امنیّتِ  یک دزد یعنی  نا امنیِ مُحیطِ  کارِ او .


وَ  
رهبران و آخوندها و مسئولینِ جمهوری اسلامی با گسترش  جوِّ رُعب و وحشت و دست درازی به خصوصی ترین بخش هایِ زندگیِ مردمِ ایران، زندگیِ میلیون ها نفر از مردمِ ایران را در نا امنیِ  سلامت و آرامش و فکر و خیال و امید و آزادی  انداخته اند تا بتوانند در آرامشِ خاطر دزدی کنند. نسبتِ  وحشتی که دزدانِ حاکم بر ایران در کشور حُکم فرما کرده اند  به اندازه ی ترسِ آنها از لو رفتنِ واقعیّتِ دزدیِ حکومتِ فاسدِ آنها  است.

دزدهایی که  در زندان هایِ سرتاسرِ ایران  هستند  همه دزدهایِ کوچکی  هستند که یا خارج از حکومت بوده اند  یا پایه ی مُحکمی در نظام نداشته اند و  دزدهای ِ میلیاردیِ حکومتیِ جمهوری اسلامی در امنیتِ  کامل دزدی می کنند ، از ایران خارج می شوند و دنیایِ امروز هم  که بر محورِ پول می چرخد در امنیت  پذیرا و خوشامدگویِ آنها است. و از این هم جالب تر!  رهبران و گردانندگان  بالا مقامِ نظام!  نیز  با دزدی هایِ  هزاران میلیاردی  بی نیاز از هجرت ، همین  جا در تماشایِ مردم و طبیعت و هر معدن و چاه و زمین و دریا و جای جایِ  کشوری که آن را با نیرنگ اِشغال کرده اند راه های تازه ی سرکوب و سانسور و جنایت و  دزدی را جستجو می کنند. ضریبِ امنیتِ اجتماعیِ مردمِ ایران  با  هجومِ  چند جانبه ی  قانون ها و یورش ها و  اِبتکاراتِ دزدانه ی آخوندها و رهبران و مسئولینِ این نظام  از پایین ترین امنیت ها در دنیا و به نسبتِ گسترش و گوناگونیِ بهانه هایِ تحقیر و نا امنی  جامعه ی ایران در بالاترین درجه ی  ناامنیِ اجتماعی، درهمه جای دنیا  قرار دارد. دستگاه ها و سازمان هایی که در جمهوری اسلامی  عُنوان هایی  مانندِ امنیّت یا امنیّتی یا  اطّلاعاتی یدک می کشند مهم ترین عواملِ سازماندهیِ نا امنی  در ایران  هستند  و با کنترلِ اجتماعی  و فردیِ مردمِ ایران  در خانه  و خیابان و  بازار و پارک و  مهدِ کودک و مدرسه و دانشگاه و مهمانی و جشن و هر  فضایِ عمومی و خصوصیِ دیگر از هراسِ آسودگی و فکرِ بی ترسِ مردمِ ایران،  آدم ها  را کنترل می کنند  تا با نا امنی ای که  در زندگی و باطنِ میلیون ها نفر از مردمِ ایران  ایجاد کرده اند  کسی از میانِ آنها  حتّا در تنهاییِ خود  از بیم و اِضطرابِ تهدید هایِ نظام  نتواند فکر کند خیال به جایی بَرَد و به  چراییِ اینهمه نا امنیِ زندگی  در ایران پِی  نبرد و آخوندها و رهبران و مسئولینِ دزدِ  جمهوری اسلامی  در آسایش  و بی استرس  جنایت کنند دزدی  کنند عِیش کنند و  شاهی کنند.

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م: 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)