چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)
درمجموعه مهرماه به موضوعاتی مانند:
رفراندوم و اصل ولایت فقیه،دین وسیاست،دانشکده وزارت اطلاعات،روحانیت و سیاست،دین وسیاست،دانشگاه وزارت اطلاعات،انقلاب فرهنگی،اقتصادسایه، دولت سایه،دولت درسایه،دولت پنهان،شرکت های مضاربه ای،شرکت مضاربه ای سحروالیکا،بنیادنبوت،فساداقتصادی،فقه،قرآن،اسلام،حکومت فقه،حدود، سنگسار،حجاب،ناسخ ومنسوخ قرآن،جبهه ملی وولایت فقیه،احزاب وولایت فقیه،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،دادگاه ویژه روحانیت،سیدمهدی هاشمی،امیدنجف آبادی،مک فارلین،مهدی بازرگان،هاشمی رفسنجانی،آیت الله منتظری،آیت الله سیستانی،سیداحمدخمینی،میراشرافی،علی رازینی،علی فلاحیان،استعفای علی خامنه ای،بهزادنبوی،محمدسلامتی،حزب توده وآمریکا، دولت موقت،قراردادهای نظامی رژیم پهلوی باآمریکا،جامعه توده ای،جامعه مدنی،لُمپنیسم،پوپولیسم،احزاب کمونیست در ایران،نورالدین کیانوری، اوریانافالاچی،سپاه پاسداران،کربلا،محمدباقرحکیم،آمریکا،عراق،وصدورانقلاب پرداخته ایم.
چهل سال از انقلاب۵۷ گذشته و فکر می کنم درموارداساسی و بنیادی هنوز درجامی زنیم.
ممکن است کارهای مثبتی هم باشد؛اما من آنهارااستثنای این انقلاب می دانم نه قاعده.آن انتظاری که از بهمن ۵۷ می رفت حاصل نشد…
نظام ولایت فقیه در صداوسیما و تبلیغات و سخنرانی های حکومتی خود،استثناها راقاعده نشان می دهد؛وبدین وسیله غَش در معامله می کند.در حالی که واقعیت و عینیّت جامعه خلاف آن است.
آنچه دراین مجموعه می خوانید براساس حضورنویسنده دربطن حوادث وباشناخت ودیدگاه خود[نیمه خالی دیدن لیوان]است.
روزهای آبان را درتلگرام وفیس بوک اینجانب وهم چنین تریبون زمانه مشاهده کنید.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
مهرماه یکهزاروسیصدونودوهشت
t.me/shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame/

چنین روزی در چتد سال پیش
۱مهر۱۳۶۲
کربلاراآمریکاآزادکرد!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۷،ص۱۱۲]:
درعراق احتمال صدورانقلاب بیشترازهمه جابود(نزدیک ترین پایگاه اصلی ما کربلا است ومااصلاباکربلامبارزه مان راعلیه طغیان شروع کردیم.مااز امام حسین الهام می گیریم ونمی شودآنجایی که امام حسین خوابیده وآنجایی که قیام امام حسین بوده وآنجایی که علی بن ابیطالب مرکزحکومتش بوده آنجایک طاغی ای مثل صدام سکونت بکندآنهامی دانستند که این انقلاب اولین جایی که راه پیدامی کندجایی ست که زادگاه خودش است واز این جهت عراقی هاطبعاترسیدندکشور های مرتجع دیگرراهم تحریک کردندواین جریانی[ جنگ ]که می دانیدراه افتاد.
پاورقی:
واقعیت این است که علم حکومتداری یاباصطلاح سیاست مدن براساس اتفاقات پیش روتدوین می شودوباصطلاح علم بروزاست که سیاستمداران باتداییرخود منافع ملی کشورمتبوع خودراتامین می کنند.متاسفانه روحانیت حاکم برانقلاب یک باورهای ذهنی ازاسلام وآنهم باورهای شیعی داشت(درحالی که اکثریت مسلمانان سنی مذهب هستند)وبا پیروزی انقلاب فکرمی کردمی تواندآنرا دراسرع وقت اعمال کند.یکی ازاین ذهنیت ها حکومت اسلامی واحددرسراسر جهان اسلام به رهبری روحانیت بود!! صدام وعراق هرچند قبل ازانقلاب ودر دوره پهلوی قصدحمله به ایران راداشت امابدلیل حمایت آمریکاازشاه،نتوانست آنراعملی کند.ولی بخاطربلبشوی سیاسی اول انقلاب این اتفاق بعنی جنگ رخ داد.هرچندبی تدبیری وذهنیت گرایی درتوهم رهبری جهان اسلام،به شروع جنگ بهانه داد.سرانجام واقعیت این شد که کربلاراآمریکابرای ماشیعیان ایران باز کندوایضادرورودمابه قدس آنهم ازراه کربلاهم ناکام بمانیم!!
عکس:محمدباقر حکیم درلحظه ورودبه ایران درمرکزساختمانی درشمال شهر تهران که می خواست ازآنجاانقلاب رابه عراق صادرکند.تامحمدباقرحکیم بتواند همچون ایران وبه جانشینی ازایران،در آنجاحکمرانی کند!!
اول مهرنودوهشت
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چتد سال پیش
۴ مهر۱۳۵۹
برادران شیطان!
سیدعلی خامنه ای[کتاب درمکتب جمعه،ج۲،ص،۳۲۲،خطبه نمازجمعه ]:
امروز شیطان بزرگ کی است؟شیطان های کوچک چه کسانی هستند؟دولت های مرتجع منطقه ومزدوران آمریکا.اگر شماتبذیرکنیدشماهم برادرشیطان ها هستید.ان المنذرین.این قرآن است دیگر. ان المنذیربن اخوان الشیطاطین. اسراف نکنید.تبذیرنکنیدابزاریدکی ماشین هارا مستهلک نکنید.نفت وبنزین زیادمصرف نکنید.من بایدبه شماگوبم درتابستان که گفته شده بوددممکن است آب تهران امسال کم بیاید…
پاورقی:
در۴۰ سال بعدهم گفته شد،یعنی علمای عظام!!فرمودند:نان واشکنه بخوریم.چهل سال است درنقطه اول هستیم.واتفاقا زمان جنگ امنیت معیشتی مردم بهتربود. ویک حجب و حیایی هم دربین مردم بود وحالاآنهم نیست!چهل سال است بی کفایتی وجهل وبی دانشی خودراندیدمی گیرندومی گویند: اقتصادمقاومتی!!وهیچ برنامه ای که درآن عدالت برای مردم محسوس وزنده باشد،مردم لمس نمی کنند.نظام ولایت فقیه فقط بکام مرفهین بی درد شد!وپول بادآورده نفت صرف تجهیزات نظامی وکسانی درخارج ازمرز ها،که بواسطه آنهابتوانندباسیاست چماق و هویچ،حفظ نظام شود.حالااگر کارگران بی شماری حقوق نگیرند،اهمیتی ندارد. دراطراف شهربساط بنگ وافیون برقرار باشد،مهم نیست. اعتیادو فحشاو بیکاری بیدادکنداهمیتی ندارد.فقط باید۸۰میلیون سواره وپیاده رصدشوندکه نکندخدای ناکرده آن روسری بیفتدو کشف حجاب شود،وبیضه اسلام بخطربیفتد!!وقس علیهذا…
چهارم مهرنودوهشت
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)

چنین روزی در چند سال پیش
۵مهر۱۳۵۸
ولایت فقیه؛انگیزاسیون شیعی!
روزنامه انقلاب اسلامی۵مهر۱۳۵۸
ستون مردم وخبرگان
اصل ولایت فقیه رابه رفراندوم بگدارید.
