___________________________________________

  آلـکـسـانـدرا مـیـخـائـیـلـوفـنـا کـولـونـتـای( نـام اولـیـه: دُمُـنـتــوویـچ)(Aleksandra Mikha-  jlovna Kollontaj(Domontovitj)( 1952 – 1872) از ۱۸۹۹ فـعـالـیـت انـقـلابـی غـیــر- قـانـونـیـش را آغـازیـد. ۱۹۰۸ اجـبـاراً بـه خـارج مـهـاجـرت نـمـود، و آن چـنـد سـال بـه طـول انـجـامـیـد.

 ۱۹۱۰ در کـنـفــرانـس سـوسـیـالـیـسـتـی بـیـن الـمـلـلـی زنـان در کـپـنـهـاگ(Køben-  (havn به اتـفـاق کـلارا زتـکـیـن( نـام اولـیـه: اَیـسـنـر)(Clara Zetkin(Eissner))( 1933-  ۱۸۵۷)۱، شـخـصـیـت بــرجـسـتـۀ جـنــبـش کـارگــری آلـمـان و جـنــبـش کـارگـری بـیـن-الـمـلـلـی، نـیـز از بـنـیـان گـذاران حـزب کـمـونـیـسـت آلـمـان(Kommunistische Partei

Deutschlands(KPD)، پــیـشـنـهـاد تـعـیــیـن روز ۸ مــارس بــه عـنـوان روز جـهـانـی  زنـان کـارگـر را بـه پـیـش کـشـیـدنـد. و در هـمـان کـنـفـرانـس کـولـونـتـای بـه عـضـویـت  دبـیـرخـانـۀ بـیـن الـمـلـلـی رهـبـری جـنـبـش سـوسـیـالـیـسـتـی زنـان انـتـخـاب گـردیـد.

 

 

زتـکـیـن

کـولـونـتـای بـه اتـفـاق زتـکـیـن بـا سـمـت ریـاسـت دومـیـن کـنـفـرانـس کـمـونـیـسـتـی بـیـن الـمـلـلـی زنـان

  مـارس( آوریـل) ۱۹۱۷ از سـوی هـیـأت هـای کـارگـران و سـربـازان به عـضـویـت کـمـیـتـۀ اجـرایـی سـویـت پـتـروگـراد، نـیـز بـه عـضـویـت ادارۀ فـراکـسـیـون بـلـشـویـکـی سـویـت بـرگـزیـده شـد.

 

کـولـونـتـای بـه اتـفـاق اعـضـای دولـت نـوزاد شـوروی ازجـمـلـه لـنـیـن

 

   ژوئـیـه( اوت) ۱۹۱۷ در شـشـمـیـن کـنـگــرۀ حــزب کـارگــر ســوسـیــال دمــوکــرات  روسـیّـه( بـلـشـویـک) بـه عـضـویـت کـمـیـتـۀ مـرکـزی حـزب درآمـد. ۱۸ – ۱۹۱۷ بــه عـنـوان کـمـیــسـر خـلـق بــرای امــور اجـتــمـاعــی عـضـو اولـیـن  شـورای کـمـیـسـرهـای خـلـق بـود.

 

 

کـولـونـتـای، کـمـیـسـر خـلـق بـرای امـور اجـتـمـاعـی  در جـمـع اطـفـال بـی سـرپـرسـت

 

   ۱۹۱۹ ضـمـن شــرکــت در اولــیــن کــنـگــرۀ انـتــرنــاسـیــونـــال کــمــونــیــســتــی ( کُـمـیـنـتـرن)(Communist International(Comintern)) تـصـویــب نــامــۀ مــشـمــو لـیـت زنـان در جـنـبـش کـمـونـیـسـتـی را ارائـه نـمـود.

ژوئـن ۱۹۱۹ ریـاسـت ادارۀ سـیـاسـی در جـمـهـوری کـریـمـه را عـهـده دار گـشـت، هـم چـنـیـن بــه عـنـوان کـمـیـسـر خـلـق بــرای تـبـلـیـغـات و آژیـتــاسـیــون اوکـرایـن کـار مـی کـرد.

 ۱۹۲۰ در کـنـگــرۀ هــشـتــم سـویــت هــای سـرتـاســری روسـیّــه بــه عــضـویــت کـمـیـتـۀ اجـرایـی مـرکـزی سـرتـاسـری روسـیـه انـتـخـاب گـردیـد.   ژوئـن ۱۹۲۰ بـه سـمـت قـائـم مـقـام دبـیـرخـانـۀ بـیـن الـمـلـلـی زنـان در کُـمـیـنـتـرن   بـرگـزیـده شـد. 

۱۹۲۲ بــه عـنـوان عـضـو هـیـأت نـمـایــنـدگـی سـیـاسـی اتـحـاد جـمـاهـیـر شـوروی در نـروژ تـعـیـیـن گـردیـد.

۱۹۲۳ بـه سـمـت سـفـیـر اتـحـاد جـمـاهـیـر شـوروی در نـروژ تـعـیـیـن شـد.

 ۱۹۲۶ از سـوی کـمـیـتـۀ مــرکـزی اتـحـاد جـمـاهـیــر شــوروی بــه ریـاسـت هـیـأت  تـجـارتـی در مـکـزیـک تـعـیـیـن گـردیـد.

 ۱۹۳۰ سـمـت سـفـیـر اتـحـاد جـمـاهـیـر شـوروی در سـوئـد را عـهـده دار شـد.

۵۲ – ۱۹۴۶ کـار مـهـمـی بــه عـنـوان مـشـاور در وزارت امــور خـارجــۀ اتـحـاد جـمـاهـیـر شـوروی انـجـام داد.

 کـولــونـتـای هــم چـنـیــن تــولـیــد ادبـی قـابــل تــوجـهـی از خـود بــرجـای گـذاشـتـه اســت، کــه بـخـشــاً شــامــل ادبــیـات تـخـصـصـی در مـوضـوعـات ســیـاسـی و انــقـلاب  ( بـه صـورت کـتـب، بـروشـورهـا، مـقـالات و رسـالات) و بـخـشـاً شـامـل ادبـیـات زیـبـا یـی شـنـاخـتـی در مــوضـوع قـضـیـۀ زن( بــه صـورت نـوول هـا ) مـی بـاشـد. اهـمّ آثـار او درزمـیـنـۀ ادبـیـات تـخـصـصـی بـه قـرار زیـر هـسـتـنـد:

  زنـدگـی کـارگـران فـنـلانـدی(۱۹۰۳) – فـنـلانــد و ســوسـیـالـیـسـم(۱۹۰۶) – اسـاس  اجـتـمــاعــی مـسـئــلــۀ زن(۱۹۰۹) – از مـیـان اروپــای کـارگــران(۱۹۱۲) – جــامـعـه و مــادری(۱۹۱۶) – زنـان کـارگــر و مـجــمـع مــؤســسـان(۱۹۱۷) – اخــلاق نـو و طـبـقـۀ   کـارگـر(۱۹۱۸) – خـانـواده و دولـت کـمـونـیـسـتـی(۱۹۱۸)۲ زن کـارگـر در نـخـسـتـیـن  سـال هــای انـقـلاب(۱۹۱۸) – کـنـفــرانـس هــای بـیـن الـمـلــلـی زنــان کـارگـر(۱۹۱۸) –   اُپــوزیـسـیــون کـارگــری(۱۹۲۱) – وضـع زن تـحـت تـکــامـل اقــتـصـادی(۱۹۲۱) – زن   کـارگـر و زن دهـقـان در روسـیّـه شـوروی(۱۹۲۱)

 

کـولـونـتـای، نـویـسـنـدۀ انـقـلابـی

                        

                                                     ” مـبـارزۀ طـبـقـاتـی و روابــط بـیـن دو جـنـس ” یـکـی از ســه مـقـالــۀ کـولــونـتـای در مــوضــوع مـسـائـل دو

                                                     جـنــس اســت۳، کــه کــتــاب Novaja moral i rabotjij klass ( اخــلاق نـــو و طــبـقــۀ کــارگــر ) را

                                                     تــشـکـیـل مـی دهـنـد، و مـتـعـلـق بـه دورۀ پـیـشـا انـقـلاب اکـتـبـر هـسـتـنـد. ” مـبـارزۀ طـبـقـاتـی و روابـط بـبـن

                                                     دو جـنـس ” دراصـل عــنـوان ” اخـلاق جـنـسـی و مـبــارزۀ اجـتـمـاعــی ” را بــر خـود داشـتـه، و جـداگـانـه در

                                                     ۱۹۱۱ در شـمـاره ۹ نـشـریـه Novaja Zjizn ( زنـدگـی نـو ) انـتـشـار یـافـتـه اسـت.

مـتـرجـم

___________________________________________

میــان مـسـائـل پـیـچـیـده ای کـه عـقـل و قــلـب بـشـریـت امــروزیــن را بــه خــود مـشـغــول مــی دارنــد، مـسـئـلــۀ جـنـسـی بـی شـک  دارای مـکــان خـاصـی اســت. هــیـچ ســرزمـیــن و هــیـچ

  مـلـتـی بـه اسـتـثـنـاء ” جـزیـره نـشـیـنـان” افـسـانـه ای یـافـت نـمـی شـود، کـه در آن روابـط بـیـن دو جـنـس مـاهـیـت پـیـوسـتـه حـادّ، فـعـلـیـت دار بـه خـود نـگـرفـتـه بـاشـد. بـشـر امـروزیـن بـحـران جـنـسـی را حـدّت یـافـتـه تـنـهـا ازحـیـث شـکـل آن آزمـون نـمـی کـنـد، بـلـکـه – آن چـه بـه مـراتـب حـسـاس تـرسـت – ازحـیـث مـبـهـم تـر و مـغـشـوش تـر بـودن.

      شـایـد در سـرتـاسـر راه کـهـن تـاریـخ بـشـریـت عـصـری یـافـت نـگـردد، کـه ” مـسـائـل جـنـسـی” مـوقـعـیـتـی چـنـیـن مـرکـزی در حـیـات جـامـعـه داشـتـه بـوده بـاشـد، روابـط جـنـسـی سـاحـرانـه مـیـلـیـون هـا انـظـار زجـرآلـوده را بـه خـود جـلـب نـمـوده بـاشـد، درام هـای جـنـسـی بـه صـورت مـنـبـع تـمـامـی نـاپـذیـر الـهـام هـمـۀ سـمــت هـای هـنـر و نـمـایـنـدگـان انـواع هـنـر درآمـده بـاشـد.      

