ایدئولوژی تحریم!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
تحریم ایدئولوژی دارد و ایدئولوژی آن تحکیم و تقویت استثمار واستحماراست.
درایدئولوژی تحریم سرمایه داری آمریکا و نظام ولایت فقیه در ایران با هم همزاد پنداری کرده ویک هدف را دنبال می کنند.
ایدئولوژی سرمایه داری استثماراست و ایدئولوژی ولایت فقیه،استحمار.
حمایت و مخالفت با تحریم فقط دور باطل ایدئولوژی تحریم را تکرار می کند؛فکر دیگری باید کرد!
سرمایه داری آمریکا درتحریم یک جانبه علیه ایران، با توانایی خوددرتسلط،سلطه وسیطره قوی برنظام اقتصادی و پولی جهان،تمامی کشورهای مرتبط(بخصوص اتحادیه اروپا،چین و روسیه)رابه چالش کشید.
پروسه تحریم،صرفا ایدئولوژی تحریم را تقویت می کند! و در پوشش«منافع ملی» به «ایدئولوژی منافع ملی» می رسد.
آیا منافع ملی ایدئولوژی دارد؟
و آیا این ایدئولوژی ست که «منافع ملی» ما را تحریر،تبیین و تدوین می کند؟
هرچند قصد نداریم در این یادداشت به شرح وتفسیر کاملی ازاین موضوع بپردازیم-که طویل وتصدیع وقت می شود-اما «منافع ملی» گاه «ایدئولوژی»می سازد.
«وحدت نظرپیرامون موضوعی که دولت به نمایندگی ملت در روابط بین الملل از آن دفاع می کند،منافع ملی است».(نقل از:کتاب«منافع ملی من و تو»،محمد شوری،انتشارات آوای کلار،تهران).
دولت ها به نمایندگی ملت ها،منافع ملی خود را بربنیان هایی استوار و تنظیم می کنند که متاثر از جهان بیرون است.وآنگاه که دولت نمایندگی ملت را نداشته باشد،پای ایدئولوژی از زیر لحاف«منافع ملی» بیرون می زند!
وقتی پای ایدئولوژی دراز باشد،جمع شدن آن بامنافع ملی چه سود و زیانی دارد؟!
سرمایه داری را برخی ایدئولوژی تصور می کنند،ولی به گمان من سرمایه داری خود آبستن ایدئولوژی هاست؛ و ازجمله:«ایدئولوژی تحریم»!
نظام سُلطه بخاطر توانایی،ناتوان هارا به چالشی می برند که نامش «ایدئولوژی» ست؛ و آنگاه که ایدئولوژی با «توتالیتریسم» و «الیگارشی»دیکتاتوری و استبداد پیوند خویشاوندی داشته باشد، نه تنها «تحریم» به برچیدن آن کمکی نمی کند، بلکه غیر مستقیم در تحکیم آن نقش خواهد داشت.
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران برای به پای میز مذاکره کشاندن و تن دادن به خواسته هایی که ازخاستگاه نظام سُلطه،(قدرت و ثروت)است،جمهوری اسلامی ایران را که بر پایه ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه و اسلام مبتنی بر قرائت روحانیت قشری و سنت گراست راتقویت می کند.
و به مصداق: «دیوانه چون دیوانه ببیند،خوشش آید»،در جنگ روانی و ملانقطی علیه یکدیگر، بهانه تقویت پایه های چپاول،استثمار و استحمار می شوند.
ایدئولوژی سرمایه داری،همان منافع و درآمد بیشتر، سهم بیشتر و لذا سُلطه بیشتر است.
تحریم های یک جانبه آمریکا و بدون همگرایی جهانی با دیگر کشورهای قدرتمند،بار دیگرموضوع«منافع ملی»را به این کشورها گوشزد کرد.
از یک سو:
آیا با تبعیت محض از سرمایه داری آمریکا منافع ملی خود را تامین می کنند؟ یا سبب تقویت ایدئولوژی تحریم و فرودستی خود خواهند شد؟
و از سوی دیگر:
ایدئولوژی سرمایه داری آمریکا،همچون ایدئولوژی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی،مبتنی بر تبعیت،و وفاداری محض و چشم و گوش بسته بودن است.
ایدئولوژی سرمایه داری(آمریکا)کشورهای دیگر را در طول ودنباله خود می خواهد.آنها نمی خواهند رقیب ارتفاع پیدا کند و در عرض خودنمایی!