ولایت فقیه یکی ازمسائل مهمی است که اکنون درجامعه مطرح می باشد،ولی درروزنامه هاورادیووتلویزیون کمترراجع به این اصل حیاتی بحث می کنند.
به نظرمن اگراین اصل به اجرادرآیدمساوی است باازبین رفتن حالت روحانی و قداست علمای شیعه.زیراعلمای شیعه درطول قرن هایابرعلیه نظام های فاسد حکومتی مبارزه کرده اندویاباسکوت؛وباتصویب این اصل خودتوجیه کننده هرعمل حکومتی می شوندوچون ۱۴معصوم بیشترنداریم این اصل سبب می شوداگر فقیهی اشتباه کردوکسی اشتباهش راتذکرداداونپذیردوحتی برای آن توجیه شرعی وزوربکاربردودین ضدزور،خودزورمدارشودواگربپذیردتنهاسرمایه جذب مردم یعنی حالت قدیسیت وروحانی خودراازدست خواهندداد.ونهایتاجریان به صحرای کربلاواستبدادضددینی منجرخواهدشد من پیشنهادمی کنم درمورداین اصل مهم جداازقانون واین اصل مهم،بایستی به رفراندوم گذاشته شود.دررفراندوم کافی است دوبرگ چاپ شود،یک برگ قانون اساسی آری یانه ودیگراصل ولایت فقیه آری یانه.(نویسنده مطلب:احمدحاجی محمدپور)
پاورقی:
وهمه راه ها به اصل ولایت مطلقه فقیه ختم شد.وتمامی حوزه ومراجع تقلیدفتاوی ودرس های آن ها تحت تاثیر اصل ولایت فقیه قرارگرفت وتقریباتعطیل شدو آنان مستقیم وغیرمستقیم کارمندان حکومت شدند.جرات وشهامت ازمراحع تقلید و روحانیون گرفته شد.کسی جرات مخالفت باآراوفتاوی واحکام(ازجمله حکم حکومتی)ولایت فقیه را نداردوگرنه شمع آجین خواهدشد!انگیزاسیون شیعی!
پنجم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۶مهر۱۳۵۸
ولایت فقیه ماعین دیانت ماوسیاست ما!!
آیت الله منتظری[خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۱،ص۷۳]
یکی ازمسایلی که سال هاست برسر زبان هاافتاده است وشایدهنوزبااین انقلاب و تحول عمیقی که درایران رخ داده است بازافرادی درذهنشان باشد،مساله تفکیک دین ازسیاست است.این سوغات دربادی امرازغرب به کشورهای اسلامی آورده شد…این تزرادرمغزجوان های ماوارد کردندوتبلیغ کردندکه روحانیون نبایددر سیاست دخالت کنند…اگرکسی بگوید سیاست ازدین جدااست معنایش این است که دین راتکِّه پاره کرده باشیم.
پاورقی؛
دین وسیاست ازهم جدانیست،منتهاوقتی پای حکومتداری درمیان باشددرشیعه می شودولایت مطلقه فقیه.ودرفقه شیعه هم تقلیدازمرجع اعلم واجب است.ودر نتیجه اطاعت ازولی فقیه واجب!!ولذابایدهمه از فتاوی وآن قرائتی که ولی فقیه ازاسلام داردفرمان ببرند!!ودراهل تسنن هم شده است طالبان،داعش والقاعده. درصورتی که می شودباتشکیل یک یاچندحزب با ساختاروبنیان دینی(باهرنوع قرائتی اردین واسلام)دریک حکومت سکولار واردعرصه انتخابات شدودرسیاست دخالت کردودرصورت برنده شدن برافکارعمومی اثبات کردکه اسلام وافکاردینی درست و قابل اجراوعین عدالت است!الان نتیجه۴۰سال سلطنت فقیه درایران (بقول آیت الله متتظری) وبقول علی خامنه ای جمهوری مومنین،دخالت در سیاست درانحصار روحانیت است.واین نظارت استصوابی شورای نگهبان وفهم و دیدگاه آنان از اسلام است که حق است وقابل قبول و لازم الاطاعه!!زیراسیاست عین دبانت است ودین هم درتخصص روحانیت!!که فقه خوانده است!!وقس علیهذا…
ششم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۷مهر۱۳۶۵
عاقبت واجا در جمهوری مومنین!
روزنامه جمهوری اسلامی۷مهر۱۳۶۵
دانشکده محمدباقر(ع)پیش ازظهردیروزباسخنان حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنه ای رئیس جمهوری ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی افتتاح شد.
رئیس جمهوری دراین مراسم بااشاره به بحران های مختلف موجوددرکارهای اطلاعاتی،تنها راه مقابله باآنراحفظ تقواوذکرخداوخویشتنداری دانست وگفت:هم فساداخلاقی یک منجلاب خطرناک است وهم فساد سیاسی ازجمله خزه های بسیار خطرناکی ست که پای شمارادر اعماق این دریاکه درحال غواضی هستید نگه می دارد.وبایدمراقب باندبازی وگروه بازی باشیدکه دچارفسادسیاسی نشوید.
پاورقی:
عاقبت واجا(وزارت اطلاعات)درجمهوری مومنین(بقول رهبر،که جمهوری اسلامی راجمهوری عزت ومسلمین لله وجمهوری مومنین توصیف کرد)،باندهایی مثل سعید امامی قدرت گرفت که قتل فجیع داریوش فروهر وهمسرش وربودن دگر اندیشان مثل پوینده وشریف و کشتن آن ها ورها کردن جسدشان دربیان بخشی از آن است،وبدتر ازآن،برای آنکه ثابت شودآنهاعامل اسراییل وموسادبوده اند(که الآن گاه چپ وراست عامل اسرائیل درسپاه وجاهای دیگر وزیرعبای روحانیت علنی می شود)آن افتتضاح بدترازقتل های زنجیره ای،آنهابابازجویی ازهمسر سعید امامی وهمکارانش رابه بارآوردندکه هرشنونده وبیینده فیلم بازجویی ازشرم بخود می لزرد.وبرای آنکه این خط در«واجا»بارفتن وجابحاشدن وزیر،که برخی شان باصظلاح آدم سالم ودرستی هستند،ویاادای صرفآنرادرمی آورندونمی تواننددر دولت هایی مثل باصطلاح اعتدال واصلاح طلب آن فجایع را تکرار کنند،ماموریت های این چنینی رابه«سازمان اطلاعات سپاه»داده شدتادرکناروزارت اطلاعاتی که خنثی است،بتوانددرداخل وخارج ازمرزهادر«سایه»ودرکنارواجا انجام دهدوچنانچه هم رسوایی به بارآوردفقط یقه وزیری (که بقول آیت الله منتظری تنهاماشین امضا ست)مجلس منتخب نظارت استصوابی بگیردوبعدیک نمایش کمدی راه بیندازد.
واماداستان دانشکده این وزارت هم خودداستان جداگانه ای دارد.امابه همین بسنده کرده ومی گوئیم برخی ازسردمداران واساتید این دانشکده ازباصظلاح اصلاح طلبان هستند.ودروس جنگ روانی وتعلیم تجهیزات شنودی وغیره یک جمله آن است!
هفتم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۸مهر۱۳۶۲
جاهل قاصرگیرآوردند!