      هـر قـدر بـحـران بـیـش تـر بـه درازا کـشـد، هـمـان قـدر مـاهـیـت مـزمـن تـری بـه خـود مـی گـیـرد، وضـعـیـت بـشـریـت مـدرن خـود را لایـنـحـل تـر مـی نـمـایـانـد، و بـشـریـت بـا تـلـخ کـامـی خـود را بـا ایــن مـسـئـلـۀ ” لـعـنـتـی” مـشـغــول مـی سـازد. امـا هـر کـوشـش تـازه ای جـهـت گـشـودن رشـتـه هـای درهــم پــیـچـیــدۀ گــوی مـسـئـلــۀ جـنـسـی بــه غـامــض تــر گـشـتــن روابــط بـیــن دو جـنـس مــی

انـجـامـد، و بـه نـظـر مـی رسـد او از شـنـاخـت یـگـانـه  راه دسـت یـابـی بـه کـلـیـد مـنـازعـه آمـیـز نـاتـوان بـاشـد. بـشـریـت خـشـم زده از ایـن تـنـدروی بـه آن تـنـدروی روی مـی آورد، ولـی دایـرۀ افـسـون شـدۀ مـسـئـلـۀ جـنـسـی چـون هـمـیـشـه بـسـتـه بـاقـی مـی مـانـد. بـخـش مـحـافـظـه کـار بـشـریـت بـر ایـنـسـت، کـه ” بـایـد بـه ازمـنـۀ قـدیـم سـعـادت بـار بـازگـشـت، بـایـد قـیـود خـانـوادگـی کـهـن را احـیـاء نـمـود، بـایـد نـمـونـه هـای اخـلاق جـنـسـی آزمـوده را تـقـویـت کـرد.” از اردوی انـدویـدوآلـیـسـم بـورژوایـی شـنـیـده مـی شـود ” بـایـد کـلـیـۀ مـمـنـوعـیـات مـزورانـه در قـرابـادیـن(codex) پـوسـیـدۀ رسـوم جـنـسـی را لـغـو نـمـود. سـرانـجـام وقـت آنـسـت کـه ایـن مـهـمـلات سـطـحـی، تـنـگ نـظـرانـه را بـه بـایـگـانـی سـپـرد… وجـدان فـردی، ارادۀ فـردی هـر فـرد تـنـهـا قـانـون گـذاران ایـن مـسـئـلـۀ درونـی هـسـتـنـد.” سـوسـیـالـیـسـت هـا اعـلام مـی دارنـد ” راه حـل مـسـائـل جـنـسـی ابـتـداء هـنـگـامـی کـامـل مـی گــردد، کـه مـا در یـک سـاخـتـار اجـتـمـاعـی و اقـتـصـادی نـویـنـی کـه بـه شـکـل ریـشـه ای(radic-

  1. al) اصـلاحـات را از سـر گـذرانـده بـاشـد، داخـل شـویـم.” ولـی آیـا ایـن رجـوع دادن بـه آیـنـده بـدیـن مـعـنـا نـیـسـت کـه مــا اکــنـون ســرنــخ راهـنـمـا را در دسـت نـداریـم؟ آیـا اصـلاً مـمـکـن اسـت اکـنـون ” سـرنـخ سـحـرآمـیـز”ی را کـه حـلال پـیـچـیـدگـی اسـت، بـیـابـیـم یـا حـداقـل نـشـانـش کـنـیـم؟

      تـاریـخ پـیـکـارهـای مـسـتـمـر بـیـن گـروه هـا و طـبـقـات اجـتـمـاعـی گـونـاگـون، کـه بـرمـبـنـای مـنـافـع و تـلاش هـای مـتـبـایـن اسـتـوار بـوده انـد، بـه مـا راه کـشـف ایـن سـرنـخ را مـی نـمـایـانـد. نـخـسـتـیـن بـار نـیـسـت کـه بـشـریـت یـک بـحـران جـنـسـی شـدیـد را آزمـون مـی کـنـد، نـخـسـتـیـن بـار نـیـسـت کـه روشـنـی و شـفـافـیـت نـسـخـه هـای اخـلاقـی سـنـتـی درزمـیـنـۀ اتـحـاد جـنـسـی تـحـت فـشـار سـیـل ارزیـابـی هـا و ایـده آل هـای اخـلاقـی نـو سـر مـی رود. بـشـریـت بـالاخـص در روزگـار رنـسـا نـس و رفـرمـاسـیـون یـک بـحـران جـنـسـی شـدیـد را آزمـون کـرده اسـت، روزگـاری کـه یـک جـنـبـش اجـتـمـاعـی درجـریـان بـوده، فـئـودالـیـسـم اشـرافـی مـعـتـاد بـه قـدرت نـامـحـدود و تـقـسـیـم نـاپـذیـر پـس زده شـده، و جـا بـر یـک قـدرت اجـتـمـاعـی نـو پـدیـدار و سـریـعـاً بـالـنـده – بـورژوازی فـرایـاز گـشـوده شـده اسـت. قـرابـادیـن اخـلاق جـنـسـی دنـیـای فـئـودالـی، کـه از ایـدئـولـوژی خـویـشـاونـدی، از خـانـه داری اشـتـراکـی خـویـشـاونـدان، اصـول قـبـیـلـه ای و مـقـامـاتـی نـشـأه مـی گـرفـتـه اسـت، قـرابـادیـنـی کـه ارادۀ فـردی اعـضـاء را بـلـعـیـده بـوده، بـا قـرابـادیـنـی نـو، بـیـگـانـه، مـتـخـالـف جـنـسـی شـکـل یـابـنـده در نـزد بـورژوازی روبـه رو گـشـتـه اسـت. اخـلاق جـنـسـی بـورژوایـی مـولـود اصـولـی اسـت در تـضـاد حـادّ بـا انـدیـشـه هـای اخـلاقـی مـهـم زمـان فـئـودالـی: جـای اصـل خـویـشـاونـدی، فـردسـازی حـادّ، ” خـانـوادۀ کـوچـک” درخـود بـسـتـه، بـه عـوض ” هـمـکـاری” نـمـونـه بـرای کـمـون روسـتـایـی، و اقـتـصـاد مـنـطـقـه ای را رقـابـت گـرفـتـه اسـت. واپـسـیـن بـقـایـای تـصـورات کـمـونـیـسـتـی، کـه بـه درجـات گـونـاگـون نـمـونـۀ هـمـۀ انـواع اقـتـصـاد خـویـشـاونـدی بـوده، بـه وسـیـلـۀ اصـل پـیـروزمـنـدانـۀ مـالـکـیـت مـجـزای فـردی مـضـمـحـل گـشـتـه اسـت. بـشـریـت خـواهـان اصـلاحـات اسـاسـی طـی صـدهـا سـال در بـیـن دو قـرابـادیـن جـنـسـی ازحـیـث مـعـنـوی مـتـفـاوت پـس و پـیـش شـده اسـت، در تـلاش هـمـآهـنـگ سـاخـتـن و وفـق دادن خـود بـا آن هـا بـوده اسـت، تـا آن کـه آزمـایـشـگـاه پـیـچـیـدۀ زنـدگـی از نـو آداب کـهـن را نـضـج داده اسـت، امـا بـی آن کـه هـمـآهـنـگـی خـالـصـاً بـرونـی – رسـمـی را بـیـن آن هـا ایـجـاد نـمـایـد.

      ولـیـکـن ایـن عـصـر دگـرگـونـی شـدیـد و مـمـلـو از تـنـوعـات بـحـران جـنـسـی بـه رغـم تـمـام قـوت خـود مـاهـیـت بـه ایـن درجـه تـهـدیـدآمـیـز چـون در ایـام مـا را نـداشـتـه اسـت. و ایـن خـاصـه بـدان دلـیـل بـوده کـه بـحـران جـنـسـی – اخـلاقـی تـنـهـا بـه وسـیـلـۀ  بـخـش نـسـبـهً  کـوچـک مـردم در دورۀ شـکـوفـایـی رنـسـانـس آزمـون گـشـتـه اسـت. دوره ای کـه یـک فـرهـنـگ مـعـنـوی مـشـعـشـع نـویـن بـا الـوان خـیـره کـنـنـده اش مـحـتـوی یـک نـواخـت، فـقـیـر زنـدگـی در دنـیـای قـرون وسـطـایـی مـیـرنـده را در خـود غـرق سـاخـتـه اسـت. بـااهـمـیـت تـریـن طـبـقـۀ مـردم گـذشـتـه ازحـیـث تـعـداد، دهـقـانـان، فـقـط بـه انـدازۀ نـازلـی بـه ایـن بـحـران دچـار آمـده انـد، یـعـنـی بـه انـدازه ای کـه شـکـل اسـاس اقـتـصـادی و روابـط اجـتـمـاعـی تـغـیـیـریـافـتـه درنـتـیـجـۀ جـریـان جـنـبـشـی کـه بـه سـنـگـیـنـی و در مـدت دراز از مـیـان قـرون مـی خـزیـده، آن را اجـتـنـاب نـاپـذیـر سـاخـتـه اسـت. امـا در رأس سـلـسـلـه مـراتـب اجـتـمـاع کـه بـرعـکـس، چـالـشـی غـضـب نـاکـانـه بـیـن دو دنـیـای اجـتـمـاعـی بـا تـلاش هـای مـتـضـادشـان درجـریـان بـوده، یـعـنـی آن جـا کـه دو جـهـان بـیـنـی دشـمـن خـو ضـد هـم مـی سـتـیـزیـده انـد، هـم چـنـیـن بـحـران جـنـسـی پـدیـدار قـربـانـیـانـش را مـی سـتـانـده اسـت. دهـقـانـان بـا ریـشـه در زاد و بـوم شـان، ارکـان آزمـودۀ سـنـن قـبـیـلـه ای بـه مـیـراث بـرده از نـیـاکـان را حـفـظ نـمـوده انـد، و تـنـهـا تـحـت ضـرورت مـطـلـق حـاضـر بـه تـغـیـیـر، انـعـطـاف دهـی و انـطـبـاق قـرابـادیـن جـنـسـی – اخـلاقـی آبـدیـده شـان بـا شـرایـط تـغـیـیـریـافـتـۀ اقـتـصـادی گـشـتـه انـد. در سـیـر چـالـشـی سـخـت بـیـن دنـیـای بـورژوایـی و دنـیـای فـئـودالـی ” بـحـران جـنـسـی” دامـنـگـیـر ” طـبـقـات مـالـیـات پـرداز” نـگـردیـده، و هـر انـدازه دگـرگـونـی اسـاسـی کـهـن در دوایـر رهـبـری کـنـنـده شـدیـد بـوده، بـه نـظـر مـی رسـد بـه هـمـان انـدازه دهـقـانـان مـصـرانـه تـر بـه حـراسـت از سـنـن خـویـشـاونـدی شـان پـرداخـتـه بـاشـنـد… عـلـی رغـم هـجـوم هـای مـسـتـمـری کـه عـلـیـه دهـقـانـان بـه عـمـل آمـده و زمـیـن زیـر پـای شـان بـه لـرزه افـکـنـده شـده اسـت، دهـقـانـان، بـه ویـژه دهـقـانـان روسـی مـا، مـوفـق شـده انـد تـا طـی قـرون اسـاس قـرابـادیـن اخـلاق جـنـسـی شـان را بـه صـورت دسـت نـخـورده و سـسـت نـشـده حـفـاظـت نـمـایـنـد.

      تـصـویـری کـه مـا امـروز مـی بـیـنـیـم، دیـگـرسـت. اکـنـون ” بـحـران جـنـسـی” حـتـی بـه دهـقـانـان نـیـز رحـم نـکـرده اسـت. آن بـه مـانـنـد یـک بـیـمـاری واگـیـر کـه ” طـبـقـه یـا مـقـام” نـمـی شـنـاسـد، از قـصـرهـا و ویـلاهـا تـا مـسـاکـن تـنـگ و تـاریـک کـارگـران مـی خـزد، بـه مـسـاکـن بـورژواهـای مـمـتـاز سـرک مـی کـشـد، نـیـز در روسـتـاهـای دورافـتـادۀ روسـیـه رخـنـه مـی کـنـد و قـربـانـیـانـش را هـم در ویـلاهـای بـورژوازی اروپـا و هـم در زیـرزمـیـن هـای خـفـه کـنـنـدۀ خـانـواده هـای کـارگـری و کـلـبـه هـای دود گـرفـتـۀ دهـقـانـان مـی جـویـد… بـا هـیـچ ” قـفـل و بـسـتـی” نـمـی تـوان خـود را از آفـت درام هـای جـنـسـی در امـان نـگـاه داشـت. خـطـای بـزرگـی خـواهـد بـود بـاور ایـن کـه تـنـهـا نـمـایـنـدگـان طـبـقـۀ مـرفـه در تـور ایـن دام پـیـچ و تـاب خـورده و دسـت و پـا مـی زنـنـد. امـواج تـیـره فـام بـحـران جـنـسـی بـیـش از پـیـش در آسـتـانـۀ مـسـاکـن کـارگـری نـمـایـان مـی گـردد، و در ایـن جـا درام هـایـی مـی آفـریـنـد کـه در خـشـونـت و غـیـظ دسـت کـمـی از آزمـون هـای روان شـنـاخـتـی دنـیـای ” بـاظـرافـت بـورژوایـی” نـدارنـد.

