هر حکومتِ دیکتاتوری،هر مخالفِ فعّالی را که نتواند از دشمنی  بازدارد یا به پیروی بیآلاید یا ساکت کند، می کـُشد. هر مخالفی که در نظامِ دیکتاتوری  کشته می شود نشانه ای از خطری است که در جایگاه و زمانِ ویژه ای ، نظامِ دیکتاتوری را  تهدید کرده است و آن نظام را چنان به هراس افکنده که جز قتلِ او، راهی برایِ حلِّ مشکلِ امنیتی اش،نداشته است.


نظامِ دیکتاتوریِ جمهوریِ اسلامی
، به سببِ ناتوانی هایِ همه جانبه اش در اداره ی ایران و همچنین فساد و دُزدیِ گسترده اش، دارایِ بیشترین گوناگونی در قتل هایِ سیاسیِ چهل سال حکومت خود در ایران بوده است و حتّا خرابیِ دستگاه هایِ امنیتیِ آن و ناتوانیِ آنها در شناختِ دشمن، چنان بوده که بسیاری از وقت ها در اوّلین راه یا حتّا کاملن به اشتباه، نیروهایِ فکری و اجراییِ آن به کشتنِ آدم هایی از مردمِ ایران پرداخته اند.  افزون بر هزاران زن و مردی که به سببِ دشمنیِ واقعی  یا حتّا به این دلیل که بیمِ دشمنی آنها می رفته است و در زندان هایِ ایران، اعدام  شده اند، قتلِ انسان هایِ زیادی از دانشمند و نظامی و هنرمند و پژوهشگر و شاعر و پزشک و حتّا فعّالِ محیط زیستی که بی برنامه از برخی آزمایش هایِ حکومت آگاه شده بوده و کسانی دیگر، نشانگر این است که هیچ سازمانی در دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، کم یا زیاد، از دزدی و فساد و جنایت و خرابی، پاک  نبوده و هر انسانِ پاک از آلودگی هایِ آن حوزه، کشته شده است. امّا همانگونه که هر آگاهی یا پیشرفت یا افشاگری یا هر اختراعی یا وجودِ هرچیز به خواستِ زمان است، هر تولّد یا مرگ نیز در گرویِ زمانی بی کرانه است. نمونه ی این خواستِ زمان، نویسنده یِ همین یادداشت، کسی به نامِ امیر سارم است که با اینکه بی نهایت ضعیف است، و با اینکه هیچ کشور یا انسان قدرتمندی بر رویِ زمین، پُشتیبان او نیست  و برخی از تاریک ترین فساد ها و جنایت هایِ  نظامِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی  در ایران را آشکار کرده است، رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی و همه ی مُزدورانشان، وجودِ  کـُشتنِ او را، نداشته اند. حتّا با اینهمه دلیل و دشمنی در هرچه این آدمِ ناچیز نوشته است،چون او در پناهِ زمانی بی نهایت قدرتمند است و نمی خواهد این وجودِ بی نهایت ناچیز، کشته شود و اینگونه از بین برود، نه اکنون و نه پس از این. پس آلودگی یا پاکیِ هر جا یا سرزمینی هم کاملن به خواستِ زمان است. پس می شود منتظر شد و شاید در زمانی بسیار نزدیک تما شا کرد که زمان  چگونه همه ی زمین را از وجودِ هر ستمکاری پاک می کند.

امیر سارم      

: کانالِ تلگرامhttps://t.me/amirsarempoems

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)