امامی کاشانی[خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۷،ص۱۳۱]
به مناسبت بازگشایی دانشگاه هابعداز انقلاب فرهنگی چندجمله ای عرض کنم: دانشگاه هابسته شدوبه حق هم بسته شد.می بایست دانشگاه هابسته شود. چون کسانی که درگذشته دردانشگاه ها تربیت می شدند،نهاوندی ها،زیاضی ها و امثال این هابودندکه دیدیدسراسرزندگی آنهاخیانت،جنایت،کثافتکاری،دزدی و بعد هم وقتی روزانتقام رسیدباارباب هاآنقدر بست وبندشان مخکم بودکه قبل از اینکه مردم متوجه شوندخیلی هایشان ازاین مملکت وازدست انتقام این امت فرار کردند.بعدازاتقلاب هم دیدیدکه دانشگاه هاشدمرکزضدانقلاب،مرکزبی دین ها، مرکزتوده ای ها،مرکزکمونیست ها، مرکزمنافقین،…بعدازپیروزی انقلاب این دانشگاه بدردکجای ملت می خورد؟برای کجای مردم مفیدبود؟این دانشگاه باید بسته می شد!…الحمدلله بدست شماامت حزب الله بسته شد…بعدازسال ها برادران ستاداتقلاب فرهنگی زحمت کشیدند،رنج بردند،فکرکردند،مشاوره کردندوتا حدودی کارراپیش بردندوبناشددانشگاه ها بازگشایی شود.دانشگاه هابازشد…اما دانشگاه الان غیرازدانشگاه زمان طاغوت است.
پاورقی:
تعدادکثیری ازتحصیلکرده های فارغ التحصیل ازدانشگاه های رژیم گذشته بودندکه هم درمبارزه شرکت داشتندوهم ازمدیران بعدازانقلاب شدند.وآتوقت نگاهی هم به خروجی دانشگاه های جمهوری مومنین بکنید؛اساتید روشنفکری که هضم در حکومت ولایت فقیه شده وتن به سکوت داده وبقول علی شریعتی«روشنفکران نیم سواد»! ویا سردرآخورحکومت گذاشته ودرفساد (خصوصافساداخلاقی)آلوده شده وبرخی اساتیدتولیدی این نظام هم که بایدمدرک شان رابگذارنددرکوزه وآبش رابخورند!
این آقایان درنمازهای جمعه جاهل قاصر گیرآورده اندو…
هشتم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۹مهر۱۳۶۶
اقتصادسایه دردولت سایه
روزنامه کیهان۹مهر۱۳۶۶
توسط وزیراموراقتصادودارایی جزئیات تازه ای ازفعالیت های غیرقانونی بنیاد نبوت اعلام شد.بنیادنبوت باتاسیس شرکت های بازرگانی به صدورکارت می پرداخت و سالیانه۴میلیون دلاردرآمدارزی داشت.بنیادنبوت درپی تاسیس دانشگاهی تحت عنوان دانشگاه نبوت بوده است.
پاورقی:
شرکت های مضاربه ای سحروالیکاوبنیاد نبوت(به مدیرعاملی فردی بنام:قمی که ابتدامحکوم به اعدام شدولی نشد)ازجمله موسساتی بودندکه باوعده سودهای بالا، مردم،رافریب وبه کلاهبرداری پرداختند. سوراخ فساد_که آنزمان کوچک بود_ بطورسیستماتیک گسترش پیداکردوحتی دامنه آن رابانک های دولتی رافراگرفت. واقتصادتعاونی وخصوصی ودولتی به اقتصادخصولتی ودراصل به یک اقتصاد سایه که دراختیاردولت سایه(یاهمان دولت پنهان)است،تغییرماهیت داد!الان اکثر سرمایه وثروت کشوررسمادراختیارنهادهای زیرنظررهبری(ولایت فقیه) است.پس آنچه نابرابری وبی عدالتی و فسادهست،مسئولیت آن متوجه آن هاست که منابع ملی رادراختیارخوددارندومنافع ملی راازدرگاه خودتعریف وبرای آن برنامه ریزی می کنند!
نهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۰مهر۱۳۶۰
نه به حکومت فقه!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه، کتاب درمکتب جمعه،ج۴،ص۱۳]:
روش های پیشگیری دراسلام آنقدرقوی است که درمسائل تربیتی حاضرنیست به سبک دمکراسی غرب اول میدان رابرای تبلیغات گمراه کننده بازبگذارد.واجازه دهدمردم درلجنزارغوطه ورشوندبعد وسیله اصلاح بسازد…[اسلام]حتی در تبلیغات اجازه پخش اوراق وکتب مضله را نمی دهد…کتاب گمراه کننده خریدو فروشش،چاپش،حتی نگهداریش هم حرام است…خوب همانطورکه می دانید اسلام قوانین کیفری بسیارروشن وقاطعی دارد.ماقصاص داریم وحدودمختلف داربم.ازاعدام وسنگساروبه دارکشیدن وقطع دست وپاوشلاق وتعزیرهای انواع کوچک ترودیه ها،وجربمه های مالی…قرآن در موردحفظ حدودوحقوق جامعه وفردو اجرای حدودخیلی اصراردارد.
پاورقی:
الانسان حریص علی مامنع!(انسان به آنچه نهی می شودحریص می شودودلش می خواهدآنراانجام دهد.
ازنظرنگارنده واقعیت این است که این فقه است که حکومت می کندونه قرآن.
اگرقرآن باهمان زبان ساده خود(ونه تفسیرهای کلامی وفقهی!)مطرح باشدخیلی ازاختلافات برطرف وجنگ۷۲ملت نخواهد شد.مشکل مسلمان هاوجهان اسلام و قرآن،،متولی های دین هستندکه می خواهندفهم فقهی خودازقرآن رابه کرسی اجرابگذارند.می شوداینگونه هم بدون هیچ تفسیرو پیرایه وحرف وحدیث و کلامی به قرآن نگاه کردوجامعه امروزی راهم باآن اداره نمود:
۱-لااکراه فی الدین(دردین اجباری نیست.بانصربالرعب نمی توان کسی رابه زوربه بهشت برد.امانظام ولایت فقیه می خواهداینکاررابکند.
۲-فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه…(اقوال مختلف رابشنوید [وببینیدوبخوانید]وبهتربن آنراانتخاب کتید.شماچکاره ایدکه بگوئیدچه بخوانم و چه ببینم….شمافقط حق داریدآگاهی دهیدویاموعظه کنید!
۳-طبق آیات والعصر،وآیه والناشرات نشراوآیه لکل امه رسول وباراهبردو استراتژی قرآن درطرح ناسخ ومنسوخی که ارائه داده وبراساس عقل زمانه ومشترک خرد جمعی می توان برخی ویاهمه حدودرامثل قطع دست وپا وسنگساروشلاق زدن ومساله حجاب را منسوخ وحل کرد!
به همین سادگی می شوداموررااداره کرد.آسمان هم به زمین نمی آیدوعرش هم به لرزه نمی افتد!خداهم راضی ست! چون بااین شیوه عدالت وآزادی برقرار می شود!
دهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۱مهر۱۳۵۸
ولایت فقیه بدعت دردین است
روزنامه انقلاب اسلامی۱۱مهر۱۳۵۸
بعدازنامه سرگشاده جبهه ملی خطاب به ملت ایران درباره انحراف مجلس خبرگان ازاصول قانونگذاری وتشکیل هیات حاکمه جدیدتوسط قشرممتازمذهبی،بعد از ظهرپنجشنبه دکترمهدی آذرعضواین جبهه درموردولایت فقیه درتشکیلات مرکزی جبهه ملی سخنرانی کرد.وگفت:
ولایت فقیه یک موضوع بغرنج وپیچیده ای است.وی دریک مصاحبه که چندی پیش با آیت الله شریعتمداری صورت گرفت،گفت:
ایشان ولایت فقیه رافقط به امورومطالب شرعی منوط کردند،بدون اینکه این ولایت رافقط به امورحکومتی وسیاسی وامثال اینهاسرایت بکند.