      امـا دقـیـقـاً از آن جـا کـه بـحـران جـنـسـی تـنـهـا مـنـافـع ” مـتـمـلـکـان” را لـمـس نـمـی کـنـد، دقـیـقـاً از آن جـا کـه ” مـسـئـلـۀ جـنـسـی” دامـنـگـیـر طـبـقـات اجـتـمـاعـی پـرجـمـعـیـت چـون پـرولـتـاریـای حـاضـر نـیـز گـردیـده اسـت، بـرخـورد بـی تـفـاوتـانـه بـه ایـن مـسـئـلـۀ حـیـاتـی سـوزان گـذشـت نـاپـذیـر و درک نـاشـدنـی اسـت. وظـایـف مـتـنـوع و بـااهـمـیـتـی کـه بـه طـبـقـۀ کـارگـر بـرای یـورشـش بـه دژ مـحـاصـره شـدۀ آیـنـده مـحـول گـشـتـه اسـت، بـی شـک شـامـل وظـیـفـۀ ایـجـاد روابـط سـالـم تـر و سـعـادت آمـیـزتـر بـیـن دو جـنـس نـیـز مـی گـردد.

      آیـا ایـن بـی تـفـاوتـی بـخـشـش نـاپـذیـر مـا نـسـبـت بـه یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف طـبـقـۀ کـارگـر از کـجـا ریـشـه مـی گـیـرد؟ چـگـونـه بـایـد تـلـقـی مـزورانـۀ ” مـسـئـلـۀ جـنـسـی” بـه صـورت مـسـئـلـۀ ” امـور خـانـوادگـی”، بـدون ارزش صـرف نـیـرو و اعـتـنـاء جـمـعـی بـه آن را تـوضـیـح داد؟ گـفـتـی روابـط بـیـن دو جـنـس و تـنـظـیـم قـرابـادیـن اخـلاق ای کـه بـه نـظـم کـشـنـدۀ ایـن روابـط بـاشـد، خـود را یـکـی از مـوارد دائـمـی پـیـکـار اجـتـمـاعـی در تـاریـخ بـشـر نـشـان نـداده بـاشـد، گـفـتـی روا- بـط بـیـن دو جـنـس در گـروه هـای اجـتـمـاعـی مـعـیـنـی بـه شـکـل مـهـم در تـعـیـیـن نـتـیـجـۀ پـیـکـار طـبـقـات دشـمـن خـو سـهـیـم نـبـوده بـاشـد؟

      مـصـیـبـت بـشـریـت امـروزیـن تـنـهـا در ایـن نـیـسـت کـه ازهـم پـاشـیـدن شـکـل مـوروث هـمـزیـسـتـی جـنـسـی و اصـول تـنـظـیـم کـنـنـدۀ آن در مـقـابـل دیـدگـان مـا بـه طـور کـامـل صـورت مـی- گـیـرد، بـلـکـه هـم چـنـیـن در ایـنـسـت کـه رایـحـۀ غـیـرعـادی، تـازۀ تـلاش هـای نـو زنـدگـی بـرخـاسـتـه از تـحـتـانـی تـریـن لایـه هـای اجـتـمـاع مـمـلـو سـازنـدۀ روح انـسـان مـدرن از دلـتـنـگـی بـه ایـده آل- هـای هـنـوز غـیـرقـابـل تـحـقـق اسـت. مـا، انـسـان هـای مـتـعـلـق بـه قـرن مـالـکـیـت خـصـوصـی سـرمـایـه داری، قـرنـی مـشـحـون از حـادّتـریـن تـضـادهـای طـبـقـاتـی و اخـلاق انـدویـدوآلـیـسـتـی، کـمـافـی الـسـابــق در تـنـهـایـی روحـی اجـتــنـاب نـاپــذیــر زیـسـت مـی کـنــیـم و مــی انــدیـشـیــم. ایــن ” تـنـهـایـی” در کـانــون شـهـرهـای بـزرگ، پـرجـمـعـیـت، مـمـلـو از سـرگـرمـی هـا، ایـن تـنـهـایـی حـتـی در جـمـع ” دوسـتـان و رفـیـقـان” نـزدیـک در انـسـان امـروزیـن هــوس بـیـمـاری زای پـروردن خـیـال یـک ” روح هـمـتـبـار” را بــر مـی انـگـیـزد، روحـی کـه مـسـلـمـاً تـعـلـق بـه جـنـس دیـگـر دارد، زیـرا تـنـهـا ” اِرُس(Eros)[۴] مـحـیـل” قـادرسـت – لااقـل بـرای زمـانـی – بـر سـیـاهـی تـنـهـایـی چـیـره گـردد…

      تـنـهـایـی روح شـایـد در هـیـچ عـصـری چـون در عـصـر مـا بـا چـنـیـن خـشـونـت آزار دهـنـده و سـرسـخـتـانـه احـسـاس نـشـده بـاشـد، شـایـد انـسـان هـا هـرگـز چـون امـروز از نـگـاه کُـشـنـدۀ آن بـه سـسـتـی و خـمـوشـی دچـار نـیـآمـده بـاشـنـد.

      جـز ایـن نـیـز نـمـی تـوانـد بـود. واضـح اسـت کـه سـیـاهـی دقـیـقـاً آن گـاه نـفـوذنـاپـذیـرتـر مـی نـمـایـد، کـه رشـتـۀ نـوری در دوردسـت سـوسـو زنـد.

      امـا درمـقـابـل دیـدگـان ” انـدویـدوآلـیـسـت هـا”ی مـعـاصـر، کـه خـود را بـه ضـعـیـفـی بـا جـمـع، بـا دیـگـر افـراد ازطـریـق ” احـسـاسـات مـهـرآمـیـز” پـیـوسـتـه حـس مـی نـمـایـنـد، نـور ضـعـیـف تـازۀ فـریـبـنـده ای مـی درخـشـد – روابـط بـیـن دو جـنـس، کـه مـی رود تـا تـغـیـیـر یـابـد، و مـورد عـلـل کـور، فـیـزیـولـوژیـک جـایـش را بـه اصـل خـلاقـانـۀ ” هـمـبـسـتـگـی رفـیـقـانـه” بـه سـپـارد. اخـلاق انـد ویـدوآلـیـسـتـی حـاضـر مـبـتـنـی بـر حـق مـالـکـیـت بـه صـورت خـفـه کـنـنـده و کُـشـنـده عـمـل مـی نـمـایـد. انـسـان مـدرن در انـتـقـادش از روابـط جـنـسـی بـسـیـار فـراتـر از اشـکـال بـیـرونـی، فـرتـوت و از قـرابـادیـن اخـلاق مـرسـوم مـی رود؛ روح تـنـهـای او در جـسـت و جـوی ” نـوسـازی” نـفـس جـوهـر ایـن روابـط اسـت، دلـتـنـگ ” عـشـق بـزرگ”[۵] مـی بـاشـد و آن را بـه خـود مـی خـوانـد. دلـتـنـگ اصـل حـرارت بـخـش و خـلاقـانـۀ تـوانـا بـه رمـانـدن شـبـح مـنـجـمـد سـازنـدۀ تـنـهـایـی روحـی انـدویـدو آلـیـسـت هـای زمـان حـاضـرسـت.

      اگـر سـه چـهـارم ” بـحـران جـنـسـی” مـعـلـول روابـط خـارجـی، اقـتـصاد اجـتـمـاعـی بـاشـد، مـسـبـب یـک چـهـارم شـدت آن بـلاشـک ” روان ظـریـف، انـدویـدوآلـیـسـتـی” مـا، مـوروث سـلـطـۀ ایـد ئـولـوژی بـورژوایـی اسـت. بـشـریـت امـروزیـن، هـمـان گـونـه کـه نـویـسـنـدۀ آلـمـانـی [گـرت] مـیـسـل – هـس(Meisel – Hess)[Grete][۶] مـی گـویـد، ازحـیـث ” تـوانـایـی هـای عـاشـقـانـه” بـه راسـتـی فـقـیـر اسـت. مـقـصـود دو جـنـس از جـسـتـن هـم تـلاش بـه جـهـت ایـنـسـت کـه  ازطـریـق دیـگـری، بـه کـمـک دیـگـری بـالاتـریـن حـد مـمـکـن لـذت روحـی و جـسـمـانـی را بـرای خـویـش مـمـکـن سـازنـد. عـاشـق یـا شـریـک زنـدگـی کـم تـر از هـر چـیـزی در فـکـر آزمـون هـا، فـعـالـیـت روان شـنـاخـتـی در درون دیـگـری اسـت.

      ” انـدویـدوآلـیـسـم” نـاهـنـجـاری کـه مـشـخـصـۀ قـرن مـاسـت، شـایـد در هـیـچ زمـیـنـۀ دیـگـری چـون دقـیـقـاً ایـن جـا، در روابـط بـیـن دو جـنـس خـود را بـا چـنـیـن صـراحـتـی آشـکـار نـسـازد. انـسـان آرزومـنـد رهـایـی از تـنـهـایـی روحـی بـا نـادانـی مـی انـدیـشـد، هـمـان بـس کـه عـشـق آتـشـیـن ورزیـد و حـق خـود را بـر روح انـسـان دیـگـر شـامـل گـردانـد، خـود را از حـرارت انـوار سـعـادت نـادر نـزدیـکـی و تـفـاهـم روحـی گـرمـایـی بـخـشـیـد. مـا، انـدویـدوآلـیـسـت هـا، بـا روحـی نـاهـنـجـار شـده از سـتـایـش ابـدی ” مـنِ” مـا طـی قـرون، بـر ایـن بـاوریـم، کـه سـرازیـری ” عـشـق بـزرگ” بـر مـا و مـوجـودات نـزدیـک مـا و عـدم لـزوم جـبـران آن بـا اهـداء گـنـج روح مـان، عـالـی تـریـن سـعـادت اسـت!

