جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چندی پیش رسانه هادرانگلیس اعلام کردندشماره ی آرای صادق خان به اندازه ای است که نزدیک ترین رقیبش،«زاک گلداسمیث»،ازحزب محافظه کاردیگرنمی تواندبه وی برسد.بدین ترتیب،صادق خان که دومین وزیر پاکستانی ومسلمان دردولت کارگر انگلیس بود،شهردار لندن شد.
وزیر امور مدنی سوئد ایرانی‌الاصل است و«ظریف»وزیرامورخارجه دردیداری باوی به زبان فارسی خوش وبش کرد!
یادرانتخاب«پاپ اعظم»ملیّت جایی ندارد…
ازاین مناسب،نمونه های زیادی هست که افرادی غیربومی،ولی باتابعیت آن کشور،درکشوری غیرازموطن اصلی خودبراثرشایستگی ولیاقت،بارعایت عدالت وانتخاب دمکراتیک،توانسته اندمدارج ترقی راطی وخودراتثبیت کنند!
سالهاپیش«اعتمادی»پرسشگرمجله ی«جوانان»(درگفت وگوی اختصاصی،شماره ۶۵۳به تاریخ۱۵مرداد۱۳۵۸)ازمرحوم«محمدمنتظری»می پرسد:
«روزنامه هادرآنوموقع ازقول شما جمله ای نوشتندکه«منتظری»گفته است من «ایرانی»نیستم؛من مسلمانم.بحساب دیگر،شماچیزی بنام وطن وملیّت نمی شناسید؛فقط«امت اسلامی»راتبلیغ می کنید،درحالیکه پیامبر اسلام هم فرموده «حب الوطن من الایمان»؟!…آیابراستی شما چنین چیزی گفته اید؟اصلاوطن ازناحیه شماچه مفهومی دارد؟
«محمد منتظری»درپاسخ می گوید:
«جمله ای که من گفتم این است:مادرایران براساس ارزش های انسانی واسلامی انقلاب کردیم،درحقیقت امروزکه مابه مصاحبه نشسته ایم چه انگیزه ای دارد؟آیا جغرافیایست؟آیازبان است؟آیانژاداست؟شاهنشاه آریامهرهم درایران بوده،نژادش آریا،زبانش فارسی بود.خیر،این هامساله نیست.روابط انسانی و اسلامی مایه این انقلاب بوده است…اسلام برای همه آدمهاارزش قائل است.پیغمبر بین المللی فکر می کرد،درایران هم شرط انتخاب رئیس جمهوری راایرانی بودن نمی دانم.ماشرایط رااسلامی می دانیم وروابط ممکن است یکنفرغیرایرانی بیاید اینجاویک ایرانی برود جای دیگر کار کند.لیاقت نشان بدهد.قرآن می گوید:بهترین شما نسل بشر کسی است که تقوایش بیشتر باشد…»
وهمانطورکه می دانیم درموردکاندیداتوری جلال الدین فارسی(جدای ازشخصیت فردی ورفتارسیاسی وبحث انتخاب دمکراتیک)صلاحیت وی برای اولین دوره ی ریاست جمهوری درنظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی،به علت افغانی الاصل بودن رد شد.
وهم چنین درآینده بحث انتخاب ولی فقیه در مجلس خبرگان…
درجهان وجغرافیای سیاسی جهان بینی ناسیونالیزم وجهان بینی انترناسیونالیرم، هردو مساله ومساله سازبوده است.
وبه نظر می آیددرایدئولوژی وجهانبینی اسلامی که برقرآن مبتنی ست ومعیاربرتری از سوی خدا،تقوی ولیاقت عنوان شده است؛آنجاکه درسوره ی حجرات،آیه ی ۱۳ می گوید:
یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر(ای مردم!بی تردیدماهمه افرادنوع شماراازیک مرد وزن(آدم وحوا)آفریدیم وشماراقبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا وآگاه است)که براساس نص صریح قرآن:وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست که باآنهم بااعمال عدالت ودرستی وصداقت بدست می آید،مترادف بامعیارهای امروزی برپایه حقوق بشراست.
آیادرهزاره ی سوم میلادی که شبکه های رسانه ای همچون ماهواره واینترنت، جغرافیارابه یک دهکده جهانی وبی مرزتبدیل کرده،منازعات گذشته پیرامون ناسیونالیزیم جای خودش رابه جهان بینی جقوق بشری جهان وطنی مبتنی بر معیارمشترک آدمها،یعنی انسانیت ورعایت حقوق بشرولیاقت می دهد؟ومفهوم ناسیونالیزم(به شکل افراطی آن)کم کم،کم رنگ می شود!؟
۱۳خردادماه ۱۳۹۵تهران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com