ایشان افزودند:مبنای ولایت فقیه آیه۶۴سوره مائده است که ولایت عبارت می شود ازخداورسول وعلی ابن ابی طالب و به دیگراولادعلی منتقل نمی شودووقتی به اولادعلی منتقل نشددرنتیجه به فقهاهم منتقل نخواهدشد…آنهایی که معتقد به ولایت فقیه هستندمی گویندکه امورمملکت از بزرگ وکوچک همه زیرنظرفقیه است و مشورت معنی ندارد.فقط فقها براثر استنباط آنهافرق می کندودرفقه در تمام اموردارای یک فتوانیستند.
دکترآذرهم چنین درخلال صحبت هایشان ازجوابی که آیت الله منتظری به نامه سرگشاده جبهه ملی داده بودنیزانتقادکرد.
پاورقی:
درحال حاضزازولایت فقیه درحدیکی از معصومین وحتی بالاترازآن تقدیش می شود.وسکوت رضایت آمیزرهبزی به آن دامن زده وتشدیدکرده است.یکی ازدلایلی که این بدعت دینی راتثبیت کرده، سکوت اسفباراکثرروحانیون، روشنفکران، سیاستمداران،هنرمندان و دیگرافرادفرهیخته وداناست که برخی ازز آنهابدلیل آشکارنشدن دست های آلوده شان درسیاست ناپاک،به هرخفتی تن در داده اند. ودلیل دبگرآن قدرت مافوق قانون وثروت بی شماری است که در اختیارنهادرهبری ست که بواسطه آن توسط نیروهای اطلاعاتی وامنیتی ترس رابرآن هاغلبه داده وشجاعت راازآن هاسلب کرده است.
یازدهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۲مهر۱۳۵۸
دادگاه ویژه روحانیت؛آپارتایدنظام ولایت فقیه
روزنامه انقلاب اسلامی۱۲مهر۱۳۵۸
یک روحانی نمااعدام شد.
اصفهان خبرنگارانقلاب اسلامی:دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان کاررسیدگی به پرونده سیدمحمودشمس نیا(روحاتی نما )راپایان داد.ونامبرده رامفسدفی الارض ومحارب باخداورسول خداشناخت وبه اعدام محکوم کردکه بلافاصله حکم به مرحله اجراگذاشته شد.سیدمحمودشمس نیابه اتهام همکاری باساواک جاسوسی، استفاده نامشروع ازلباس مقدس روحانیت،تعریف ومدح نظام مفسد شاهنشاهی،اغفال مردم بی خبر،به انحراف کشیدن دختران معصوم وبی گناه وتجاوزبه عنف وعمل لواط درزیرپوشش دین ومذهب محاکمه شده است که به اعدام محکوم شد.
پاورقی:
ابتدای انقلاب روحانی وغیرروحانی دریک دادگاه محاکمه می شدند.امامقدس شدن نظام که درراس آن روحانیت بود،علتی شدتایک دادگاه مخصوص تاسیس شود. آنزمان بامخالفت آیت الله منتظری منحل شدولی سرانجام پس ازدستگیری سید مهدی هاشمی،به فرمان خمینی رسما (ولی برخلاف قانون)دادگاه ویژه روحانیت تشکیل وعلی رازینی وعلی فلاحیان به عنوان اولین حاکم شرع و دادستان آن معرفی شدند.اولین جلسه دادگاه ویژه روحانیت نیزپیرامون اتهامات سیدمهدی هاشمی وافرادمرتبط باوی برگزارشد.سیدمهدی هاشمی وامیدنجف آبادی ازاولین اعدام شدگان این دادگاه هستند.امیدنجف آبادی خودزمانی حاکم شرع بودوحکم اعدام میراشرافی از سرمایه داران معروف ومرتبط باکودتای ۲۸مرداد(برخلاف فشارهاودریافت نامه ای مبنی برعدم اعدام)راصادرکرده است. ایشان همچنین خبرورودمخفیانه مک فارلین(مشاورامنیتی ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا)رابه اطلاع آیت الله منتظری رسانده بود.دادگاه ویژه روحانیت زیرنظر قوه قضائیه نیست و مستقیم ازرهبری دستورمی گیرد.دراصل دادگاه ویژه روحانیت برای محاکمه روحانیون مخالف حکومت ولاپوشانی مفاسداخلاقی واقتصادی-خصوصاروحانیون سرشناس حکومتی_تاسیس شده است.دادگاه ویژه روحانیت آپارتایدنظام ولایت فقیه است!
دوازدهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۴مهر۱۳۶۵
نظام ولایت فقیه واحزاب؟جمع نقیضین!
روزنامه کیهان۱۴مهر۱۳۶۵
یاموافقت امام خمینی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی[۷گروه صف،منصورون، فلاح،موحدین،فلق، بدرو امت واحده قبل ازانفلاب]منحل شد.امام خمینی درپی نامه حجت الاسلام راستی کاشانی با استعفای وی ازسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موافقت کرد…سازمان فوق پس ازتشکیل فعالیت های مخفی که قبل ازاتقلاب داشتند،درپی بروزاختلافات جناحی که باخط مشی اجرایی و جاری دولت موافقت وهمکاری داشت ازجمله بهزادنبوی،محمدسلامتی ومرتضی الویری باکسب اجازه ازامام ازاین سازمان خارج شدند.
پاورقی:
اینکه تصورکنیم درنظام مبتنی برولایت فقیه می توان حزب(واقعی)داشت،یک تصورخام وفقط فریب است!
۱-دههاباصطلاح حزب پس ازانقلاب تاسیس شدوحتی بخشی ازبودجه آنها را حاکمیت تامین می کند!!
۲-آنچه به نام احزاب فعلادرنظام ولایت فقیه هست،حزب نیست؛باندهایی هستند که روی کاکل برخی افرادخاص می چرخندکه برخی شان ازجیب ولایت فقیه ارتزاق می کنند!!
۳-تجربه ۴۰ساله نظام ثابت کرده است که این باصطلاح احزاب فقط زمان انتخابات فعال می شوندوهیچ فعالیتی در راستای تقوبت جامعه مدنی انجام نمی دهند.
۴-درنظامی که همه قدرت قانونی وغیر قانونی(حکم حکومتی و فتاوی واحکام شرعی)درشخص ولایت فقیه تجمیع شده، احزاب چگونه می خواهندبرنامه و سیاست های خودرااجراکنند؟آنهاتاسیس وانحلالشان هم باکسب اجازه اززولایت فقیه است!!
۵-احزاب بایددرعرض ولایت فقیه حرکت کنندونه درطول ودنباله ایشان؛باوجود اصل ولایت فقیه امکانش نیست؛چون جمع نقیضین محال است!
چهاردهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۵مهر۱۳۶۲
لطفااستعفاء دهید!
سیدعلی خامنه ای[خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج۷،ص۱۳۷ ]:
یکی ازعمده ترین مسائل مربوط به حکومت اسلامی شناخت چهره حاکم اسلامی است…بعدازانقلاب هم چهره آن کسی که اسلام به اواجازه می دهدکه بر مردم حکومت کند،برای مردم درست شناخته شده نبود.لذاکسانی توانستندبا زبان بازی،بادروغگویی،بانفاق وریاکاری برامورمردم مامسلط بشوند.اگرچه به فضل الهی وجودآنهادیری نپائیدومانندیک خش وخاشاک رانده شدندواین اقیانوس عظیم آنهارابه کناری زدوبیرون انداخت… بایدبگوئیم هردستگاه حکومتی باهر ادعایی که سرکاربیایدوحکومت اوموجب بشودکه جامعه ودستگاه وحرکت اقتصادی و سیاسی واخلاقی وفرهنگی مردم به سمت اسلام باشدآن حکومت حکومت مرضی اسلام است.
