هرمزبرای ایران حربه ای بودوباعث افزایش قیمت نفت می شد،اکنون وضعیت جهانی تغییرو این حربه ازجانب مابی تاثیراست! ولی درعوض«جنگ نفت در ایران»،بدلیل ناکارآمدی مدیریت دراین۴۱سال می رودکه کاردست نظام ولایت فقیه بدهد!
دراین۴۱سال،برخلاف شعارهاو تئوری های بسیارشیرین درنحوه هزینه درآمدنفت،متاسفانه آنچه که محسوس است این است که پول نفت بیشترصرف کالاهای مصرفی شده تاآنکه بجای آن، با تربیت افرادوآوردن منابع،صنایع و تاسیساتی بتوان بااین جایگزین تولیدثروت کردودرکنارنفت برای ماثروت بیاورد!دلیل اش بسیار روشن است،درنظام ولایت فقیه بخوروایضامفت خورزیاداست و همین درآمدی هم که ازبابت نفت بدست می آوریم خرج اعطینای دیگرانی می شودکه حاضرند برای حفظ نظام هرکاری بکنند. خرج افکارمالیخولیایی رهبر جمهوری اسلامی می شوذتابه اثبات برسدکه جمهوری اسلامی ایران ورهبری ایشان،رهبریت جهان اسلام رابرعهده دارد…و قس علیهذا…که شرح آن دراینجا مقدورنیست!
حکایت نفت درکشورماحکایت آن فرزندنابخردوناآگاه وتنبل و شکمچران بلهوسی است که ثروت بادآورده ای ازپدربه ارث برده وآن رایک شبه به بادمی دهد!
بیست ودوم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com