چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
زمانی موسوی خوئینی ها(مدیرمسئول روزنامه سلام)گفته بود:
«…و بعدها چهره هایی که به عنوان نماینده واردمجلس شدندومعلوم شد که سفارت آمریکابرای این هابودجه گذاشته بوده که اینهاروزنامه درایران بابودجه آمریکاچاپ کنندودرتمام ایران میان مردم پخش کنند…».(نقل از:روزنامه اطلاعات،12آبان1362)
بعدها که چرخه قدرت کمی به سمت خودش ونیروهای اصلاح طلب چرخید،مخالفین نیروهای اصلاح طلب،همین سنخ سخن گفتن وهمین برچسب رابه آنها گفتند وچسباندند! و بر همین اساس تعدادی از مطبوعات تعطیل شد.
همین سنخ سخن نیز آقای حسن روحانی در دوره ای که دبیر شورای امنیت بود گفته است واز بخشی ازروزنامه نگاران(که هنوزدرهیچ محکمه ای محاکمه نشده بودند ) به عنوان قلم بدستان خودفروخته یادمی کند:
«..وازطرفی قلم بدستان خودفروخته نیزدرجبهه داخلی بحث عدم وجودآزادی ودمکراسی رامطرح می کنند که این افرادیامزدوران آمریکاهستند یا افرادنادانی که ناخواسته درخط آمریکا حرکت می کنند».(نقل از:روزنامه کیهان،14آبان1370)
والان که درمقام رباست جمهوری قرار گرفته و درجنگ قدرتی که (آنهم بدلیل نزدیک بودن ریق رحمت خامنه ای) بین دو جناح همیشگی قدرت درحال جریان است،(جنگ قدرتی که نه برای منافع ملی وصرفا بخاطر حفظ قدرت)،می آید ودر21نمایشگاه مطبوعات(آنهم بدلیل بازداشت نیروهای هوادار)می گوید:

کامل اینجا بخوانید:
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=70204

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)