پاورقی:
به چندجمله آخرسخنان خطیب نمازجمعه دقیقاتوجه کنید:یک سفسطه ومغلطه تمام عیار است!که فقط می تواندمستمع قاصر کم اطلاع رافریب دهد.خب طالبان هم می گویدمااسلامیم.داعش هم می گویداسلام مائیم.شماهم به عنوان ولی فقیه وحاکم اسلامی که بیش از۳۰سال است تمام قدرت وثروت کشوررادراختیار داریدو دائم متکلم الوحده هم هستید،می گوئید اسلام واقعی مائیم!اگراسلام و حکومت اسلامی وحاکم آن مساوی است باعدالت اجتماعی واقتصادی،وتنظیف وتهذیب اخلاق وفرهنگ انسانی؟که بایدبگوئیم آنچه پس از۴۱سال حکومت ولایت فقیه محسوس است نابرابری اقتصادی،بی عدالتی،فسادسیستماتیک درنزد مدیران کشور،وازدیاداعتیادوفحشاوسرقت وپر شدن زندان ها!پس شماحاکم اسلامی نیستیدونمی توانیدباشید؛لطفااستعفاء دهید!
پانزدهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۷مهر۱۳۵۸
سیاست توده ای!
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۷مهر۱۳۵۸
کیانوری:۴قراردادنظامی بین ایران وآمریکابسته شده است.
روزگذشته دکترکیانوزی دبیراول حزب توده ایران ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی نقطه نظرات خودراراجع به اوضاع کنونی رهبری؛دولت،سیاست خارجی دولت ایران وسایرمسائل مملکت اعلان کرد.وی در موردتوقیف روزنامه مردم گفت:دلایلی که دادستان انقلاب درباره توقیف روزنامه ارگان این حزب وجلوگیری از فعالیت ما گرفته بودکاملا بی اساس بود؛ که بالاخره پس ازبررسی های دقیق و همه حانبه رهبری انقلاب تصمیم برآزادی مجددحزب گرفته شد.البته وضع در شهرستان هابه هیچ وجه تغییری نکرده است…
آقای کیانوری درموردوزیرامور خارجه گفت:
البته ازاظهارات آقای یزدی درنیویورک خیلی باخوشوقتی استقبال کردیم.البته لغو قراردادهای ایران با آمریکابایدبصورت رسمی ازطرف دولت موقت اعلام شودوبگوید چه قراردادهایی بوده که اکنون ملغی شده است.زیراکه ۴موافقتنامه بسیارمهم به تازگی باآمریکا بسته شده است وتاکنون درهیچ کجااعلام نشده است.این قراردادهاعبارتند:موافقت نامه درباره کمک دفاعی متقابل ایران وآمریکاوموافقتنامه درباره کمک های تدافعی بین دوکشوروموافقتنامه خریدتحهیزات ولوازم دفاعی از آمریکاو نوافقتنامه ای درموردمسیون های نظامی درایران.
پاورقی:
درزمان دولت موقت قراردادهای نظامی رژیم پهلوی باآمریکا،مثل خریدآواکس یکطرفه ازسوی ایران فسخ شد.این بی تدبیری وسیاست توده ای متاثر ازجو غالب وضدآمریکایی ابتدای انقلاب بود. سیاست توده ای درجامعه توده ای غالب وقالب می شود.جوامعی که مردمش از کم اطلاعی وعقل سیاسی رنج می برد وتحت تاثیرکاریزمای رهبرانی هستندکه این رهبران صرفااندیشه های خود خواهانه خودرامی خواهندبه توسط لُمپنیسم وپوپولیسم تحمیل کنند.حکومت ولایت فقیه نیزاستمرارجامعه توده ای با سیاست های توده ای ست!
درمورداحزاب چپ کمونیست درتاربخ ایران،ازجمله حزب توده بایدگفت:عملکرد آنان مستقیم وغیرمستقیم درجهت منافع آمریکابوده است تامارکسیسم!
گفتنی ست:اینجانب برای اولین بار کیانوری رابه هنگام ملاقات زندانیان با خانواده هایشان درسالن ملاقات-درسال ۱۳۶۵که زندان بودم-رودرروومستقیم زیارت کردم!
هفدهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۸مهر۱۳۶۰
روزی که جمهوری سلطتتی شد!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۸مهر۱۳۶۰
بخشی ازسخنان علی خامنه ای درمراسم تنفیذاولین دوره ریاست جمهوری خود:
شرکت نزدیک به ۱۷میلیون مردم ایثارگرو خدای جوی میهن اسلامی مادرانتخابات اخیرومهم ترازآن اتفاق نظربیش از۱۵میلیون ازآنان دریک شخص بعدالهی انقلاب را باردیگرآشکارساخت.
پاورقی:
ازآنرورتاامروزاین شخص علی خامنه ای است که حکومت می کند.وهرچه زمان گذشت شدت قدرت قانوتی وفراقانونی وی نیزززیادشد.قدرت ایشان حتی از خمینی_که رهبرطبیعی انقلاب ومورداجماع همه بود_بیشترشد.حتی مجلس خبرگان رهبری که بایدبراعمال وی نظارت کندبطورغیرمستقیم منصوب وی هستند!
ازآن زمان تاالان(خصوصابعدازرهبرشدن) ایشان متکلم الوحده است.وتقریباهفته ای یکبارسخنرانی می کندودائم ازدشمن حرف می زندودرهیچ مصاحبه مطبوعاتی شرکت نمی کندوبه سوالات خبرنگاران داخلی وخارجی تاکنون پاسخ نداده است!درهمه امور(حتی جزئیات)دخالت دارد.وثروت کشوردراختیاراوست. درچنین روزی بعدالهی انقلاب آشکارشد!!
چنین روزی آغازسلطنت فقیه است.هرچه هست محصول حکمرانی یکسویه وی می باشد.علی برکت الله!!
هجدهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۱۹مهر۱۳۶۶
ازاعدام های دادگاه ویژه روحانیت که شان قانونی دارد
روزنامه جمهوری اسلامی۱۹مهر۱۳۶۶
دادسرای ویژه روحانیت اعلام کرد:
به حکم این دادگاه دوتن ازمرتبطین مهدی هاشمی بنام های فتح الله(محمد)کاظم زاده فرزند حسن ورضامرادی فرزندبراتعلی به اتهام شرکت درقتل عباسعلی حشمت ودوفرزندش بنام های سعید وهمایون حشمت باتوجه به تقاضای قصاص صاحبان دَم به اعدام محکوم وحکم صادره روزچهارشنبه گذشته درزندان اوین به مرحله اجرا درآمد.
پاورقی:
گذشته از حرف وحدیث هایی که در موردشغل وفعالیت حشمت در منطقه قهدریجان مطرح بود،مخالفین آیت الله منتظری برای مخدوش ولاپوشانی مسائل مهم دیگری که بود،همه فعالیت های افرادمرتبط با سیدمهدی هاشمی را به این چندقتل گره زذند.وکثیف ترین اتهامات چون:باندجنایتکارومخوف وقاتل و..راحواله آنان کردتد.
