چنین روزی درچندسال پیش
۲۷مهر۱۳۵۸
ولی افتادمشکل ها؛
اسلام چندوجهی ست وسیاست هم پیچیده!
آیت الله منتظری[خطبه نمازجمعه،۲۷ مهر۱۳۵۸،کتاب درمکتب جمعه،ج۱،ص۹۹]:
این مساله ای که عنوان شده است مساله ولایت فقیه که مساله روزاست و سروصداراه انداخته است،این جوکاذبی که بعضی ازبی دینان ایجادکرده اندوگر نه من می دانم اکثریت قاطع ملت مسلمان ازهمه طبقات حتی جوانان تحصیل کرده ماواساتیددانشگاه و روشنفکران ماآنهاهمه متوجه اندکه معنی ولایت فقیه دیکتاتوری واستبدادو انحصارطلبی نیست.معنایش این است که ملتی که به ایدئولوژی اسلام پایبنداست وعلاقه داردیک حکومتی درچهارچوب ضوابط اسلامی درکشورپیاده شودقهرا بایددرچنین حکومتی کسانی که کارشناس وایدئولوگ مسایل اسلامی هستندنظارت داشته باشندواین معنایش این نیست که یک فقیه استبدادبه خرج بدهد…این هم معنایش این نیست که همه کارهارابدهیم دست آخوندهامعنی فقیه هم آخوندعمامه به سرنیست.ممکن است عمامه نداشته باشدولی این شرایطی که گفتیم یعنی یک نفرایدئولوگ اسلام باشد،کارشناس مسائل اسلام باشد،شرطی که درقانون اساسی ذکر شده است فقیه عادل،باتقوا،شجاع مدیرو مدبر،اگرپایش راکج گذاشت ازحکومت می افتد،اگربرخلاف اسلام عمل کرداز حکومت می افتد…البته کشورکارهای زیادی دارد.سیاست پبچیده است وهر کاری به کاردان وبه متخصص بایدارجاع شود.همه کارراکه آخوندنمی تواندبکند.
پاورقی:
ولی افتادمشکل ها.وسیاست هم پیچیده. مخصوصاوقتی سیاست عمروعاصی و معاویه ای وبی پدرومادرحاکم شود!
آیت الله منتظری درکتاب [انتقادازخود]و ایضاکتاب[دیدگاه ها]مکررایشان به سوالات وانتقادات پیرموان[ولایت فقیه] پاسخ داده است.
آیت الله منتظری درکتاب [انتقادازخود]به همین خطبه نمازهم اشاره دارد؛ودر بخشی ازپاسخ خودمی گوید:[توجه به شرایط ابتدای انقلاب که هنوزطعم تلخ استبدادفراموش نشده بود،همه ازپدید آمدن یک قوه اجرایی مستبدوحشت داشتیم،ولذاتلاش بیشترنمایندگان مجلس خبرگان براین قرارگرفت که ازقدرت قوه مجریه کم شودوبه قدرت رهبری _که در آنزمان درشخصیت مرحوم آیت الله خمینی تبلوریافته بود_اضافه گردد.درآن برهه با توجه به عدم تجربه قانونگذاری به اشکالاتی که درمقام عمل درقانون پدید می آمدونیزبه شرایط پس ازامام خمینی کمترتوجه می شد؛ولی متاسفانه در بازنگری قانون اساسی درسال۱۳۶۸به جای توجه به رفع این اشکال به تشدیدآن اقدام کردندواختیارات وسیع تری رابرای رهبری قائل شدندو لفظ[مطلقه]راهم در اصل۵۷گنجاندند.].
آیت الله متتظری شکل فعلی ولایت فقیه رابه[سلطنت فقیه]تشبیه کرد.ووقتی آن سخنرانی معروف۱۳رجب رادرمخالفت با مرجعیت خامنه ای ایراکردوباحمله رجاله ها(به تعبیرخودایشان)روبروشد،دربیانیه ای نوشت:[درمنطق آقایان ولایت فقیه یعنی غارت اموال وشکستن وپاره کردن کتاب هاوحتی قرآن کریم.ولایت فقیه یعنی تصرف غاصبانه درخانه وملک دیگران.ولایت فقیه یعنی اهانت به حوزه های علمیه وعلماوفقه وعلم وبی احترامی به همه مقدسات.خوب شد نمردیم وثمره ولایت فقیه آقایان رابرای چندمین بارلمس کردیم].
واقعیت این است که ولایت فقیه مسیر انقلاب راتغییرماهوی دادوآنرادوباره به جاده استبداد(آنهم ازنوع دینی)برد.اسلام چندوجهی ست.طالبان،داعش،القاعده و ولایت فقیه هرکدام ازاسلام منطق و قرائت خودرابیان می کنند.تجربه نشان دادایجادیک حکومت اسلامی واحد،یابه قولی امت واحده،سرابی بیش نیست!
بیست و هفتم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

t.me//shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)