با افشا و رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی چندصدمیلیونی و بریز و بپاشهای مفتخوران، که خشم مردم بجان آمده را دربر داشت، خبر به گلوله بستن کارگران خواهان کار در بهبهان، شلاق زدن کارگران آق دره، صدورحکم تعلیقی شلاق برای کارگران معدن بافق و خودسوزی کارگر شهرداری به علت فقر و دستمزد معوقه و دستگیری ۲۴ کارگر شهرداری اهواز و پرونده سازی و تعیین وثیقه برای کارگران معدن البرز شرقی و دیگر کارگران، نفرت عمومی و فضای سیاسی اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داد. حکومت با سماجتی بیمارگونه در مقابل خواست برحق جعفر عظیم زاده  مقاومت می‌کند تا ثابت کند که در این مملکت نان خواستن جرم است. رفاه خواستن اقدام برعلیه امنیت مفتخوران است، تا ثابت کند که زندگی مرده است…

**********

پنجاه روز از اعتراض و اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده کارگر معترض و زندانی و دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد.
او بهمراه اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان  از بدیهی ترین حقوق پایه ایی کارگران و معلمان سخن گفتند و خواهان برچیده شدن بساط اتهام امنیتی زدن به اعتراضات صنفی و اجتماعی شدند.

در حالی که در روزهای اخیر بحث افشای فیش های حقوقی چندصدمیلیونی و بریز و بپاشهای مفتخوران به نام مدیران ، رسانه ای شده٬ ودرمقابل خشم مردم بجان آمده مجبور به عذرخواهی شدند٬ اخبار لفت و لیس ها همراه با خبر به گلوله بستن کارگران خواهان کار در شهررویی بهبهان وشلاق زدن کارگران آق دره و صدورحکم تعلیقی شلاق برای کارگران معدن بافق و خودسوزی کارگر شهرداری به علت فقرو دستمزد معوقه و دستگیری ۲۴ کارگر شهرداری اهواز و پرونده سازی و تعیین وثیقه برای کارگران معدن البرز شرقی ودیگر کارگران نفرت عمومی و فضای سیاسی اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده٬  با سماجتی هیستریک واردر مقابل خواست برحق جعفر عظیم زاده  مقاومت میکنند تا اثبات کنند در این مملکت نان خواستن جرم است. رفاه خواستن اقدام بر علیه امنیت مفتخوران است ،تا اثبات کنند زندگی مرده است.

ولی ما کارگران با مقاومت و دفاع از زندگی و معیشت خود٬ در یک تقابل وسیع اجتماعی مطالبات وسهم  خودرا از داشتن حق یک زندگی مرفه باز پس خواهیم گرفت. و هر مانعی را برای رسیدن به این حق طبیعی انسانها با اتحاد و همبستگی خود٬ پشت سر خواهیم گذاشت.

پرچم مطالباتی را که جعفر عظیم زاده- اسماعیل عبدی، ۷۰ روز پیش با صدور بیانیه ایی برافراشتند ٬ تا برآورده شدنش در یک مقیاس وسیع  اجتماعی ادامه خواهیم داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ـ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)