درذیل دیدگاه آیت الله منتطری راعینا نقل می کنیم:
آخرین اظهارنظر مرحوم آیت الله منتظری درباره سید مهدی هاشمی یک از شبهات مرسوم درباره حیات سیاسی مرحوم آیت الله منتظری موضع گیری ایشان درباره سیدمهدی هاشمی پس از بازداشت وی است.درکتاب انتقادازخوددرپاسخ به پرسش آقای سعید منتظری،پس ازذکر۱۵صفحه مطلب،چهارعلت برای حساسیت خویش نسبت به این پرونده راذکرکرده:
عدم ی شدن روال قانونی پروند،دستگیری های وسیع به بهانه قضیه سید مهدی، روندبازجویی هاهمراه شکنجه واعتراف گیری به براندازی ومبارزه مسلحانه ودادگاه ویژه ای که به این پرونده رسیدگی می کرد.خلاصه آخرین نظرآن مرحوم چنین است:
«آنچه اجمالاًوبه طوراشاره ذکر شد،دلیل حساسیت من نسبت به این قضیه بود،و همانگونه که بیان کردم اتهامات ‏منتسب به سیدمهدى هاشمى ونقش یاآمریت وى درقتل‏ هاى مطرح شده براى من مبهم بوده وهست ونفیاًواثباتاًدراین باره قضاوتى نکرده ام ونمى ‏کنم؛چنانکه هرگزازهیچ ‏یک ازاتهامات سیدمهدى ویا مرتبطان بااودفاع نکرده‏‌ام،بلکه خواهان ‏رسیدگى قانونى به آن هابوده ‏ام.من با توجه به آنچه ذکرشداین گمان برایم قوى شدکه مسأله سیدمهدى ومحاکمه او بهانه ‏اى بیش نیست وهدف اصلى،تصفیه حساب بابخش عظیمى ازنیروهاى انقلابى است ونیزتسلیم من وآوردنم درهمان خطى است که آقایان ترسیم کرده بودند؛وفکرمى‏‌کردندبایداین کاردرزمان حیات امام انجام شود،وگرنه بعداًنمى‏ توانند.
من باچنین احساسى بودکه مراتب راضمن یکى دونامه به مرحوم امام نوشتم و یادآورشدم که حضرتعالى چیزى رامى‏‌خواهیدولى آقایان به دنبال چیزدیگرى هستند؛وآنچه رامى‏‌دانستم درآن نامه‏‌هابراى ایشان نوشتم.ولى‏ متأسفانه ذهنیتى براى ایشان درست کرده بودندکه نامه ‏هاى من هیچ تأثیرى روى ایشان نگذاشت.ازکلمات ایشان درنامه ‏اى که به ایشان منسوب است -والعلم عنداللّه- چنین فهمیده مى ‏شودکه درذهن ایشان کرده بودندکه بیت من دردست مجاهدین خلق است ومن کارهایم راباآنان مشورت مى‏‌کنم وسهم امام را-به تعبیرنامه۶/۱/ ۶۸-به حلقوم آنان‏ مى‏‌ریزم!بدیهى بودباچنین ذهنیتى که براى ایشان-باآن سنّ و سال وبیمارى وعدم امکان ملاقات آزادباایشان-درست ‏کرده بودند،نامه ‏هاى من تأثیرى نداشته باشد…».[منبع:کتاب انتقادازخود،پاسخ به پرسش پنجم،سال ۱۳۸۷]
نوزده مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۰مهر۱۳۶۴
اعلامیه هایی که نوشته شد،زندانی که رفتیم!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۰مهر۱۳۶۴
نامه بیش از۲۰۰تن ازنمایندگان مجلس
شورای اسلامی به امام امت درحمایت ازرئیس جمهور:
دررابطه بانامه مجهول امضایی که باصطلاح ازجانب جمعی از نمایندگان توزیع شده بود،بیش از۲۰۰نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی باارسال نامه ای به محضر امام امت نویسندگان ومنتشرکنندگان نامه فوق الذکررامحکوم نمودند.
پاورقی:
این نامه۸صفحه ای،توسط اینجانب وبرخی ازدوستان درتاریخ۲۸شهریور ۱۳۶۴تنظیم وتوزیع شده است.ربطی هم به آیت الله منتظری ویابرخی دیگراز افراد مرتبط باسیدمهدی هاشمی هم نداشت.اعلامیه فوق وهم چنین اعلامیه دیگری که درتاریخ۱۶مرداد۱۳۶۴مبنی بردادن رای سفید(انتخاب دوره دوم ریاست جمهوری علی خامنه ای)ونیز اعلامیه دیگری مبنی برآمدن مخفیانه مک فارلین به ایران(مشاورامنیتی ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا)ومعامله مخفیانه ایشان بابرخی،که اوایل آبان(قبل ازدستورخمبنی درتاریخ۵آبان۱۳۶۵مبنی بربازداشت و زندانی کردن ما)نوشته شد،ازجمله اتهامات من وبرخی دوستان بود که درست یا نادرست،بابت آن زندان رفتیم.گفتنی است این اعلامیه هادرجهت روشنگری سیاسی،دروضعیت وسیستم بسته اطلاع رسانی نوشته وتوزبع می شد.زمانی که هیچ مطبوعات ورسانه آزادنبودومثل الان اینترنت وشبکه های اجتماعی وجود نداشت.شیوه کارماهم اینگونه بودکه اعلامیه هارافقط توسط پست برای برخی افرادخاص(نه عامه مردم)مثل نمایندگان مجلس ومسئولین و مدیران کشورارسال می شد.وازآنجاکه نظام خودرسماتوسط رسانه هایش آنرا علنی می کرد،بازتاب پیدامی کردو عمومی می شد!اطلاعات نامه۸صفحه ای فوق هم توسط برخی ازنمایندگان مجلس بماداده شده بود.درکتاب خاطرات سیاسی،تالیف محمدی ری شهری(اولین وزیرواجادرنظام ولایت فقیه)،ص۱۷۷درموردنامه فوق چنین نوشته شده است:
[وقیح ترین نمونه این برخوردها،اعلامیه ای بودکه به نام تعدادی ازنمایندگان مجلس درهشت صفحه برضدایشان(علی خامنه ای)انتشاریافت که بدلیل اینکه فوق العاده اهانت آمیزاست ازنقل آن معذوریم وتنهابه قسمتی ازصدروذیل نامه اکتفامی کنیم…]
بیست مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روری درچندسال پیش
۲۱مهر۱۳۵۸
ولایت فقیه:چاقویی که دسته اش رابرید!
روزنامه بامداد۲۱مهر۱۳۵۸
بازرگان درمصاحبه بااوریانافالاچی:
آقای نخست وزیرشما اغلب ودرموقعیت های مختلف گفته اید:
یک چاقو بدست من داده اندکه فقط دسته آن دردست منست؛ وتیغه آنراسایرین بدست گرفته اند.بنابر این ازشماسؤال می کنم تاچه اندازه دولت شماازقاطعیت برخورداراست.حرفم راتصحیح می کنم.تاچه اندازه ازقاطعیت برخوردارید؟
بازرگان:
به این می گویندیک سؤال حسابی،که البته جواب به آن کارساده ای نیست.
درست مثل این است که ازمن بپرسیدامروزچه کسی درایران فرمان می دهد.اگر بگویم که من فرمان می دهم دروغ گفته ام.اگربگویم که امام خمینی به تنهایی اینکارراانجام می دهدحرف درستی نزده ام.اگربگویم که عده ای زیادفرمان می دهندکه این هم دلیل روشنی ندارد.نقش من دراین میان ضعیف است.یکی به علت واقعیتی است که دراین مملکت اتفاق افتادوآن انقلاب است…بدین ترتیب بایدبگویم که ازنقطه نظررسمی دولت است که فرمان می دهدوازنقطه نظر ایدئولوژیکی وانقلاب،امام خمینی ومشاورانش وپاسداران انقلاب هستندکه فرمان می دهند.وبعددراین میان دادگاه های انقلاب ومقامات مذهبی وجوددارندکه به بهانه ادامه راه انقلاب،اداره بسیاری ازشهرهارادردست گرفته اندوتادلتان بخواهد برای ما مشکلات وشایعه سازی بوجودمی آورند.
پاورقی:
“دولت سایه”یابقولی”دولت پنهان”(که با”دولت درسایه”تفاوت داردو”دولت در سایه”امرنیکوومثبتی است که درجوامع دمکراتیک وبرپایه احزاب شکل می گیردنه درحکومت استبدادی وحکومت یک فردبرهمه)ازهمان سال نخست انقلاب شکل گرفت.وزیربنای بوجودآمدن آن اصل ولایت فقیه است.حکومتی به تمام معناآخوندی که اگردر جایی مسئولیت مستقیم هم نداشته باشند،بواسطه نفوذوقدرت ولایی که ولی فقیه به آنان داده،حرف حرف آن ها می شودولذابخاطرنابلدی وبی سوادی آنهادرنحوه اداره ومدیریت کشور،عده ای رادرزیرعباوعمامه ونعلین خودپرورش دادندکه همان هاپایه واساس”دولت سایه”هستند.واین دولت به شکل هرمی وسعت پیداکردوتوانست درهمه جااعمال نظر،نفوذوقدرت کند.دولتی که ایدئولوژی وبنیانش نفاق،حقه بازی،شارلاتانیسم،کثافتکاری وجنایت وخیانت است.تاجایی که دربرخی مواقع به افرادخودهم رجم نمی کنندواگرلازم باشدازسرراه کنارش می گذارندوحتی خونش راهم می ریزند.وهیچگاه مسئولیت اعمال شنیع خود را برعهده نمی گیرند.واقعیت این است که ولایت فقیه چاقویی است که دسته خودش رابریده ودائم درحال بریدن است.حکایت:”یکی برسرشاخ بُن می بُرید” است!بواسطه اصل ولایت فقیه افرادبسیاری تسویه وپاکسازی ویااعدام شدند، یابه زندان افتادندویاراه مهاجرت رادرپیش گرفتند.چاقویی که بواسطه آن فقط خون ریخته شدوسربُریدوکشوررابه ورطه ورشکستگی افتصادی،سیاسی و اخلاقی برد.
بیست و یکم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!
۲۵مهر۱۳۶۴
روزنامه جمهوری اسلامی۲۵مهر۱۳۶۴
رئیس جمهور[علی خامنه ای]دردیداربا گروهی ازفرماندهان ومعاونین گروه های احتیاط قدس:
شایعه جایگزینی سپاه بجای ارتش خائنانه است.دست های مرموزآنراترویج می دهندونبایدبه آن اعتنایی کرد.
پاورقی:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق قانون اساس(اصل۱۵۰)وظیفه اش نگهبانی ازانقلاب ودستاوردهای آن است. کلمه ایران دردنباله نام سپاه نیست.ودرراستای تشکیل امت واحده اسلام،وظیفه خودمی داندبرای آن فعالیت کند.
هرچندارتش به هیچوجه منحل شدنی نبوده ونیست؛امری که ابتدای انقلاب برخی گروه ها وافرادبه آن دامن می زدند،امابه مرورجایش رابه سپاه دادودرسایه قرارگرفت وحتی برخی فرماندهانش ازنیروی سپاه جایگزین شد.یکی ازوطایف سپاه این است که ارتش کودتانکند!
ابتدای انقلاب این گمانه بودکه چون بدنه ارتش شاهنشاهی ست،خطرکودتا هم هست.ولذامثل هرانقلابی یک نیروی ویژه نظامی که حامی انقلاب باشدبنام سپاه پاسداران درست شد.وسپاه آرام ارام درهمه جاحضورپیداکرد.
این سخن معروف خمینی ست که:«اگر سپاه نبودکشورهم نبود».ولی واقعیت این است که اگرسپاه نبودولایت فقیه هم نبود!
الان نفوذدرسپاه برای همه سرویس های جاسوسی ازاهمیت زیادی برخودار است.بارهاچه بصورت شایعه وچه دراعدام هایی که درموردجاسوسی انجام شده وچه اخباری که جسته وگریخته گفته شده،ازنفوذموساداسرائیل درسپاه گفته می شود.سرقت اسناد مربوط به انرژی هسته ای توسط موسادیک موردآن است.
حتی درواقعه دستگیری افرادی به اتهام تروردانشمندان هسته ای که معلوم شد ساختگی وغیرواقعی وبراساس شکنجه بوده،گفته شده مسئول این دستگیری ها وطراح آن،خودعامل موسادبوده وبه اسرائیل گریخته است.
سپاه بدلیل قدرت اقتصادی،تجهیزات مخابراتی وپیشرفته ترین وسایل نظامی به یک غول وتراست درسطح جهانی مطرح است.گاهی فعالیت هایی مثل ترانزیت موادمخدر،وصادرات صنعت سکس وپولشویی رابه سپاه نسبت می دهندودر محافل خبری نقل قول هایی ازآن می شود.
هرچندزمانی خمینی گفته بودکه سپاه وافرادآن درسیاست دخالت نکنندواینکار خظزناک است وبرای نزدیکی به روحانیت به آیت الله منتظری مراجعه کنند،ولی درتجربه وواقعیت های پیش آمده هردوی آن به کناری گذاشته شدواکنون بدلیل نفوذاطلاعاتی سپاه درروحانیت ومخصوصا مجلس خبر گان رهبری،وبیت رهبری،به شکلی آن هاراهدایت می کند.رهبری وجانشین خامنه ای برای سپاه اهمیت ویژه دارد.که رهبری آینده دراختیارآنهاوبه فرمان آنهاباشد.
سیاه پاسداران بخش بزرگی ازپازل«دولت سایه»است که درهمه جاحضور دارد ولی مسئولیت رابرعهده نمی گیرد.
بیست وپنجم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار(
چنین روزی درچندسال پیش
۲۷مهر۱۳۵۸
ولی افتادمشکل ها؛اسلام چندوجهی ست وسیاست هم پیچیده!
آیت الله منتظری[خطبه نمازجمعه،۲۷ مهر۱۳۵۸،کتاب درمکتب جمعه،ج۱،ص۹۹]:
این مساله ای که عنوان شده است مساله ولایت فقیه که مساله روزاست و سروصداراه انداخته است،این جوکاذبی که بعضی ازبی دینان ایجادکرده اندوگر نه من می دانم اکثریت قاطع ملت مسلمان ازهمه طبقات حتی جوانان تحصیل کرده ماواساتیددانشگاه و روشنفکران ماآنهاهمه متوجه اندکه معنی ولایت فقیه دیکتاتوری واستبدادو انحصارطلبی نیست.معنایش این است که ملتی که به ایدئولوژی اسلام پایبنداست وعلاقه داردیک حکومتی درچهارچوب ضوابط اسلامی درکشورپیاده شودقهرا بایددرچنین حکومتی کسانی که کارشناس وایدئولوگ مسایل اسلامی هستندنظارت داشته باشندواین معنایش این نیست که یک فقیه استبدادبه خرج بدهد…این هم معنایش این نیست که همه کارهارابدهیم دست آخوندهامعنی فقیه هم آخوندعمامه به سرنیست.ممکن است عمامه نداشته باشدولی این شرایطی که گفتیم یعنی یک نفرایدئولوگ اسلام باشد،کارشناس مسائل اسلام باشد،شرطی که درقانون اساسی ذکر شده است فقیه عادل،باتقوا،شجاع مدیرو مدبر،اگرپایش راکج گذاشت ازحکومت می افتد،اگر برخلاف اسلام عمل کرداز حکومت می افتد…البته کشورکارهای زیادی دارد. سیاست پبچیده است وهر کاری به کاردان وبه متخصص بایدارجاع شود.همه کارراکه آخوندنمی تواندبکند.
