آخوندها و رهبران و گردانندگانِ دزدِ دیکتاتوری جمهوری اسلامی ، با  تاراجِ منابع، پول ها و هرچیزِ با ارزشِ ایران،از سویی و فسادِ همه جانبه ی اداره ی کشور از سوی دیگر، با  انبوهِ خرابی ها و بیچارگی ها و نگرانی هایِ زندگیِ روزمرّه، برای میلیون ها نفر از مردمِ ایران ، شرمساریِ ملّی  پدید آورده اند.

امیر سارم

رهبران و گردانندگانِ نظامِ خرابِ جمهوری اسلامی با تحقیرِ هر روزه ی زنان و مردانِ ایران  در جامعه، سرپرستانِ خانوده های ایرانی را با  شرمِ دائمیِ ناتوانی در تهیّه ی کوچکترین خواسته هایِ خانواده، در هرجا که  توانسته اند از وجودِ فرد فردِ مردمِ ایران  کاسته اند. آخوندها و رهبران و گردانندگانِ دزدِ جمهوری اسلامی در هر اداره ای و در هر برنامه ای و در هر نمایشی تا جایی که  در توان داشته اند مردمِ ایران را خوار کرده اند و همسویِ این رِوال، مدیریتِ فاسدِ جمهوری اسلامی  چنان بَلایی  سرِ تولیدِ ایران آورده که  اکنون کشورِ ایران هیچ محصولِ صنعتی و فنّی و هنری ندارد که مردم ایران به تولیدِ آن افتخار کنند و خرابی و فساد  آنچنان همه چیز را در ایران در برگرفته که دقیقن هیچ سیستمی در هیچ وزارت خانه و سازمان جمهوری اسلامی وجود ندارد که مردم ایران  از درست کار کردنِ آن اندکی حتّا خوشحال باشند. آخوندها و گردانندگانِ جمهوری اسلامی  در برنامه ای حساب شده  حتّا حضورِ طرفدارانِشان را در انواعِ راه پیمایی هایِ حکومتی، با  ارزان ترین خوراکی ها، تشویق می کنند تا از این برنامه ی تحقیرِ ملّتِ ایران ، کسی حتّا طرفدار، جا نماند. وَ  در این روزگار سخت تر شدنِ زندگی در ۱۳۹۸خورشیدی، مسئولینِ فاسدِ جمهوری اسلامی  هر از چندی  جِنسی را نایاب می کنند، همان جنس را با قیمتی بسیار گرانتر به اقلّیتِ کوچکِ هنوز در رفاهِ ایران، می فروشند و بسیاری دیگر از مردمِ دست تنگِ را نیز برایِ خریدِ  نوعِ نامرغوبِ آن جنس به صف کشیدن وا می دارند. دستگاهِ سرکوبِ جمهوری اسلامی در دادگاه و خیابان و شهر یا خانه و کارِ مردم، تا می تواند مردمِ ایران را تحقیر می کند  تا مبادا کسی از جامعه ی ایرانی در اندیشه ی اعتراض یا دگرگونی باشد و آخوندها و رهبران

و گردانندگانِ  جمهوری اسلامی  برایِ دوامِ حکومتِ دزد و خرابِشان  هرطور که بتوانند مردمِ ایران را خوار و خفیف می کنند تا در امنیت دزدی کنند و شاهانه  زندگی کنند، یعنی همان زندگی ای که آخوندها چند صد سال با چشم به زندگیِ شاهان و درباریان، در حسرتِ آن  بوده اند وَ در کنارِ همه ی تحقیرها و شرمندگی هایی که به سرِ ملّتِ ایران آورده اند، با اعدام و زندان و شکنجه و سرکوبِ کوچکترین اعتراض ها  و حتّا ساده ترین آزادی ها تا توانسته اند از وجودِ مردم ایران  دزدیده اند و به جایِ آن شرمساری نشانده اند.

وَ امّا  در تمامِ تاریخ  تا امروز هیچ ملّتی  از شرمساری نمرده است و اگر رهبران و گردانندگانِ  نظامِ خرابِ جمهوری اسلامی، شرمساریِ  مردمِ ایران را به مرگ  برسانند این نخستین باری  خواهد بود که یک ملّت از خواری و شرمساری  می میرد، یا اگر این خِفّت و تحقیر و اینهمه  شرمِ انباشته در وجودِ مردمِ ایران، در نقطه ای  آنها را به واکنش،حرکت و بر هم زدنِ بَساطِ دزدان بر انگیزد، قدرتی  خواهد داشت که بی تردید هیچ نیرویی توانِ ایستدگی در برابرش را ندارد.

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)