Image result for ‫کارگران نیشکر هفت تپه‬‎

شما در سال های گذشته و بویژه در یکسال گذشته مبارزات بسیار سرسختانه ای را در مقابل کارفرماها و ارگان های دولتی به پیش بردید برای اینکه ذره ذره حقوقتان را از حلقوم آنها بیرون بکشید. بارها دست به اعتصاب زدید، دست به تجمعات اعتراضی زدید، جاده اشغال کردید، خانواده هایتان در اشغال جاده و مبارزاتتان در کنارتان بودند، جلو بارگیری شکر را گرفتید، جلو توطئه هایشان را گرفتید، از نماینده هایتان حمایت کردید. و طرف مقابل از رستمی و اسدبیگی و مزدورانی که علیه شما اجیر کردند، در همراهی با ارگان های دولتی هر کاری توانستند به سر شما آوردند، ولی شما کوتاه نیامدید. نزدیک به صد نفر از شما را در سال گذشته احضار کردند، ولی به مبارزه ادامه دادید، چون نمیخواهید کودکانتان در فقر و محرومیت به سر ببرند، نمیخواهید از ساده ترین زندگی هم محرومتان کنند و حتی مجبور شوید نان را هم به سختی تهیه کنید. نمیخواهید اینطور شما را بی حرمت کنند و یک زندگی جهنمی به شما تحمیل کنند. شما حق دارید زندگی مرفه و خوبی داشته باشید، بچه هایتان بتوانند تفریح کنند و از آموزش و بهداشت و تغذیه و پوشاک خوب برخوردار باشند، اینها حق شما است و بیشتر از هر کس حق شما است که کار میکنید و از قبل کار شما زندگی مدیران مفتخوری مثل اسدبیگی هم تامین میشود و حتی پولی که صرف اجیر کردن چماقداران آنها میشود هم از استثمار شما و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیزتان تامین میشود. شما اینرا نمیخواهید و در مقابل اینهمه ظلم و نابرابری و تبعیض و بیعدالتی و در مقابل اینهمه اجحافات و تهدیدات سینه سپر کرده اید. شما سرمشقی هستید برای کل مردم ایران و کل طبقه کارگر. مبارزات شما تا همین الان بسیار مهم بوده و همین اعتراضات و اعتراضات همکاران شما در فولاد ملی اهواز و هپکو و پتروشیمی ها و سایر مراکز کارگری در سراسر کشور بود که فضای خیزش دیماه را ایجاد کرد و جمهوری اسلامی را کاملا به وحشت انداخت.

همین مبارزات است که باعث شده زندگی صدبار بدتر از اینرا به شما تحمیل نکنند اگر این مبارزات نبود بجای همین بیست درصدی که به دستمزدها اضافه کردند ممکن بود دو درصد هم اضافه نکنند. بجای دو ماه حقوق ده ماه حقوق معوقه داشتید و زندگی بسیار سخت تری را به شما تحمیل میکردند.

ولی از فروردین ماه مبارزه شما و وضعیت شما وارد شرایط جدیدی شده است. شش نفر از شما را دستگیر کردند، بیست نفر را احضار کردند،‌ زمین های کشاورزی را دارند حراج میکنند و قصد دارند صدها نفر از شما را بیکار کنند. جالب است اسدبیگی کسانی را اجیر میکند که به کارگران تیراندازی کنند یا اسماعیل بخشی نماینده کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دهند و آنوقت روز بعدش با شکایت همان اسدبیگی کارگران را به دادگاه میکشند و دستگیر میکنند. چون دادگاهها و سیستم قضایی و فرمانداری و استانداری و امام جمعه و شورای تامین، یعنی همان ها که بارها به شما وعده دادند که آرامتان کنند و بعد زیر قولهایشان بزنند، همان ها در کنار مدیران امثال رستمی و اسدبیگی و مدیران مفتخور قرار دارند و اتفاقا یکی از نتایج مبارزات شما این بود که تک تک شما، کوچک و بزرگ با گوشت و پوست لمس کردید که چگونه دست دولت و مقامات و ارگان های محلی و شورای تامین و امام جمعه دستشان در دست مدیران است یا مدیران دستشان در دست آنها است و چگونه از هم حمایت میکنند. این اسدبیگی و مزدوران تفنگ بدستش نیستند که دستگیر میشوند، آنها که اسماعیل بخشی را در خیابان مورد حمله دادند نیستند که احضار و دستگیر میشوند شماها را دستگیر میکنند و محکوم میکنند. چون دولت مال آنها است حکومت مال آنها است. ولی شما میتوانید ورق را برگردانید.