پاورقی:
ولی افتادمشکل ها.وسیاست هم پیچیده. مخصوصاوقتی سیاست عمروعاصی و معاویه ای وبی پدرومادرحاکم شود!
آیت الله منتظری درکتاب [انتقادازخود]و ایضاکتاب[دیدگاه ها]مکررایشان به سوالات وانتقادات پیرموان[ولایت فقیه] پاسخ داده است.
آیت الله منتظری درکتاب [انتقادازخود]به همین خطبه نمازهم اشاره دارد؛ودر بخشی ازپاسخ خودمی گوید:[توجه به شرایط ابتدای انقلاب که هنوزطعم تلخ استبدادفراموش نشده بود،همه ازپدید آمدن یک قوه اجرایی مستبدوحشت داشتیم،ولذاتلاش بیشترنمایندگان مجلس خبرگان براین قرارگرفت که ازقدرت قوه مجریه کم شودوبه قدرت رهبری _که در آنزمان درشخصیت مرحوم آیت الله خمینی تبلوریافته بود_اضافه گردد.درآن برهه با توجه به عدم تجربه قانونگذاری به اشکالاتی که درمقام عمل درقانون پدید می آمدونیزبه شرایط پس ازامام خمینی کمترتوجه می شد؛ولی متاسفانه در بازنگری قانون اساسی درسال۱۳۶۸به جای توجه به رفع این اشکال به تشدیدآن اقدام کردندواختیارات وسیع تری رابرای رهبری قائل شدندو لفظ[مطلقه]راهم در اصل۵۷گنجاندند.].
آیت الله متتظری شکل فعلی ولایت فقیه رابه[سلطنت فقیه]تشبیه کرد.ووقتی آن سخنرانی معروف۱۳رجب رادرمخالفت با مرجعیت خامنه ای ایراکردوباحمله رجاله ها(به تعبیرخودایشان)روبروشد،دربیانیه ای نوشت:[درمنطق آقایان ولایت فقیه یعنی غارت اموال وشکستن وپاره کردن کتاب هاوحتی قرآن کریم.ولایت فقیه یعنی تصرف غاصبانه درخانه وملک دیگران.ولایت فقیه یعنی اهانت به حوزه های علمیه وعلماوفقه وعلم وبی احترامی به همه مقدسات.خوب شد نمردیم وثمره ولایت فقیه آقایان رابرای چندمین بارلمس کردیم].
واقعیت این است که ولایت فقیه مسیر انقلاب راتغییرماهوی دادوآنرادوباره به جاده استبداد(آنهم ازنوع دینی)برد.اسلام چندوجهی ست.طالبان،داعش،القاعده و ولایت فقیه هرکدام ازاسلام منطق و قرائت خودرابیان می کنند.تجربه نشان دادایجادیک حکومت اسلامی واحد،یابه قولی امت واحده،سرابی بیش نیست!
بیست و هفتم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۲۹مهر۱۳۵۸
ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی وآیت الله سیستانی!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۹مهر۱۳۵۸
نامه احمد خمینی به آیت الله منتظری در موردایرانی نبودن ولایت فقیه.
مجاهدبزرگ حضرت آیت الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان(دامت برکاته).پس ازعرض سلام قبل ازهرچیزبایدبگویم که من طرفدارصددرصدولایت فقیه هستم. ولی معتقدم که حدودش بایدکاملاروشن شود.درنامه قبل آورده بودم که اگراعلم زمان تابعیت کشوردیگری غیرازایران را داشته باشدوفرماندهی کل قوای ایران هم بااوباشدوبین کشورش وایران جنگ درگیرد…جواب داده ایددرایران همیشه فقیه ومرجع بوده است واگرمردم از مرجع غیر ایرانی پیروی کردندوبناباشد آن فقیه سیاست ایران رادردست گیردباید ایران یاید.من غیرازاین جمله چیزدیگری ندیدم.واماسوالات…
پاورقی:
یک آیه درقرآن هست که می گوید:ما( یعنی خدا)شمارا(آدم های روی زمین را) ازمردوزن وقبایل ونژادهای متفاوت آفریده ایم تایکدیگررابشناسیدوشناسایی کنید.ولی آن که باتقواتراست درنزدخدا مقرب تراست.(حجرات،۱۳).می توان گفت:
این آیه مرزهای جغرافیایی و محدوده ای بنام وطن راتائیدمی کند، منتهاتاکیدمی کندآنکس که باتقواتراست نزدخداممتازتراست.تقواراهم باترازوی فقه شیعه،با شریعت سنی،یااحکام دین یهودومسیحیت ارزیابی نمی کندو باصطلاح شاقول و سنجش قرارنمی دهد. باتقوایعنی آن کس که سالم است.ناپاک نیست.قول و فعلش یکی است.نفاق ندارد.دروغ نمی گوید.وقس علیهذا… یعنی مبناو اساس،حقوق مشترک انسانی است.چیزی که امروزازآن به عنوان حقوق بشر یادمی شود.وباگذرزمان و خردجمعی زمان،کامل،تکمیل،ترمیم و تعمیرمی شود. برهمین ریشه است که می بینیم مثلایک فردی که پاکستانی است،به تابعیت انگلستان درمی آید، مدارج پیشرفت راباعدالت وقواعدآنجامی پیماید،انتخاب می شودبه عنوان شهردار لندن!والخ،مواردمشابه دیگر…همان بامبولی که ابتدای انقلاب درموردجلال الدین فارسی پیش آمدوچون ایشان تابعیت ایرانی نداشت از لیست کاندیدا های ریاست جمهوری اولین دوره حذف شد.
آیت الله منتظری درپاسخ به ان قلت های سیداحمدخمینی می گوید:آن فقیه غیر ایرانی حائزشرایط بایدبیایدایران.یعنی تابعیت ایرانی پیداکند.
احمدخمینی درابتدای انقلاب سعی در چسباندن خودبه مرکزقدرت وراس سیاست راداشت.وبه سازمان مجاهدین خلق نزدیکی داشت.حتی درمراسمی در جمعی،ازایجادخط سوم یاجریان سوم حرف زد.ولی سرعت تسویه حساب های سیاسی که منجربه تثبیت ایشان دردفتر پدرش شد،مثلثی راازاحمدخمینی، هاشمی رفسنجانی وعلی خامنه ای درست کردتابتوانندباکانالیزه کردن خمینی درملاقات های خصوصی اش،و نحوه دریافت اطلاعات واخبارجامعه، خمینی رابه سمت وسویی که هدف بود، هدایت کنند.وهمینطورهم شد.ومهم ترین آن،جدایی خمینی ازمنتظری است.
احمدخمینی باگرایش به سمت جناج چپ(پس ازرهبری خامنه ای)،خواب رهبری بعدی_که وعده اش رابه اوداده بودند_ می دید.تاجایی که بعدازهرسخنرانی خامنه ای،اونیزیک سخنرانی داشت.واین گونه وانمودمی شدکه ایشان قائم مقام رهبری است!اماخُب اجل به اومهلت نداد وگفته شدتوسط سعیدامامی ازسرراه رهبری برداشته شد.همانطورکه بعدها هاشمی رفسنجاتی(ضلع دیگراین مثلث) راهم ازقدرت برکناروبی خاصیت کردند. تاراه برای رهبری موردنظرکه بایدمطیع باشد،باز شود.
گفتنی ست که اگربه مرجعیت اعلم وسید بودن باشد،آیت الله سیستاتی هست و نیازی هم به کشف مجلس خبرگان رهبری ندارد!احتمالامسائل اخیرپیرامون آیت الله سیستانی برای بی اعتبارشدن ایشان است.
بیست ونهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com