      مـا پـیـوسـتـه کـل شـخـصـیـت ” شـریـک” عـشـق مـان، زن یـا مـرد، را مـطـالـبـه مـی کـنـیـم و خـود عـاجـز از پـی روی از سـاده تـریـن قـاعـدۀ عـشـق هـسـتـیـم: بـرخـورد بـا روح طـرف، زن یـا مـرد، بـا حـداکـثـر مـلاحـظـه. مـا ایـن فـرمـول را تـدریـجـاً از روابـط نـویـی فـرامـی گـیـریـم، کـه گـه گـاه در روابـط بـیـن دو جـنـس مـشـهـود اسـت، روابـط اسـتـوار بـر دو اصـلِ بـرای مـا غـیـرعـادی: آزادی، بـرابـری کـامـل بـراسـاس هـمـبـسـتـگـی رفـیـقـانـۀ راسـتـیـن. امـا فـعـلاً بـشـریـت در زنـجـیـرهـای تـنـهـایـی سـرد روحـی بـه سـسـتـی مـی گـرایـد، و صـرفـاً رؤیـای یـک ” قـرن بـهـتـر” را مـی پـرورد، آن جـا کـه کـلـیـۀ روابـط انـسـانـی از انـوار ” آپـولـون(Apollon(Apollo)[۷] بـزرگ” – از آزمـون هـای هـمـبـسـتـگـیِ تـکـویـن یـافـتـه از شـرایـط نـویـن زنـدگـی حـرارت خـواهـنـد پـذیـرفـت. بـحـران جـنـسـی بـدون اصـلاح اسـاسـی روان انـسـان، بـدون افـزایـش ” تـوانـایـی عـشـقـانـه”ی بـشـر یـت حـل نـاشـدنـی اسـت. و ایـن اصـلاح روانـی نـیـز کـامـلاً مـنـوط مـی بـاشـد به تـغـیـیـر شکـل ریـشـه ای روابـط اقـتـصـاد مـلـی مـا بـر اصـول کـمـونـیـسـم. بـدون ” حـقـیـقـت قـدیـم” نـتـیـجـه ای حـاصـل نـمـی گـردد.

      بـی تـفـاوت بـه ایـن کـه بـشـریـت مـدرن کـدامـیـن اشـکـال زنـاشـویـی و مـعـاشـرت عـاشـقـانـه را مـی آزمـایـد، بـحـران جـنـسـی ذره ای فـروکـاسـتـه نـمـی شـود.

      تـنـوع روابـط زنـاشـویـانـۀ مـوجـود در امـروز را تـاریـخ بـه خـود نـدیـده اسـت: زنـاشـویـی انـحـلال نـاپـذیـر بـا ” خـانـوادۀ ثـابـت” و درجـوار آن رابـطـۀ آزادانـۀ مـوقـت[۸]، خـیـانـت مـخـفـیـانـه در زنـاشـویـی و هـمـزیـسـتـی دخـتـر بـا مـعـشـوقـش، زنـاشـویـی لـهـسـتـانـی[۹]، زنـاشـویـی بـیـن دو تـن و سـه تـن و حـتـی شـکـل زنـاشـویـی پـیـچـیـده بـیـن چـهـار تـن، حـال بـمـانـاد انـواع روسـپـی گـری. و در زنـدگـی دهـقـان و خُـرده بـورژوا بـقـایـای ایـدئـولـوژی خـویـشـاونـدی، آمـیـخـتـه بـا اسـاس انـحـلال پـذیـر خـانـوادۀ بـورژوایـی – انـدویـدوآلـیـسـتـی، یـعـنـی از یـک سـو قـطـع زنـاشـویـی و ” عـشـق پـیـشـا ازدواج” رسـوایـی بـه شـمـار مـی رود، و از سـویـی دیـگـر آزادی در دورۀ جـوانـی دخـتـر، بـه عـبـارت دیـگـر ” اخـلاق دوگـانـه” حـتـی در ایـن جـا. تـضـادهـای روابـط زنـاشـویـانـه و اشـکـال اخـتـلاطـی در زمـان مـا تـنـهـا مـی تـوانـد بـرانـگـیـزنـدۀ شـگـفـتـی بـاشـد از ایـن کـه چـگـونـه انـسـانـی کـه ایـمـانـش بـه جـابـه جـایـی نـاشـدنـی مـقـامـات اخـلاقـی را در روحـش حـفـظ نـمـوده، مـمـکـن اسـت ایـن تـضـادهـا را بـرای خـود تـوضـیـح دهـد و در مـیـان ایـن هـمـه نـسـخـۀ اخـلاقـی وحـدت نـاپـذیـر و مـتـقـابـلاً حـذف کـنـنـدۀ یـکـدیـگـر بـه لـولـد. حـتـی حـق بـه جـانـبـگـی مـعـمـول: ” مـن طـبـق اخـلاق نـو زنـدگـی مـی کـنـم”، نـجـات بـخـش کـسـی نـتـوانـد بـود، زیـرا ایـن ” اخـلاق نـو” هـنـوز در پـروسـۀ تـشـکـلـش قـرار دارد. تـکـلـیـف آنـسـت که درنـهـایـت ایـن اخـلاق را بـرای خـود تـنـویـر نـمـود، تـا آن کـه یـافـتـن طـرح هـای اصـولـی سـازوار بـا روح طـبـقـۀ انـقـلابـی – پـیـش رو در مـیـان اغـتـشـاش آداب جـنـسـی مـتـنـاقـض کـنـونـی بـرای مـا مـمـکـن بـاشـد.

      عـلاوه بـر مـورد اسـاسـی گـفـتـه در روان شـنـاسـی مـدرن ما – انـدویـدوآلـیـسـم تـنـدروانـه، خـود مـرکـزبـیـنـی(egocentricity)، کـه بـه نـوعـی آیـیـن مـذهـبـی اعـتـلاء داده شـده -، ” بـحـران جـنـسـی” بـه وسـیـلـۀ دو مـورد نـمـونـۀ دیـگـر حـدّت یـافـتـه اسـت، کـه مـشـخـص سـازنـدۀ روان انـسـان حـاضـر هـسـتـنـد، یـعـنـی: ۱. تـصـور مـسـلـط بـر مـا درمـورد حـق مـالـکـیـت زوجـیـن بـر یـکـدیـگـر، ۲. تـعـصـب درزمـیـنـۀ نـابـرابـری و نـاهـم ارزشـی [دو جـنـس] در کـلـیـۀ حـوزه هـا و فـضـاهـای حـیـات، شـامـل فـضـای جـنـسـی، کـه مـا طـی قـرون بـا آن تـربـیـت گـشـتـه ایـم.

      تـصـور حـق مـالـکـیـت تـقـسـیـم نـاپـذیـر زوجـیـن بـر یـکـدیـگـر بـا وسـواس  خـاصـی در قـرابـادیـن اخـلاق طـبـقـاتـی بـورژوایـی تـوأم بـا ایـده آل سـاخـتـن خـانـوادۀ درخـود بـسـتـه، انـدویـدوآلـیـسـتـی، کـه بـه طـور کـامـل و اکـمـل بـراسـاس مـالـکـیـت خـصـوصـی اسـتـوار اسـت، مـورد سـتـایـش قـرار گـرفـتـه. بـورژوازی بـا تـلـقـیـن ایـن تـصـور بـه روان انـسـان بـه مـقـصـود کـامـلـی نـایـل گـشـتـه اسـت: ” انـدیـشـۀ مـالـکـیـت” بـر هـمـسـر امـروزه حـتـی بـسـیـار فـراتـر از آن رفـتـه، کـه قـرابـادیـن اصـلـی روابـط زنـاشـویـانـه اسـتـنـبـاط مـی نـمـود.

      طـی دورۀ تـاریـخـی درازی کـه مـشـخـصـه اش ” اصـول قـبـیـلـه ای” بـوده، تـصـور حـق مـالـکـیـت مـرد بـر زن(درمـورد زن، بـه طـورکـلـی مـطـالـبـۀ او درخـصـوص تـمـلـک تـقـسـیـم نـاپـذیـر مـرد نـفـی مـی شـده) از حـدود خـالـصـاً فـیـزیـکـی تـجـاوز نـمـی نـمـوده اسـت. زن مـوظـف بـوده از حـیـث جـسـمـانـی بـه مـرد وفـادار بـاشـد، ولـی روح او تـنـهـا بـه نـفـس او تـعـلـق داشـتـه اسـت.

      حـتـی در روزگـار شـوالـیـه هـا پـذیـرش حـق هـمـسـران بـرای دراخـتـیـار داشـتـن ” سـیـسـیـس بـئـوهـا ” (cicisbeos)(سـتـایـش گـران افـلاطـونـی)[۱۰] و ” پـرسـتـیـدگی” از طـرف شـوالـیـه هـا و آوازه خـوانـان ” مـیـنـه”(minne)[۱۱] مـرسـوم بـوده اسـت.

      مـطـالـبـۀ حـق مـالـکـیـت بـر کـل دنـیـای مـعـنـوی و روحـی شـریـک عـشـق از سـوی بـورژوازی بـه مـقـصـود تـقـویـت قـیـود خـانـوادگـی بـه پـیـش کـشـیـده شـد، کـه مـی بـایـد بـه بـورژوازی اسـتـمـرار و نـیـرو در زمـانـی بـه بـخـشـد، کـه سـرگـرم چـالـش بـرای نـیـل بـه مـوقـعـیـت رهـبـری اجـتـمـاعـی بـود. و ایـن ایـده آل را مـا فـقـط بـه صـورت مـیـراث تـحـویـل نـگـرفـتـه ایـم، خـیـر، مـا حـتـی حـاضـریـم ” مـطـلـقـیـت” جـابـه جـا نـاشـدنـی، اخـلاقـی را نـیـز جـزء آن سـازیـم! تـصـور ” مـالـکـیـت” بـسـیـار فـراتـر از حـدود ” ازدواج قـانـونـی” مـی رود. آن هـم چـنـیـن در روابـط عـاشـقـانـۀ ” آزاد” مـی خـزد. عـشـاق امـروز از هـر دو جـنـس، بـه رغـم مـلاحـظـۀ ” نـظـری” آزادی، مـطـلـقـاً بـه فـقـط اطـمـیـنـان از وفـاداری جـسـمـانـی شـریـک عـشـق قـانـع نـیـسـتـنـد. مـا جـهـت فـراری دادن شـبـح پـیـوسـتـه تـهـدیـد- آمـیـز تـنـهـایـی روحـی، بـا چـنـان خـشـونـت و بـی مـلاحـظـگـی در روح مـوجـود مـعـشـوق نـفـوذ مـی- کـنـیـم، کـه بـرای بـشـریـت آیـنـده درک نـاپـذیـر خـواهـد بــود، و حـق خـود را بـر ” مـنِ” روحـی پـنـهـان ایـن مـوجـود مـعـشـوق اِعـمـال مـی نـمـایـیـم. مـعـشـوق امـروزه خـیـانـت جـسـمـانـی را سـاده تـر از خـیـانـت روحـی مـی بـخـشـد، و هـر ذره ای از روح کـه رفـیـق زنـاشـویـی ” آزاد” در بـیـرون از آسـتـانـۀ در مـعـبـد عـشـق بـه هـدر داده اسـت، در دیـدۀ مـعـشـوق سـرقـت بـه خـاطـر دیـگـران از گـنـجـی بـه نـظـر مـی رسـد، کـه شـخـصـاً تـعـلـق بـه او، مـرد/ زن، دارد.

