مذاکره ورابطه باآمریکابقای ولی فقیه بعدی!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

دونالد ترامپ،(رئیس جمهوری آمریکا)با اشاره به اینکه ایران ظرفیت اقتصادی زیادی داردگفت:
«ایران باهمین رهبران حکومت فعلی[نظام ولایت فقیه]می تواندبه کشوری«بزرگ»تبدیل شود».
وی باردیگرتأکید کرد:«که سیاست واشینگتن درقبال ایران«تغییر رژیم» نیست!».
دریادداشت پیشین خودباعنوان:[بازی تام وجری سپاه ایران وحزب جمهوری خواه آمربکا]-که همینجا منتشرشده است-نوشتم:
«جنگی نخواهد شد.وهیچ حکومتی سودآورترازحکومت ولایت فقیه درایران برای آمریکا(و اسرائیل)نیست!».
دراواخرعمرخمینی،(که وی درفروردین۱۳۶۵تاچندسانتی مرگ رفته بود)رهبران اصلی حکومت پیش بینی می کردندخمینی رفتنی ست وبرای بقا وپایان جنگ وحفظ قدرت می بایست باآمریکاواردمذاکره شد.
جریان ایران گیت(ماجرای گفت و گو و معامله با مشاورامنیتی ریگان(مک فارلین)ازحزب جمهوریخواه، به همین دلیل صورت گرفت.ولی بخاطر افشای آن،درآمریکا(بدلیل آزادی رسانه)رسوایی به بارآوردولی درایران بدلیل خفقان رسانه ای، قلب حقیقت شد.
دلیل افشا هم معامله بودونه مذاکره.
معامله هم فقط خرید اسلحه نبود؛چون ازبعدازاشغال سفارت آمریکادرتهران،وسرآعاز تحریم ها،ایران مخفیانه بادلالان خوداسلحه وتجهیزات نظامی می خرید.معامله برای بعدازخمینی بود.وقرباتی این معامله هم سیدمهدی هاشمی شد.که برای غربی هاوآمریکا رهبرتروریست ها وهدایت کننده جنبش های رهایی بخش معرفی شده بود؛ولی دلیل اصلی آن،وادارکردن آیت الله منتظری به استعفا ازقائم مقامی رهبری بود.که به هردوی آن موفق شدند:سیدمهدی هاشمی اعدام شد.وآیت منتظری هم استعفاداد.
وبه احتمال قوی،همین مسیرهم الآن دارد دنبال می شود.
بی شک تمام جناح های سیاسی وحکومتی دوست دارندبن بست مذاکره ورابطه باآمربکا بدست خودشان برداشته شود وآنرابرگ برنده خودبرای حفظ قدرت ومحبوبیت می دانند!
این ظن قوی هست که قدرت پنهان حکومت(دولت سایه) که اژهمین الان می داتدچه کسی رهبری بعدی ست،واردمعامله باترامپ شده است وهمان ماجرای مک فارلین این دفعه به نوع دیگردرحال انجام است.
ولی فقیه بعدی(هرکه می خواهدباشد)دلیل محبوبیت وبقای خودوحفظ نظام رامذاکره وایحادرابطه باآمریکامی داند.واین گمان فوی هست که پس ازمرگ خامنه ای،این کارصورت گیرد.
حزب دمکرات آمریکا بیشتر روی مساله حقوق بشرتمرکزدارد.وهمین دلیل سقوط شاه بودومی توانددلیل براندازی رژیم ولایت فقیه هم باشد ولذانظام ولایت فقیه درایران با حزب جمهوریخواه آمریکا_که تمرکزروی میلیتاریسم و فروش اسلحه وافتصادوسرمایه دارد_راحت ترکنارمی آید.و قس علیهذا….!؟
هفت خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
پیشینه یاددشت:
بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوری خواه آمریکا:
اینجا: http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=92602
واینجا: http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-96143.html
افشای ورود مخفیانه مک ارلین علت دستگیری و زندانی شد(یوتیوب)

قلب حقیقت در ماجرای مک فارلین
اینجا:
https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html
واینجا:
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-89103.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com