شما مبارزه تان را از هفتم فروردین یعنی روزهایی که باید تفریح و استراحت میکردید با قدرت شروع کردید. اتحادتان را حفظ کردید و نگذاشتید میانتان تفرقه بیندازند. تلاش میکنند به شیوه های مختلف میان شما تفرقه ایجاد کنند. توطئه میکنند،‌ عواملشان را سازمان میدهند و به شگردهای مختلف متوسل میشوند که بین کارگر عرب و غیر عرب و یا بین بخش های مختلف کارگران شکاف ایجاد کنند. ولی شما بخش های کشاورزی و کارگران کارخانه و بخش های مختلف متحد بودید، خانواده هایتان در کنارتان بودند و تمام توطئه ها را خنثی کردید. در مقابل تهدیدات کوتاه نیامدید، نترسیدید و با شهامت ایستادید ولی از فروردین معلوم است که وضعیت تغییراتی کرده و سیاست ها و توطئه های جدیدی علیه شما جریان دارد. قصد دارند زمین های کشاورزی را حراج کنند و صدها نفر از شما را بیکار کنند و در پاسخ به اعتراضاتتان شما را احضار و دستگیر کنند. بنابراین شما در وضعیت جدیدی قرار گرفته اید و لازم است تصمیمات جدیدی بگیرید. مبارزات تاکنونی شما به اتحاد محکم تر شما منجر شده، تجارب زیادی اندوخته اید و نمایندگان مجربی دارید، میتوانید از این نقاط مثبت استفاده کنید و گام بعدی را بردارید.

آیا میتوانیم عقبشان برانیم؟‌ میتوانیم توطئه هایشان را خنثی کنید؟ آیا میتوانیم جلو احضارها را بگیریم و نقطه پایانی بر احضارها بگذاریم؟ و نگذاریم کوچکترین پرونده ای برای کسی درست نکنند و تک تک عزیزانمان را آزاد کنیم؟ آیا میتوانیم جلو حراج زمین ها و جلو اخراج ها را بگیریم؟ آیا میتوانیم کاری کنیم که بقول خود شما رستمی و اسدبیگی و مدیران زورگو را از هفت تپه بیرون کنیم و کاری کنیم که هیچ مدیر دیگری هم جرات نکند اینطور زورگویی کند؟ آیا میتوانیم؟ بنظر من میتوانیم.

موقعیت حکومت طوری نیست که در مقابل میلیون ها خانواده کارگری معترض بایستد. تجربه خود شما نشان داده که موقعی که دست به یک مبارزه متحدانه میزنید قدم به قدم آنها را عقب میرانید. کارگران گروه ملی فولاد نشان دادند که علیرغم تهدیدات و دستگیری ها با خانواده هایشان به میدان آمدند و چند ساعت بعد دولت را وادار کردند نماینده هایشان را آزاد کند و چند ماه حقوق معوقه شان را توانستند بگیرند. شما هم چندین هزار نفر هستید با خانواده هایتان و همبستگی عمیق میلیون ها نفر را نه در خوزستان بلکه در سراسر کشور با خود دارید. شما را در سرتاسر کشور بعنوان کارگرانی رزمنده و متحد که کوتاه نمیایند و با شهامت مبارزه میکنند میشناسند. ولی مساله این است که امروز شما باید گام بعدی را بردارید. چکار میشود کرد؟

مساله مهم این است که اتحادتان را حفظ کنید. مجمع عمومی تان را برگزار کنید. جمع شوید و همفکری و تبادل نظر کنید. تصمیمات جمعی بگیرید تصمیماتی که همه شما در آن شرکت و نقش دارید. با همفکری با نماینده هایتان بتوانید قدم های این مرحله را که کارساز باشد و بتواند مبارزه شما را به سرانجام برساند بردارید. تمام خواست های شما خواست های بحقی بوده است. تمام خواست هایی که قول دادند رسیدگی کنند و نکردند را لیست کنید، مکتوب کنید، از اینکه کارگران قراردادی را باید فورا تغییر وضعیت بدهند و رسمی کنند، حقوق های معوقه را نه تنها باید فورا پرداخت کنند بلکه تضمین کنند که دیگر حقوق ها را هرماه سر وقت میدهند، به هر نوع احضاری پایان داده شود و ارگان های حکومت در جمع شما تضمین بدهند که دیگر کسی را احضار نمیکنند، فورا کارگران بازداشت شده را آزاد کنند و کوچکترین پرونده ای برای هیچکس درست نکنند. اما نه تنها این خواست ها بلکه الان تشکل های مختلف کارگری و بیش از هفتاد انجمن و کانون کارگری خواهان دستمزد بالای ۴ میلیون و پنج میلیون شده اند شما این پرچم را هم باید بلند کنید و بگویید دستمزد ۵ میلیون حق ما است. بخاطر دستگیری ها نباید هیچ خواست دیگر شما کمرنگ و حاشیه ای شود. همه این خواست ها را مکتوب کنید و محکم تر به میدان بیایید. علاوه بر اینها باید مصرانه بخواهید مزدورانی که به شما تیراندازی کردند و نماینده تان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اسدبیگی که مزدور علیه شما اجیر میکند را به دادگاه بکشانند. باید این فشارها را بیاورید تا دیگر مدیران جنایتکاری مانند اسدبیگی از این غلط ها نکنند.

اما چطور میشود محکم تر به میدان آمد. باید نیرویمان را بیشتر کنیم. تجربه خوبی از نقش و حضور خانواده ها دارید اما کافی نیست. همه خانواده ها را باید بسیج کنید که در تجمعات شما شرکت کنند. همراه با هم در شوش در مقابل فرمانداری دست به تجمع بزنید، تحصن کنید، تومار جمع کنید و هر کار دیگری که برایتان امکانپذیراست. دشوار است اما راه دیگری نداریم. معلوم است که رفتن به شوش دشواری های خود را دارد. حضور کلیه خانواده ها در شوش دشواری دارد ولی اگر این کار را نکنیم ما را در شرایط سخت تری قرار میدهند. اگر اینکار را نکنیم اخراج ها در پیش است، فروش زمینها در پیش است احضارهای بیشتر و پرونده سازی در پیش است حقوق های معوقه در پیش است. همه خواست هایتان را با قدرت مطرح کنید و کل نیرویتان را به میدان بیاورید از کارگران کشاورزی و کارخانه و بازنشستگان نیشکر که بارها بخاطر مشکلاتشان در تجمعات شرکت داشتند و خانواده ها و مردم هفت تپه را به حمایت از خودتان به حرکت درآورید. در شوش تجمع و تحصن کنید یک روز دو روز سه روز اعلام کنید که نمیروید تا به خواست هایتان برسید. اشکال مبارزه را خودتان بهتر میدانید، اینکه کجا جمع شوید را خودتان بهتر میدانید ولی یک چیز روشن است نیرویمان را باید به میدان بیاوریم. با اتحاد و به میدان آمدن کل نیرویمان است که میتوانیم عقب شان برانیم. با طرح روشن همه خواست هایمان است که میتوانیم عقب شان برانیم. با دفاع قاطع از نمایندگان مان است که میتوانیم عقب شان برانیم. لازمه همه اینها این است که بنشینیم تصمیم جمعی بگیریم و ببینیم بهترین و موثرترین کاری که میتوانیم بکنیم چیست. فقط این مبارزه است که باعث میشود نتوانند کسی را احضار کنند فقط با نشان دادن قدرت شما است که نتوانند کسی را دستگیر کنند. باید قدرت شما و کل نیروی شما را ببینند که نتوانند بیش از این اذیت و آزار کنند.

قطعا شما میتوانید موفق شوید و ما حزب کمونیست کارگری و امکانات رسانه ایمان با تمام قوا در کنار شما هستیم. مردم در کنار شما هستند کارگران در کنار شما هستند مردم سراسر کشور که بخاطر فقر و بیکاری و محرومیت و بیحقوقی در وضعیت مشابه شما هستند در کنار شما هستند و حکومت در بدترین وضعیت بحرانی و تفرقه است که خودشان هم به آن اقرار میکنند. حکومت بحرانش باز هم تشدید میشود و میخواهد بار بحرانش را بیشتر به گرده کارگران بیندازد و شرایط سخت تری را به شما تحمیل کند. شما یکی از گردان های رزمنده طبقه کارگر هستید و تجارب گرانبهایی دارید. این تجارب را به کار اندازید و جلویشان را بگیرید. قطعا موفق میشوید میتوانید و باید موفق شوید و درسها و سرمشق های بسیار بهتر و بیشتری را در مقابل کل طبقه کارگر قرار دهید. ما هم در کنار شما هستیم و از همه مردم خوزستان از همه مردم در سراسر کشور از همه تشکل ها و مراکز کارگری انتظار میرود با تمام قوا و صمیمانه همبستگی شان را با شما اعلام کنند و دولت و ارگان های مختلف دولتی را تحت فشار بگذارند که به خواست های شما تن بدهند. به امید موفقیت بیشتر و سال بهتری برای همه شما.

اصغر کریمی

متن پیاده شده صحبت در کانال جدید

۱۲ فروردین ۹۶ (۱ مارس ۲۰۱۷)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)