      و بـی مـلاحـظـگـی جـاهـلانـه ای کـه بـر ایـن اسـاس مـسـتـمـراً نـسـبـت بـه طـرف سـوم بـه عـمـل مـی آیـد؟ بـلاشـک تـا کـنـون بـرای هـمـۀ مـا پـیـش آمـده اسـت کـه کـنـجـکـاوانـه واقـعـیـتـی عـجـیـب را مـشـاهـده نـمـایـیـم: دو عـاشـقـی کـه هـنـوز فـرصـت آشـنـایـی کـافـی بـا یـکـدیـگـر را نـیـافـتـه انـد، عـجـولانــه درصـدد اِعـمـال حـق خـود بـر تـمـام روابـط شـخـصـی سـابـق طـرف شـان، نـگـریـسـتـن در ” مـقـدس تـریـن امـر مـقـدس” نـزد او بـرمـی آیـنـد… دو انـسـانـی کـه تـا هـمـیـن دیـروز نـسـبـت بـه هـم بـیـگـانـه بـودنـد، و صـرفـاً دراثـر ایـن بـه یـکـدیـگـر دسـت الـفـت داده انـد، کـه تـجـربـۀ عـاشـقـانـۀ مـشـتـرکـی داشـتـه انـد، در دسـت درازی بـه روح هـم و رخـنـه در ایـن روح بـیـگـانـه، درک نـاپـذیـر، آن جـا کـه امـور گـذشـتـه، آزمـون شـده در تـصـاویـر حـذف نـاشـدنـی حـک شـده انـد، شـتـاب بـه خـرج مـی دهـنـد. ایـن تـصـور ” حـق مـالـکـیـت” زنـاشـویـانـه تـا جـایـی اسـت که ما از مـشـاهـدۀ پـدیـدۀ غـیـر عـادی چـون ایـن شـوکـه نـمـی شـویـم، کـه زوج جـوانـی کـه تـا دیـروز هـر کـدام زنـدگـی جـداگـانـۀ شـان را داشـتـنـد، امـروز بـی تـأمـل مـراسـلات خـصـوصـی هـم را مـی گـشـایـنـد و نـوشـتـه هـای نـفـر سـوم، یـک بـیـگـانـه را کـه تـنـهـا بـا یـکـی از زوجـیـن نـزدیـکـی دارد، بـه مـال مـشـتـرک شـان تـبـدیـل مـی سـازنـد. ایـن شـکـل ” نـزدیـکـی” تـنـهـا ازطـریـق ” آمـیـزش واقـعـی” روحـی طـی زمـان دراز، حـمـل مـشـتـرکـانـه و رفـیـقـانـۀ صـلـیـب زنـدگـی امـکـان پـذیـر مـی بـاشـد. مـعـمـولاً بـی وجـدان تـریـن ” تـعـویـض” ایـن ” نـزدیـکـی” صـورت مـی گـیـرد، تـعـویـضـی نـتـیـجـۀ ایـن تـصـور اشـتـبـاه آمـیـز کـه نـزدیـکـی فـیـزیـکـی دو انـسـان اسـاس کـافـی بـرای گـسـتـردن ” حـق مـالـکـیـت” هـم چـنـیـن بـر طـبـیـعـت مـعـنـوی یـکـدیـگـر مـی بـاشـد.

      مـورد دیـگـری کـه روان انـسـان امـروزیـن را مـعـیـوب مـی سـازد و سـهـمـش را در حـدّت گـر فـتـن ” بـحـران جـنـسـی” اداء مـی کـنـد، انـدیـشـۀ ” نـابـرابـری” دو جـنـس، نـابـرابـری حـقـوق، نـابـرابـری ارزش آزمـون هـای روانـی – فـیـزیـولـوژیـک شـان مـی بـاشـد. ” اخـلاق دوگـانـه” کـه هـم در قـرابـادیـن بـورژوازی و هـم جـامـعـۀ هـمـتـبـاری تـسـلـط دارد، روان مـرد و زن را آن چـنـان طـی قـرون مـسـمـوم سـاخـتـه اسـت، کـه رهـایـی مـا از ایـن سَـمّ هـمـزاد ارگـانـیـک مـان مـشـکـل تـر از رهـایـی مـا از تـصـور مـوروث ایـدئـولـوژی بـورژوایـی دربـارۀ حـق مـالـکـیـت زوجـیـن بـر یـکـدیـگـر اسـت. ایـن انـدیـشـۀ ” نـابـرابـری دو جـنـس” مـا را وامـی دارد تـا هـمـواره مـعـیـارهـا درزمـیـنـۀ پـرو سـه هـای روانـی – فـیـزیـولـوژیـک را نـیـز تـعـویـض نـمـایـیـم، بـاوجـودی کـه مـوضـوع بـر سـر شـکـل یـک سـان رفـتـار نـمـایـنـدگـان دو جـنـس بـاشـد. ” پـیـش رفـتـه تـریـن انـسـان” در اردوی بـورژوایـی نـیـز کـه مـدتـی اسـت از قـرابـادیـن اخـلاق رایـج تـجـاوز نـمـوده، بـه آسـانـی حـاضـرسـت احـکـام مـتـفـاوتـی بـرای ارزیـابـی رفـتـار مـرد و زن صـادر کـنـد. مـثـالـی زشـت بـسـنـده اسـت: تـصـور کـنـیـد یـک روشـنـفـکـر بـورژوایـی، ” یـک مـرد تـحـصـیـل کـرده”، یـک سـیـاسـتـمـدار، یـک مـرد در خـدمـت دولـت، – کـلام کـوتـاه: یـک ” شـخـصـیـت”، یـا حـتـی یـک ” شـخـصـیـت بـزرگ” دارای رابـطـه بـا زن آشـپـز خـود بـاشـد( پـدیـده ای نـه چـنـدان نـادر!) و هـم چـنـیـن قـانـونـاً بـا او عـقـد ازدواج بـه بـنـدد. آیـا ایـن واقـعـیـت هـیـچ تـغـیـیـری در بـرخـورد جـامـعـۀ بـورژوایـی بـا آن مـرد بـه وجـود خـواهـد آورد؟ آیـا ذره ای سـایـه بـر ارزش اخـلاقـی او خـواهـد افـکـنـد؟ طـبـیـعـهً خـیـر! حـال مـورد دیـگـری را تـصـور کـنـیـد: یـک زن مـحـتـرم، در خـدمـت دولـت در جـامـعـۀ بـورژوایـی، مـدرس، پـزشـک، نـویـسـنـده، بـی تـفـاوت بـه ایـن کـه چـه بـاشـد! – دارای رابـطـه بــا خـدمـتکـار خــویـش اسـت، و بــرای کــامـل کــردن ” رسـوایـی” قـانـونـاً بـا وی عـقـد ازدواج بـه بـنـدد. آیـا بـرخـورد جـامـعـۀ بـورژوایـی بـه ایـن گـامـی کـه زنِ تـا کـنـون مـحـتـرم بـردارد، چـگـونـه خـواهـد بـود؟ طـبـیـعـهً جـامـعـه مُـهـر ” انـزجـار” خـود را بـر او خـواهـد زد. و اگر – خـدا نـکـنـد – هـمـسـرش، خـدمـتـکـار، صـاحـب قـیـافـۀ زیـبـا یـا ” خـصـو صـیـات جـسـمـانـی” دیـگـری نـیـز بـاشـد، کـار خـراب تـر خـواهـد شـد! بـورژوازی مـزور خـواهـد گـفــت، ” ایــن زن چـقــدر پـسـت شــده اسـت.” جـامـعــۀ بــورژوایــی هــنـوز زنـی را کـه گــزیــنـشـش ” مـاهـیـت انـدویـدوآلـیـسـتـی” خـالـص داشـتـه بـاشـد، نـمـی بـخـشـد. ایـن شـکـلی از آتـاویـسـم(atawism) [۱۲] اسـت: طـبـق سـنـت مـوروث جـامـعـۀ هـمـتـبـاری ایـن جـامـعـه کـمـافـی الـسـابـق خـواسـتـار آنـسـت، کـه زن در گـزیـنـشـش رتـبـه و مـقـام را، نـسـخـه هـای خـانـواده و مـنـافـعـش را بـه حـسـاب آورد. آن قـادر بـه جـدا سـاخـتـن زن از سـلـول خـانـواده و مـلاحـظـۀ او بـه صـورت یـک شـخـصـیـت مـسـتـقـل در خـارج از دایـرۀ بـسـتـۀ فـضـایـل و وظـایـف او نـمـی بـاشـد.

      جـامـعـۀ کـنـونـی در قـیّـمـیـتـش بـر زن حـتـی فـراتـر از جـامـعـۀ هـمـتـبـاری مـی رود، بـه ایـن مـعـنـا کـه نـه فـقـط ازدواج بـا مـردی ” نـاسـزاوار” بـرای او را غـدغـن مـی سـازد، بـلـکـه هـم چـنـیـن عـشـق ورزیـدن بـه چـنـیـن مـردی را. مـا پـیـوسـتـه بـه مـردانـی بـرمـی خـوریـم، کـه از نـظـر سـطـح مـعـنـوی و روشـنـفـکـرانـه مـطـلـقـاً عـالـی رتـبـه انـد، ولـی مـوجـودی بـی مـعـنـی، بـی مـحـتـوی را کـه ابـداً ازحـیـث مـعـنـوی هـم ارزش بـا شـریـک زنـدگـی نـیـسـت، بـرگـزیـده انـد. مـا ایـن واقـعـیـت را یـک پــدیــدۀ عـادی درک مـی کـنـیـم و تــأمـلـی در آن نـمـی نـمـایــیـم، مـگــر درنـهـایــت بــه صــورتـی کـه ” دوسـتـان ایـوان ایـوانـیـچ(Ivan Ivanitj) تـأسـف مـی خـورنـد، کـه او چـنـیـن زن تـحـمـل نـاپـذیـری گـرفـتـه اسـت.” و ایـن جـا دسـت هـای مـان را از حـیـرت بـا صـدا بـه هـم مـی زنـیـم و تـقـریـبـاً مـحـکـوم گـرانـه داد مـی کـشـیـم: ” مـاریـا پـتـروفـنـا(Marija Petrovna)، چـنـیـن زن مـتـشـخـصـی چـطـور مـمـکـن بـوده عـاشـق ایـن صـفـر بـه شـود!… از ایـن بـه بـعـد مـن دیـگـر در خـصـوصـیـات او شـک مـی کـنـم.”

      آیـا خـاسـتـگـاه ایـن مـعـیـارهـای گـونـاگـون کـدام اسـت؟ آن هـا مـشـروط بـه چـه هـسـتـنـد؟ آن هـا بـلاتـردیـد مـشـروط بـر ایـنـنـد کـه تـصـور ارزش نـابـرابـر دو جـنـس، کـه آدمـیـان طـی قـرون بـه آن عـادت داده شـده انـد، جـزیـی از روان مـا گـشـتـه اسـت. مـا بـه ارزش یـابـی زن بـه صـورت یـک شـخـصـیـت بـا خـصـوصـیـات و کـمـبـودهـای فـردی، بـا مـلاحـظـۀ آزمـون هـای روانـی – فـیـزیـولـو ژیـک او عـادت نـیـافـتـه ایـم، بـلـکـه بـه صـورت ضـمـیـمـه بـه مـرد بـودن. مـرد بـه صـورت شـوهـر یـا مـعـشـوق پـرتـوی از خـود را بـر زن مـی تـابـد، یـعـنـی کـه مـا هـنـوز بـا یـک تـصـویـر مـعـنـوی و اخـلاقـی از زن سـرو کـار داریـم، کـه از سـوی مـرد تـعـیـیـن گـشـتـه و نـه از سـوی خـود زن. زمـانـی کـه جـامـعـه دربـارۀ مـرد داوری مـی کـنـد، شـخـصـیـت مـرد بـا نـظـر بـه رفـتـارِ از پـیـش پـذیـرفـتـه شـدۀ مـرتـبـط بـا فـضـای جـنـسـی مـحـک زده مـی شـود. شـخـصـیـت زن درارتـبـاط تـنگـاتـنـگ بـا زنـد گـی جـنـسـی وی ارزیـابـی مـی شـود. ایـن شـکـل ارزیـابـی از آن رُلـی مـنـشـاء مـی گـیـرد، کـه زن طـی قـرون بـازی کـرده اسـت، و ارزش یـابـی مـتـفـاوت یـا صـحـیـح تـر طـرح آن در ایـن فـضـای مـهـم تـنـهـا بـطـئـاً، تـنـهـا تـدریـجـاً مـی تـوانـد پـدیـد آیـد. فـقـط تـغـیـیـر رُل اقـتـصـادی زن و گـام نـهـادن در راه کـار مـسـتـقـلانـه قـادر بـه تـضـعـیـف ایـن تـصـورات نـادرسـت و مـزورانـه مـی بـاشـد.

