«نظام؟؛ چه نظامی!»

نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که در آن مردمی که آنرا به قدرت رسانده اند
چون برده انگاشته می شوند و تنها
در زمان انتخابات نمایشی و نمایش های خیابانی
به آنان توجه می شود
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که به نام خدا و دین و آخرت حکومت می کند
ولی تصمیم گیران و مدیرانش
در راه دنیا
برای رانتخواری و مفتخواری و دزدی و اختلاس
با هم مسابقه می دهند
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که باعث شده
با وجود این همه پیشرفت علم و تکنولوژی
و اینترنت و ماهواره و غیره در طی ۳۷ سال گذشته
مردم حسرت زندگی و اوضاع
۳۷ سال پیش خود را داشته باشند
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که در آن رهبرش فکر میکند
رهبر موفق آنست؛ که فقط رهبر باقی بماند
نه آن کسی که کشور را به جایی برساند
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که در آن روسای جمهور
نه تنها وعده های خود را فراموش میکنند
بلکه گاهی آنها را انکار نیز می کنند
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که در آن نمایندگان مجلس
نمایندگان نظام و رهبرند و مطیع آنان
و نه نماینده مردم
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامیکه در آن آنهایی که روزی جان بر راه میهن گذاشته بودند
امروز گاهی جان دیگران را
برای در دست داشتن قدرت و ثروت میگیرند
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که در آن اطلاعات فکر می کند
دستگیر کردن چند روزنامه نگار؛
زدن چند دانشجو
لگد زدن به شکم یک متهم به صندلی بسته شده
قتل چند نویسنده و یا شکنجه
کار اطلاعاتی است
در حالیکه مدام
از موساد رودست و ضربه می خورد
نظام؟ چه نظامی!
نظامی که با آزادی دشمن است
و خودکامانه حق و عدالت را لگدمال میکنند
و تنها هدفش ماندن است
آنهم به هر قیمتی
با ترور و اعدام و زندان و شکنجه
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی ناکارآمد که سالهاست قرار است در آن
اقتصاد از درآمد نفت بی نیاز و غیر نفتی شود
ولی نه تنها هنوز به آن وابسته است
بلکه با وجود وابستگی به نفت
وضع اقتصادی هر سال بدتر و وخیمتر میشود
نظام؟؛ چه نظامی!
نظامی که در آن از نظم و قانون و انضباط خبری نیست
و تنها مردم ملزم به رعایت قانون اند و نه حکومت گران
نظام؟؛ چه نظامی!
نظام حسادت؛ تنگ نظری و عقده
نظام گدایان دیروز و ماکیاولیستها و تروریستهای امروز
نظام؟؛ چه نظامی!
نظام زورگویی به مردم؛ ضعفا و بی پولان
و نظام زورپذیری از زورمندان
با وجود ادعاهای بزرگ و پوچ فراوان

مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com/

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
مرگ بر تمامیت نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی