امی مقالات نشریات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب  بر روی وب سایت این مؤسسه بارگذاری شد.

این مقالات شامل مطالب دوفصلنامۀ تخصصی آینۀ میراث (۵۹ شماره)، ضمایم دوفصلنامۀ آینۀ میراث (۴۰ شماره)، گزارش میراث (شمارۀ ۷۰ -۷۱)، ضمایم گزارش میراث (۷ شماره) و دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (۹۹ شماره) است.

این مقالات به منظور بهره ‌برداری استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان با هدف دسترسی آسان به منابع پژوهشی در وب سایت این مؤسسه بارگذاری شده است.

مقالات دوفصلنامۀ تخصصی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی) را از اینجا دریافت کنید.

ضمائم دوفصلنامۀ آینۀ میراث را از اینجا دریافت کنید.

مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث (دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متوننسخه شناسی و مباحث ایران شناسی) را از اینجا دریافت کنید.

مقالات ضمائم گزارش میراث را از اینجا دریافت کنید.

مقالات میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) را از اینجا دریافت کنید.

میراث مکتوب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com