      ایـن هـر سـه مـورد اسـاسـی، کـه مـسـخ کـنـنـدۀ روان انـسـان مـدرن انـد – خـودمـرکـزبـیـنـی افـرا طـی، تـصـور حـق مـالـکـیـت بـر هـمـسـر، انـدیـشـۀ نـابـرابـری دو جـنـس در فـضـاهـای روانـی – فـیـز یـولـوژیـک -، مـانـعـی دربـرابـر حـل مـسـئـلـۀ جـنـسـی هـسـتـنـد. کـلـیـد گـشـایـنـدۀ ایـن دایـرۀ افـسـون شـده را بـشـریـت ابـتـداء زمـانـی خـواهـد یـافـت، کـه در روانـش ذخـیـره ای کـافـی از ” احـسـاسـات مـهـرآمـیـز” ظـریـف انـبـاشـت کـنـد، بـاور ضـرورت آزادی در روابـط زنـاشـویـی و روابـط عـاشـقـانـۀ آزاد ازطـریـق واقـعـیـات در روحـش عـامـل گـردد. زمـانـی کـه اصـل ” رفـاقـت” بـر تـصـور سـنـتـی در بـارۀ ” نـابـرابـری” دو جـنـس و مـطـیـع سـازی زن در روابـط بـیـن دو جـنـس چـیـره شـود. بـدون تـغـیـیـر شـکـل اسـاسـی روان مـا مـسـئـلـۀ جـنـسـی حـل نـاشـدنـی اسـت.

      امـا ایـن پـیـش شـرط را نـبـایـد یـک واهـی گـرایـی بـی پـایـه و اسـاس تـلـقـی کـرد، کـه از نـسـخـه هــای جـاهـلانـه بــرای خـیــال بــافــان ایــده آلــیـسـت تـجـویــز شــده بـاشــد. آیــا چـگــونــه مــی تــوان ” اسـتـعـداد عـاشـقـانـه” بـشـریـت را افـزایـش بـخـشـیـد؟ مـگـر خـردمـنـدان هـمـۀ خـلـق هـا بـا ایـن طـی ازمـنـۀ دراز اشـتـغـال نـیـافـتـه انـد، از بـودا(Buddha)[۱۳] و کـنـفـوسـیـوس(Koungfou – Tseu)[۱۴] تـا [عـیـسـی] مـسـیـح(Christ)[Jesus][۱۵]؟ و – چـه کـسـی مـی خـواهـد بـه سـنـجـد – ” قـوۀ عـشـق” در بـشـریـت فـزون تـر شـده اسـت؟ یـعـنـی حـل بـحـران جـنـسـی بـا خـیـال پـردازی هـا، بـا عـدم اعـتـراف بـه ضـعـف خـویـش، یـعـنـی بـا جـسـت و جـوی ” کـلـیـد جـادویـی”؟

      آیـا قـضـیـه بـه راسـتـی چـنـیـن اسـت؟ آیـا تـغـیـیـر شـکـل اسـاسـی روان مـا درزمـیـنـۀ روابـط بـیـن دو جـنـس حـقـیـقـهً غـیـرمـمـکـن، بـه دور از هـر پـراتـیـک زنـدگـی بـه نـظـر مـی رسـد؟ آیـا بـرعـکـس دقـیـقـاً اکـنـون، دقـیـقـاً در بـدو مـتـحـقـق شـدن جـنـبـش بـزرگ اجـتـمـاعـی و اقـتـصـاد اجـتـمـاعـی نـمی تـوان آن شـرایـطـی را مـلاحـظـه نـمـود، کـه بـه پـایـه گـذاری یـک اصـل زنـدۀ نـو درزمـیـنـۀ آزمـون هـای روانـی، یـک اصـل در سـازواری بـا مـطـالـبـات پـیـش گـفـتـه رهـنـمـون مـی گـردد؟

      بـه عـوض بـورژوازی بـا ایـدئـولـوژی طـبـقـاتـیـش و بـا قـرابـادیـن جـنـسـی – اخـلاقـی انـدویـدو آلـیـسـتـیـش طـبـقـه ای دیـگـر، یـک گـروه اجـتـمـاعـی نـویـن ظـاهـر مـی گـردد. ایـن طـبـقـۀ پـیـش رو  پـیـش تـاز نـمـی تـوانـد پـنـهـان دارد، کـه در بـطـن آن هـم اکـنـون جـنـیـن روابـط نـویـنـی بـیـن دو جـنـس تـکـان مـی خـورد، کـه بـه صـورت تـنـگـاتـنـگ بـا طـبـقـه و وظـایـف اجـتـمـاعـی آن مـرتـبـط مـی بـاشـد.

      تـکـامـل تـدریـجـی(evolution) غـامـض روابـط اقـتـصـادی – اجـتـمـاعی ای که درمـقـابـل دیـدگـان مـان جـریـان دارد، و جـمـیـع تـصـورات مـان دربارۀ رُل زن در زنـدگـی اجـتـمـاعـی را زیـر و رو مـی سـازد، و هـمـۀ سـتـون هـای اخـلاق جـنـسـی بـورژوایـی را دسـتـخـوش تـزلـزل مـی نـمـایـد، مـوجـد دو پـدیـدۀ ظـاهـراً مـتـنـاقـض اسـت: از یـک سـو شـاهـد تـلاش تـمـامـی نـاپـذیـر بـشـریـت بــرای تـطـبـیـق خـود بــا شــرایـط نـویـن، تـغـیـیـر یـافـتـۀ اقـتـصـاد اجـتـمـاعـی، تـلاش هـا بـرای حـفـظ ” اشـکـال قـدیـم” ازطـریـق پُـر کـردن آن هـا بـا مـحـتـوی تـازه(مـثـلاً وحـدت دادن جـنـبـۀ بـرونـی قـدیـم، انـحـلال نـاپـذیـر، یـک هـمـسـری خـشـک و جـدی و قـبـول آزادی کـامـل زوجـیـن)، یـا بـرعـکـس پـذیـرش اشـکـال نـویـنـی کـه در آن هـا الـبـتـه مـی تـوان جـمـیـع عـنـاصـر قـرابـادیـن اخـلاق زنـاشـویـی بـورژوایـی را یـافـت(” زنـاشـویـی آزاد”، کـه در آن فـشـار حـاصـل از ایـن کـه زوجـیـن مـتـقـابـلاً حـق مـالـکـیـت بـر یـکـدیـگـر را مـعـتـبـر مـی سـازنـد، هـمـۀ مـرزهـا را حـتـی در زنـاشـویـی قـانـونـی مـی شـکـنـد). ولـی از سـوی دیـگـر اشـکـال نـویـن روابـط بـیـن دو جـنـس بـیـش تـر از تـفـاهـم روانـی درونـی پـدیـد مـی آیـنـد تـا از اشـکـال بـرونـی. بـشـریـت نـامـطـمـئـنـانـه ایـن ایـده آل هـای نـو را بـرمـی رسـد، درحـالـی کـه مـلاحـظـۀ نـزدیـک تـرشـان – بـی تـفـاوت بـه بـی شـکـلـی شـان – بـرای تـأیـیـد وجـوه نـمـونـه شـان، بـرای پـی بـردن بـه مـنـاسـبـت شـان بـا خـدمـت بـه وظـایـف طـبـقـاتـی پـرولـتـاریـا کـه بـایـد بـه تـسـخـیـر دژ مـحـاصـره شـدۀ آیـنـده هـمـت گـمـارد، حـائـز اهـمـیـت اسـت. اگـر مـا بـرآنـیـم کـه در پـیـچ و خـم هـای آداب جـنـسـی تـنـاقـض آلـودۀ درونـی جـوهـر روابـط آتـی، سـالـم بـیـن دو جـنـس را جـسـتـار کـنـیـم، کـه بـه بـرون بـردن بـشـریـت از بـحـران جـنـسـی سـمـت گـیـرنـد، بـایـد مـحـلات ویـلایـی را بـا فـرهـنـگ ظـریـف، انـدویـدوآلـیـسـتـی شـان تـرک گـویـیـم و نـظـری بـه مـسـاکـن تـنـگ کـارگـران بـیـافـکـنـیـم، در آن هـا کـه از مـیـان تـعـفـن و وحـشـت مـولـود سـرمـایـه داری، از مـیـان اشـک هـا و لـعـن و نـفـریـن هـا مـنـابـع زنـده ای راه شـان را مـی گـشـایـنـد…

     و ایـن جـا، در طـبـقـۀ کـارگـر، زیـر بـار شـرایـط سـخـت اقـتـصـادی، تـحـت فـشـار سـرمـایـه داری، کـه ضـیـف تـر نـمی گـردد، مـا ایـن پـروسـۀ دوگـانـه را کـه از آن سـخـن گـفـتـیـم، مـلاحـظـه مـی کـنـیـم: پـروسـۀ انطـبـاق مـنـفـعـلانـه بـا و مـقـاومـت فـعـالانـه دربـرابـر واقـعـیـت مـوجـود. نـفـوذ مـخـرب سـرمـایـه داری پـرولـتـاریـا را به طـور غـریـزی مـجـبـور از ” انـطـبـاق” خـود بـا روابـط مـوجـود مـی سـازد، و بـه ایـن تـرتـیـب یـک رشـتـه پـدیـده هـا درزمـیـنـۀ روابـط بـیـن دو جـنـس را مـی نـمـایـانـد، کـه مـشـابـه هـمـان هـایـنـد کـه در سـایـر طـبـقـات مـردم بـه چـشـم مـی خـورنـد. تـحـت فـشـار مـزد پـایـیـن کـار سـن ازدواج کـارگـران بـالا مـی رود. اگـر در ۲۰ سـال پـیـش سـن ازدواج کـارگـران بـیـن ۲۲ و ۲۵ نـوسـان داشـت، پـرولـتـاریـای امـروز قـبـل از تـشـکـیـل خـانـواده بـه سـن ۳۰ سـالـگـی رسـیـده اسـت. و هـر انـدازه خـواسـتـه هـای فـرهـنـگـی کـارگـر افـزایـش یـابـد، بـه هـمـان انـدازه او بـیـش تـر بـه احـسـاس نـبـض زنـدگـی فـرهـنـگـی، رفـتـن بـه تـئـاتـر و بـه تـدریـسـات، خـوانـدن روزنـامـه هـا و نـشـریـات، اداء سـهـمـش در مـبـارزۀ صـنـفـی هـم چـنـان کـه سـیـاسـی، یـک سـرگـرمـی، هـنـر، مـطـالـعـه و غـیـره ارزش قـائـل مـی شـود. سـن ازدواج پـرولـتـاریـا نـیـز بـالا مـی رود. امـا وجـه تـأمـیـن مـخـارج نـیـازهـای فـیـزیـولـوژیـک در کـیـف پـول مـوجـود نـیـسـت؛ کـمـبـود مـصـرانـۀ آن حـس مـی شـود. کـارگـر مـجـرد هـمـانـنـد شـهـرونـد مـجـرد یـک راه چـاره را در رجـوع بـه روسـپـی گـری مـی جـویـد. ایـنـسـت شـکـل ” انـطـبـاق مـنـفـعـلانـه” طـبـقـۀ کـارگـر بـا شـرایـط نـامـنـاسـب زنـدگـی. یـک مـثـال دیـگـر: کـارگـر تـأهـل اخـتـیـار مـی نـمـایـد. ایـن جـا نـیـز هـمـان مـانـع وجـود دارد. ایـن جـا نـیـز هـمـان سـطـح مـعـیـشـت پـایـیـن خـانـوادۀ کـارگـری را مـجـبـور از ” تـنـظـیـم” شـمـار کـودکـان مـی سـازد، هـمـان امـری کـه در خـانـواده هـای بـورژوایـی صـورت مـی گـیـرد.

