برای دریای خزر که چشمان آبی‌اش تا واپسین دم با من و هر میهن‌پرستی است.
 
۱-
هیچ کس نمی تواند
چشمان آبی ات را ازمن بگیرد
بغیر ازمرگ
آنهم درکنج نگاه آسمانی ات
 
۲-
من گریه را
دردریای خزر دیدم
گاه که 
وطن فروشان 
آن را ازمام میهن اش ایران
چون کودکی
ازمادرش گرفتند
 
۳-
من نمی دانم:
چرا به زن های که
از روی ناچاری
از فقر وبیکاری
تن هایشان را
آرزوهای کالشان را
می فرو شند…
می گویند:
فاحشه …بدکاره ….تن فروش
اما به دیکتا تورهای که 
وطن شان را
می گویند:
وطن پرست؟؟!!
 
۴-
دیشب خواب می دیدم:
دستهای دریای خرز را
ازپشت بسته بودند
از خواب که برخواستم
مجری اخبار می گفت:
دریای خزر را
چشم بسته
دست وپابه قفل وزنجیربسته
به کاخ«کرملین»آورده اند
 
۵-
به آن گربه ی قشنگم می اندیشم
که چگونه؟!
بدون دریای خزر
شب هایش را
به سپیده دم می رساند
 
۶-
جهان تنها دارای چهار تیم است
تیم اسرائیل
تیم آمریکا
تیم روسیه
تیم انگلیس
وما تنها توپ ایم درمیان این
چهارتیم 
فقط شوت می خوریم
وتوپ تیپا خورده ایم وبس
 
۷-
چرانمی گذارید
چشمان آبی خزر
لحظه ای بخواب رود
مدام خواب اش را می آشوبید
نگاه زلا ل اش را
گل آلود می کنید
 
۸-
دریای خزر
چشمان من است
تازنده ام 
آن نگاه …نگاه شب وروز من است
این را گربه ی قشنگم بمن می گفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)