آنها بخاطر توانایی های اقتصادی،کشورهای ضعیف تر را مجبور به دنباله روی از خود می کنند.
همانطورکه نظام و ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه در ایران ملت را چشم وگوش بسته و مطیع محض می خواهد.تا هرچه«آقا»امرکرد،اطاعت شود.
در مورد کشورهای متمدن و متجدد وپیشرفته که نظام سیاسی آنها مبتنی بر حقوق بشر،عدالت اجتماعی و تامین رفاه اجتماعی ست،ولی در پروسه اقتصاد-که زیر بنای جامعه را سست یا تقویت می کند-بر اساس اقتصاد آزاد و مبتنی بر حق مالکیت و احترام به حقوق افراد حقیقی و حقوقی ست،در مواجهه با گردن کلفتی های آمریکا،ممکن است کوتاه بیایند(همانطور که در رابطه با ایران عمل کردند).که این امر خود نیزممکن است سبب تقویت ایدئولوژی ناسیونالیزم و درشکل بدخیم آن، فاشیسسم جدید شودکه تن به این خفت ندهند و هم پروسه استقلال خواهی ومستقل شدن از آمریکا را تقویت می کند.واین امر نه به معنی دفاع از ایدئولوژی حاکم بر ایران است،بلکه بدلیل این است که دارای ایدئولوژی می شوند و این ایدئولوژی ست که منافع ملی را پوشش می دهد!
و در مورد مردم ایران در بحث تحریم،هیات حاکمه ولایت فقیه و افراد سببی و نسبی و نیروها و بنیادها و نهادهای وابسته به آن،هیچگاه از تحریم متضرر نمی شوند(وگاه سود هم می برند) وعلاوه بر این فرزندان شان در همان بلاد سرمایه داری و آمریکا مسئول تحصیل و توسعه و تقویت ژن برتر خود هستند.
تحریم ها در تمامی این ۴۰سال،فقط سبب ضعف دماغی،عقلی واقتصادی مردم ما شده است.
بنابراین«منافع ملی من و تو»ایجاب می کند که در مقابل ایدئولوژی تحریم بایستیم و مبارزه کنیم؛ نه آنکه صرفا با نوشتن نامه توسط سلبریتی های سینما،سیاست و روشنفکری و نگارش یادداشت ها در رسانه ها و ایراد سخنرانی ها دائم آن را به دنیا و آمریکا و مدافعین حقوق بشر گوشزد کنیم که این تحریم ها را بردارید که دودش فقط به چشم مردم بی نوا می رود!
ایدئولوژی سرمایه داری سود بیشتر می خواهد ودرنظام عرضه و تقاضا بخاطر برتری اقتصادی این اوست که تخت گاز می رود. موعظه و اخلاق نمی شناسد.
لذا بجای خطاب دادن آن ها،سلبریتی های عالم سیاست و سینما و روشنفکری،ولایت فقیه و زمامداری غیر خردمندانه آنرا نشانه بگیرند و دانم آنرا گوشزد و وی را بمباران کنند که اگر غیر ازاین باشد، فقط پای ایدئولوژی ولایت فقیه در«منافع ملی» درازتر و درازتر می شود.
«نقل شده است که ازحکیمی پرسیدند چرا دولت ساسانیان-با آن همه قدرت-به انقراض گرایید؟
در پاسخ گفت:زیرا افراد کوچک را به کارهای بزرگ گماشتند.درنتیجه از عهده آن ها بر نیامدند و افراد بزرگ را به کارهای کوچک گماردند،در نیتیجه بدان ها اعتنا نکردند، سپس وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسیختگی گرایید».(منهاج البراعه،ج۱،ص۱۴۴).
قرآن می گوید:
« قالت ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوهاو جعلوا اعزه اهلها اذله وکذلک بفعلون».(نمل،۳۴).
(آنگاه که ظالمین و ستمکاران بر مسند حکومت تکیه کنند آن مکان پر از فساد و اشخاص عزیز ذلیل می شوند).
الان مصداق «ان الملوک» نظام ولایت فقیه است که با نابخردی این تحریم ها را بر ملت ما تحمیل کرده؛و گرنه به صرف اینکه فقط ما آن شعر سعدی را به جهانیان گوشزد کنیم که:
بنی آدم اعضای یکدیگرند//که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار//دگر عضو ها را نماند قرار
کاری ازپیش نمی رود.
۲۰آبان۱۳۹۷تهران.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)