      گـسـتـرش طـفـل کُـشـی، رشـد روسـپـی گـری پـدیـده هـای یـک سـیـسـتـم واحـد انـد، اشـکـال گـونـا گـونـی از انـطـبـاق مـنـفـعـلانـه بـا واقـعـیـت ” زنـدان گـونـه”ای کـه کـارگـر را مـحـیـط مـی سـازد. ولـیـکـن در ایـن پـروسـه مـطـلـقـاً چـیـزی کـه نـمـونـۀ پـرولـتـاریـا بـاشـد، وجـود نـدارد؛ ایـن شـکـل انـطـبـاق نـمـونـۀ کـلـیـۀ طـبـقـات و لایـه هـای عـقـب مـانـدۀ ضـربـه خـورده از پـروسـۀ جـهـانـی تـکـامـل سـرمـایـه داری مـی بـاشـد.

      خـط تـمـایـز ابـتـداء از آن جـا آغـاز مـی گـردد، کـه اصـل خـلاقـانـۀ فـعـال داخـل عـمـل گـردد، در آن جـا کـه نـه انـطـبـاق، بـلـکـه عـصـیـان اسـت، در آن جـا کـه ایـده آل هـای نـو تـکـویـن مـی یـابـنـد و نـمـایـان مـی گـردنـد، در آن جـا کـه تـلاش هـای جـسـورانـۀ نـو از نـظـر روانـی درجـهـت روابـط بـیـن دو جـنـس رشـد مـی کـنـد. ایـن پـروسـۀ مـقـاومـت فـعـالانـه مـنـحـصـراً در طـبـقـۀ کـارگـر قـابـل رؤیـت اسـت.

      ایـن بـدان مـعـنـا نـیـسـت کـه سـایـر طـبـقـات و لایـه هـا، خـاصـه روشـنـفـکـران بـورژوایـی کـه بـر حـسـب شـرایـط هـسـتـی اجـتـمـاعـی شـان بـه طـبـقـۀ کـارگـر نـزدیـک انـد، نـیـز ” تـازه” هـای خـلـق شـده و تـکـامـل یـافـتـه در عـمـق طـبـقـۀ کـارگـر فـرایـاز را نـپـذیـرنـد. بـورژوازی تـرغـیـب شـده از مـیـل غـریـزی دمـیـدن زنـدگـی تـازه در اشـکـال رو بـه مـرگ و لـذا نـاتـوان هـمـزیـسـتـی زنـاشـویـانـه، بـه ” تـازه” هـایـی کـه طـبـقـۀ کـارگـر بـه هـمـراه مـی آورد، چـنـگ مـی زنـد. امـا نـه ایـده آل هـا و نـه قـرابـادیـن اخـلاق جـنـسـیِ تـدریـجـاً بـه وجـود آمـده بـه وسـیـلـۀ پـرولـتـاریـا دارای سـازواری بـا واقـعـیـت اخـلاقـی مـطـالـبـات طـبـقـاتـی آن نـیـسـت. اخـلاق جـنـسـی بـرآمـده از مـطـالـبـات طـبـقـۀ کـارگـر هـمـزمـان بـه صـورت سـلاحـی نـو در خـدمـت ایـن طـبـقـه در پـیـکـار اجـتـمـاعـی اسـت، ولـی ایـن ” نـوسـازی” هـم چـنـیـن از سـوی بـورژوازی اخـتـیـار مـی گـردد، آن چـه کـه بـه مـنـزلـۀ دفـن نـهـایـی سـیـطـرۀ اجـتـمـاعـی آن مـی بـاشـد. بـه گـذاریـد ایـن انـدیـشـه را بـه کـمـک یـک مـثـال تـوضـیـح دهـیـم:

      کـوشـش روشـنـفـکـران بـورژوایـی جـهـت تـبـدیـل عـقـد زنـاشـویـی مـقـدس بـه یـک رابـطـۀ آزادا نـۀ بـه آسـانـی انـحـلال پـذیـر، یـک زنـاشـویـی بـورژوایـی، اسـاس حـیـاتـی مـوجـودیـت اجـتـمـاعـی بـورژوازی: زنـاشـویـی مـالـکـیـتـی یـک زوجـی را مـتـزلـزل مـی سـازد.

      در طـبـقـۀ کـارگـر ایـن ” تـحـرک” بـزرگ، روابـط نـه چـنـدان مـحـکـم بـیـن دو جـنـس، بـرعـکـس نـه فـقـط بـه طـور کـامـل بـا وظـایـف مـهـم ایـن طـبـقـه وفـق دارنـد، بـلـکـه مـسـتـقـیـمـاً تـابـع ایـن هـا هـسـتـنـد. تـرک مـورد ” فـرمـان بـرداری” در زنـاشـویـی بـه ایـن تـرتـیـب آخـریـن بـنـدهـای مـصـنـوعـی خـانـوادۀ بـورژوایـی را مـی گـسـلـد. بـالـعـکـس، ایـن مـورد کـه عـضـوی از طـبـقـه فـرمـان بـردار دیـگـری بـاشـد، هـمـانـنـد ” مـورد مـالـکـیـت” در نـفـس خـود بـا روان پـرولـتـاریـا بـیـگـانـه اسـت. بـه خـیـر و صـلاح طـبـقـه نـیـسـت، کـه اعـضـای آن، نـمـایـنـدگـان مـسـتـقـل ایـن تـودۀ انـقـلابـی، وادار از فـرمـان بـرداری گـردنـد، چـرا کـه آن هـا قـبـل از هـر چـیـز بـایـد در خـدمـت مـنـافـع طـبـقـه بـاشـنـد و نـه یـک سـلـول خـانـوادۀ مـنـفـرد و مـجـزا. تـنـازعـات هـمـیـشـگـی بـیـن مـنـافـع طـبـقـه و خـانـواده، خـاصـه دررابـطـه بـا اعـتـصـابـات، دررابـطـه بـا شـرکـت در مـبـارزات و تـدابـیـر اخـلاقـی اتـخـاذ شـده از سـوی پـرولـتـاریـا در ایـن گـونـه مـوارد بـه روشـنـی تـمـام اسـاس ایـدئـولـوژی پـرولـتـاریـایـی نـویـن را مـشـخـص مـی سـازد…

      یـک سـرمـایـه دار مـحـتـرم را تـصـور کـنـیـد، کـه بـا نـظـر بـه مـنـافـع خـانـواده اش سـرمـایـۀ خـود را از تـجـارت در یـک لـحـظـۀ حـسـاس کـارش بـیـرون مـی کـشـد. ارزش کُـنـش او از نـقـطـه نـظـر اخـلاق بـورژوایـی واضـح اسـت. ” مـنـافـع خـانـواده” مـقـدم بـر هـمـه چـیـزسـت. حـال ایـن را مـقـایـسـه کـنـیـد بـا نـحـوۀ بـرخـورد کـارگـر بـه اعـتـصـاب شـکـنـی کـه بـه رفـقـایـش بـی اعـتـنـاء اسـت و در گـر مـاگـرم اعـتـصـاب بـر سـر کـار مـی رود، تـا از دچـار آمـدن خـانـواده اش بـه گـرسـنـگـی جـلـوگـیـرد… مـنـافـع طـبـقـه مـقـدم بـر هـمـه چـیـز اسـت… هـم چـنـیـن مـی تـوان یـک شـوهـر بـورژوا را تـصـور نـمـود، کـه از سـر عـشـق و مـحـبـت بـه خـانـواده مـوفـق بـه مـنـحـرف سـاخـتـن تـوجـه هـمـسـرش از هـر عـلاقـه ای در خـارج از خـانـواده بـا نـیـت مـقـیـد نـمـودن هـمـیـشـگـی او بـه اتـاق بـچـه و آشـپـزخـا نـه گـردیـده اسـت. داوری بـورژوازی ایـن خـواهـد بـود، کـه ” او یـک شـوهـر ایـده آل اسـت، کـه مـی فـهـمـد چـگـونـه یـک خـانـوادۀ ایـده آل بـه سـازد.” امـا بـرعـکـس، بـرخـورد طـبـقـۀ کـارگـر بـه رفـیـق آگـاهـی کـه در کـوشـش مـنـحـرف سـاخـتـن نـظـر هـمـسـر یـا مـعـشـوقـه اش از مـبـارزۀ اجـتـمـاعـی بـرآیـد، چـگـونـه اسـت؟

      طـبـقـۀ کـارگـر بـه بـهـای سـعـادت فـردی، بـه بـهـای خـانـواده مـطـالـبـه مـی نـمـایـد، کـه زن هـم چـنـیـن در زنـدگـی جـاری در بـیـرون از آسـتـانـۀ خـانـه شـرکـت جـویـد. بـه بـنـد کـشـیـدن زن در خـانـه، تـأکـیـد مـنـافـع خـانـواده، گـسـتـردن حـق مـالـکـیـت انـحـصـاری یـکـی از زوجـیـن بـر دیـگـری ایــن هـا هـمـه پـدیـده هــایـی هـسـتــنـد، کـه اصـول اسـاسـی ایـدئــولــوژی طـبــقـۀ کـارگـر، [مـن جـمـلـه]

” هـمـبـسـتـگـی رفـیـقـانـه” را مـعـدوم مـی سـازنـد، پـدیـده هـایـی کـه رشـتـۀ اشـتـراک طـبـقـاتـی را مـی گـسـلـنـد. انـدیـشـۀ تـمـلـک شـخـصـیـت یـکـی از سـوی دیـگـری، ایـن تـصـور کـه اعـضـاء گـونـاگـون یـک طـبـقـۀ واحـد بـایـد ” فـرمـان بـردار” هـم و ” نـابـرابـر” بـاشـنـد، مـتـنـاقـض بـا اسـاس مـهـم تـریـن اصـل پـرولـتـاریـایـی – ” رفـاقـت” اسـت. ایـن اصـل، کـه شـالـودۀ ایـدئـولـوژی طـبـقـۀ فـرایـاز را تـشـکـیـل مـی دهـد، هـم چـنـیـن کـل قـرابـادیـن اخـلاق جـنـسـی نـویـن رو بـه تـشـکـل پـرولـتـاریـا را رنـگ مـی زنـد و مـعـیـن مـی سـازد، و بـه مـدد آن روان انـسـان بـا روحـی تـغـیـیـر شـکـل خـواهـد یـافـت، کـه ” احـسـاسـات مـهـرآمـیـز” انـبـاشـت شـود، آزادی جـای مـالـکـیـت را بـه گـیـرد، رفـاقـت جـای نـابـرابـری و فـرمـان بـرداری را.

