هر نظامِ دیکتاتوری در آغاز سالِ نو، چه در جنگ و چه در صلح ، دنیایی خیالی از نیرو و  دست آوردهایش می آفریند. شکست هایِ سال ها و به ویژه سالِ گذشته اش را، سَرپوش می گذارد و سعی می کند  امیدی نو به دیکتاوری در باورِ مردم، ایجاد کند.
نوروزِ ایرانی هر سال  یکی از سخت ترین موقعیّت ها برای دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی و ساختارِ آن  بوده است. نوروز، جشنِ سالِ نویِ ایرانیان، خط کشیِ دینی و مذهبی، قومی، نژادی و هیچ خط کشیِ دیگری جُز زمان  ندارد و جشنی هزاران ساله در آغازِ بهار به معنایِ آغازِ سالِ نو و امیدِ روزگاری تازه است که با قدرتِ تمام همه ی سازماندهی هایِ غَم-پروریِ دیکتاتوری آخوندیِ جمهوری اسلامی را به مبارزه ای شادمانه، دعوت می کند.  جمهوری اسلامی هیچ گاه نتوانسته  نوروز را و ارزش هایِ نوروز را با نظامِ بی ارزشِ خود از میان بردارد و حتّا سال ها پیش هنگامی که برخی مدیرانِ حکومت در پشتِ پرده پیشنهاد دادند که مبداء تاریخِ ایران را از نوروز در آغازِ فروردین به بهمن ماه و همزمان با به قدرت رسیدنِ آخوندها در ایران منتقل کنند، نظام در برابر توانِ زمانیِ نوروز هیچ کاری از پیش نبرد و نوروز با زیبایی هایش ادامه یافت. از سویِ دیگر، جایگزینیِ مبداء سالِ نو قمری هم به جایِ نوروز برای جمهوری اسلامی ناممکن بود  چون آغاز سال نو قمری اوّلِ محرّمِ است و چون آخوندها از ماجرایِ مبارزه ی امام سوم شیعیان در برابر ستم و زور سَر فرود نیاوردنِ او در برابرِ استبدادِ آن زمان در ماهِ محرّم، ماجرایِ غم انگیز شکست در برابر ستم ساخته اند و چند قرن است که از این بساطِ عزا بهره مندند. انتخابِ آغاز سالِ نو میلادی هم برایِ جمهوری اسلامی ممکن نبود. پس نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی در حالی که از هر دیکتاتوری دیگر در دنیا با ارزش هایِ شادمانی بیگانه تر است، در حالی که جشن گرفتنِ نوروز برایِ رهبران و گردانندگانش، دردسرساز است، همواره کوشیده است تا آنجا که می تواند معنایِ نوروز و ارزش های انسانی و زندگی بخشِ نوروز را از جشن نوروز دور کند و هر وقت که توانسته جشنِ نوروزِ مردم ایران را به عزا و سوگواری، آلوده است.

ستیزِ ارزش هایِ نیرومندِ نوروز با ارزش هایِ دروغین و رو به نابودیِ نظامِ دیکتاتوری جمهوریِ اسلامی با  پیروزی همیشه ی نوروز همراه بوده است  که این نمونه ای دیگر از ناتوانی هایِ نظامِ جمهوری اسلامی با رهبران و ترفندهایش  در برابرِ زمان وشورِ زندگی است که نوروز و جشن نوروز ، در آغاز بهار و در پناه نیرویِ عظیم زمان، با نیرویی بی شکست با زیبایی و فروتنی ونهایتِ شادمانیِ ممکنِ هر سال،نیرومند و امیدبخش ادامه دارد.

 https://t.me/amirsarempoems     امیر سارم     –     کانالِ تلگرام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com