      ایـن یـک حـقـیـقـت قـدیـم اسـت، کـه هـر طـبـقـۀ فـرایـاز نـو کـه مـولـود تـکـامـل اقـتـصـادی فـرهـنـگ مـادی مـتـفـاوت بـا مـراحـل پـیـشـیـن مـی بـاشـد، هـم چـنـیـن بـشـریـت را بـا ایـدئـولـوژی نـو یـنـی اغـنـاء مـی سـازد، کـه دقـیـقـاً ویـژۀ هـمـیـن طـبـقـه اسـت. قـرابـادیـن اخـلاق جـنـسـی جـزیـی جـدا یـی نـاپـذیـر از ایـن ایـدئـولـوژی را تـشـکـیـل مـی دهـد. هـمـان کـافـی اسـت گـفـتـمـان ” اخـلاق پـرولـتـاریـایـی” یـا ” اخـلاق جـنـسـی پـرولـتـاریـایـی” را بـر زبـان آورد تـا ایـن اعـتـراض کـلـیـشـه ای بـر- خـیـزد: اخـلاق پـرولـتـاریـایـی چـیـزی مـگـر ” روبـنـا” نـیـسـت. – مـادام کـه پـایـۀ اقـتـصـادی تـغـیـیـر نـپـذیـرد، جـایـی بـرای آن نـخـواهـد بـود… انـگـار ایـدئـولـوژی یـک طـبـقـه پـس از گـسـسـتـگـی در روابـط اقـتـصـاد اجـتـمـاعـی شـکـل مـی گـیـرد، و حـاکـمـیـت ایـن طـبـقـه را تـضـمـیـن مـی نـمـایـد! کـل آزمـون تـاریـخـی بـه مـا مـی آمـوزد، کـه کـوشـش یـک گـروه اجـتـمـاعـی جـهـت تـهـیـۀ ایـدئـولـوژی خـود و پـی رو آن هـم چـنـیـن اخـلاق جـنـسـی خـود درجـریـان چـالـش سـخـت ایـن گـروه اجـتـمـاعـی عـلـیـه نـیـروهـای اجـتـماعـی دشـمـن خـو بـه عـمـل مـی آیـد.

      تـنـهـا بـه مـدد ارزش هـای مـعـنـوی نـویـن تـکـویـن یـافـتـه در یـک طـبـقـه و سـازوار بـا وظـایـف ایـن طـبـقـۀ فـرایـاز اسـت، کـه طـبـقـۀ مـبـارز مـی تـوانـد یـارای تـحـکـیـم مـوقـعـیـت اجـتـمـاعـیـش را داشـتـه بـاشـد، تـنـهـا بـه تـوسـط رسـوم و ایـده آل هـای نـویـن ایـن طـبـقـه قـادرسـت بـا مـوفـقـیـت قـدرت را از چـنـگ گـروه هـای اجـتـمـاعـی دشـمـن خـو خـارج سـازد.

      جـسـتـار اسـاسـی بـرای انـتـقـاد از ایـن اخـلاق نـشـأه گـرفـتـه از مـنـافـع ویـژۀ طـبـقـۀ کـارگـر، و قـرار دادن اخـلاق در سـازش بـا ایـن مـنـافـع – ایـنـسـت وظـیـفـه ای کـه اجـرایـش از ایـدئـولـوژهـای طـبـقـۀ کـارگـر مـطـالـبـه مـی گـردد.

      سـرانـجـام مـا بـایـد درک کـنـیـم، کـه مـنـحـصـراً شـنـاخـت پـروسـۀ خـلاقـانـه ای کـه در پـایـیـن، در ژرفـای لایـه هـای ازحـیـث اجـتـمـاعـی تـحـتـانـی جـریـان دارد، و مـطـالـبـات نـو، ایـده آل هـا و رسـوم نـو بـه پـیـش مـی کـشـد، هـم چـنـیـن مـا را وادار از درک راه هـای اخـلاق جـنـسـی نـو مـی سـازد؛ آشـکـاری اسـاس اخـلاق ایـن طـبـقـۀ فـرایـاز، پـیـش تـاز مـانـع سـردرگـمـی مـا در هـرج و مـرج تـنـاقـض آلـود روابـط جـنـسـی مـی گـردد، و بـرای مـا یـافـتـن آن سـرنـخـی را کـه گـشـایـنـدۀ رشـتـه هـای درهـم پـیـچـیـدۀ گـوی مـسـائـل جـنـسـی مـی بـاشـد، و مـا بـه درازا چـشـم بـه راهـش بـوده ایـم، امـکـان پـذیـر مـی سـازد…

      بـالاخـره مـا بـایـد بـه خـاطـر بـه سـپـاریـم، کـه قـرابـادیـن اخـلاق جـنـسـی تـنـظـیـم شـدۀ مـطـابـق بـا وظـایـف اسـاسـی طـبـقـه مـی تـوانـد بـه صـورت سـلاحـی پـرتـوان در خـدمـت تـحـکـیـم مـوقـعـیـت مـبـا رزاتـی طـبـقـۀ فـرایـاز بـاشـد… روشـن اسـت کـه مـی تـوان درسـی از آزمـون تـاریـخـی فـراگـرفـت. چـه چـیـزی بـایـد مـانـع اسـتـفـاده از ایـن درس بـا نـظـر بـه مـنـافـع طـبـقـۀ کـارگـر در پـیـکـار بـرای سـیـسـتـم کـمـونـیـسـتـی و روابـط نـویـن، کـامـل تـر، ایـده آل و شـادی بـخـش بـیـن دو جـنـس بـاشـد؟

 

کـولـونـتـای، زن و کـمـونـیـسـت

 

آن جـا کـه انـتـقـاد، تـجـزیـه و تـحـلـیـل اسـت، آن جـا کـه انـدیـشـگـی فـعـال اسـت، در حـرکـت اسـت و راه مـی نـمـایـد، خـلاقـیـت نـیـز هـسـت، زنـدگـی نـیـز هـسـت، و ایـن یـعـنـی: حـرکـت بـه پـیـش، بـه سـوی آیـنـده.

کـولـونـتـای

 

 

 

 


 

کـولـونـتـای: عـشـق و اخـلاق نـو

 


روشـنـگـری هـا ( از مـتـرجـم )

۱ زتـکـیـن رهـنـمـون هــای جـنـبـش کــمـونـیـسـتـی زن را در مـقـالــه ای تـحـت عـنـوان “Richtlinien für die Kommunistisc-

he Frauenbewegung    “( خـطـوط سـمـت ده بـه جـنـبـش کـمـونـیـسـتـی زن)، مـنـدرج در نـشـریـه Die Kommunistische

Internationale, nr.15, 1920 / 21, ss.530 – 55   ، هـم چـنـیـن در Ausgewählte Reden und Schriften, bd.1, ss.260 –

۸۹(Berlin, Dietz, 1957 – 60    مـعـیـن سـاخـتـه اسـت. تـرجـمـۀ فـارسـی ایـن مـقـالـه به وسـیـلـۀ تـوفـان آراز در سـایـت سـیـا-

  سـی و فـرهـنـگـی هـفـتـه، سـال یـازدهـم، ژوئـیـه ۲۰۱۷ انـتـشـار یـافـتـه اسـت.

۲ در ایـن رابـطـه مـطـالـعـۀ رسـالـه ای از کــولــونـتـای تـحـت عــنـوان “Tezisy o kommunistitjeskoj morali v oblasti bratjnych otnosjeni     “( تــزهـایـی دربـارۀ اخـلاق کـمـونـیـسـتـی در روابـط زنـاشـویـی)، مـنـتـشـر شـده در نـشـریـه Kom-

munistka    ( زن کـمـونـیـسـت)، شـمـاره هـای ۱۳- ۱۲، مــه – ژوئـن ۱۹۲۱ نـیـز سـودمـنـد اسـت. تــرجـمـۀ فــارسـی ایــن

  رسـالـه بـه وسـیـلـۀ تـوفـان آراز در هـفـتـه، سـال یـازدهـم، مـه ۲۰۱۷ مـنـتـشـر گـردیـده اسـت.

۳ یـکـی دیـگـر از ایــن مـقـالات بــا عـنـوان ” عــشـق و اخـلاق نــو” مـی بــاشــد، کـه در وهــلــۀ نـخــسـت جــداگــانــه تـحـت

  عــنـوان ” دربــارۀ یـک مــوضـوع کـهـنــه” در ۱۹۱۱ در نـشــریــه Novaja Zjizn انــتـشـار یــافـتـه اسـت. تــرجـمـۀ فــار-

  سـی ایـن مـقـالـه بـه وسـیـلـۀ تـوفـان آراز در سـایـت تـریـبـون زمـانـه، مـهـر ۱۳۹۷ مـنـتـشـر گـردیـده اسـت.

۴ در اسـاطـیـر یـونـان خـدای عـشـق، در هـیـئـت یـک پـسـر زیـبـا.

۵ ” عـشـق بـزرگ” – کـه کـولــونـتـای در ایـن مـقـالـه ذکـر مـی کـنـد – مـوضـوع نـوولـی از او بـا عـنـوان “Bolsjaja Ljubov”

  (عـشـق بـزرگ) را تـشـکـیـل مـی دهـد، کـه بـه هـمـراه دو نـوول دیـگـرش در ۱۹۲۳ در کـتـاب Zjensjtjina no perelom

  ( زن در نـقــطـۀ بـرگـشـت ) مـنــتـشـر شـده انــد. نــوول ” عـشـق بـزرگ” بـعـد در ۱۹۲۷ دیـگـر بـار و بـه طـور جـداگـانـه

  انـتـشـار یـافـتـه اسـت.

۶ (۱۹۲۱ – ۱۸۷۹). در آثـار مـیـسـل – هــس خـاصـه مـوقـعـیــت زن در جـامـعـه، یـک هــمـسـری، ازدواج و بــه طـورکـلـی

  روابـط بـیـن دو جـنـس، مـبـارزه بــرای نـیـل بـه هـویـت مـسـتـقـل مــرتـبـط بــا کـار مـسـتـقـلانـه مـورد بـررسـی قـرار گـر-

  فـتـه انـد؛ مـوضـوعـاتـی کـه زنـان را در جـنـبـش بـورژوایـی زن بـه خـود مـشـغـول داشـتـه بـودنـد.

        کـولـونـتـای در مـقـالــۀ ” عـشـق و اخـلاق نــو” از انــدیـشـه هـای مـیـسـل – هـس دربـارۀ مـسـائـل دو جـنـس و بـحـران

  جـنـسـی سـخـن گـفـتـه اسـت.

۷ در اسـاطـیـر روم و یـونـان خـدای خـورشـیـد و هـنـرهـای زیـبـا.

۸ از ایـن گـفـتـمـان هـا، هــم چـنـیـن از ” روابـط عـاشـقـانــۀ آزاد”، ” تــوانـایـی عـاشـقــانـه” و ” روسـپـی گـری” بـیـش تـر در

  مـقـالـۀ ” عـشـق و اخـلاق نـو” سـخـن رفـتـه اسـت.

۹ شـکـل زنـاشـویـی بـدون عـقـد مـذهـبـی یـا رسـمـی و بـدون قـبـالـه.

۱۰ مـنـظـور عـشـاق حـقـیـقـی، بـدون رابـطـۀ جـنـسـی بـا زن پـرسـتـیـده.

۱۱ ” مـیــنـه” نـــویــســنــدگـی خــلاقــانــه و آواز هــنــری عـاشـقــانـۀ شـوالــیـه ای در ازمـنــۀ ۱۱۰۰ تــا ۱۲۰۰ در آلــمـان و

   اطـریـش.

۱۲ بـرگـشـت بـه عـادات نـیـاکـان، هـم چـنـیـن حـق مـالـکـیـت نـسـبـی بـه چـیـزی.

۱۳ (۵۶۰ یـا ۵۰۰ – ۶۴۰ یـا ۵۸۰ ق.م )

۱۴ (۴۷۹ – ۵۵۱ ق.م )

۱۵ (مـصـلـ. ۳۰م – ۴۷۹ رومـی )

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com