بی اهمیتی بە محیط زیست و آلودگی هوا!
هر روزە در شهر تهران بە واسطە آلودگی بیش از حد هوا در اثر گازهای گلخانەای ناشی از خودروهای غیر استاندارد و کارگاهای تولیدی و … جان دوازدە تن از شهروندان را میگیرد.
رئیس کمیتە ایمنی شورای شهر تهران گفت میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی های هوا در سال ٩٢ خورشیدی بیش از چهار صد نفر بودە کە بە ازای هر ٢۴ ساعت ١٢ نفر و هر دو ساعت یک نفر بر اثر آلودگی هوا جان دادە اند.
همین مقام دولتی در گفتەهایش ادامە دادە کە وضعیت هوای تهران ناسالم بودە و بە این دلیل کە در آستانە هوای سرد پائیزی هستیم باید در زمینە حمل و نقل و آلودگی هوا مصوبات و برنامە هائی را کە داشتە ایم بررسی کنیم کە این تا چە حد شدنی و در جهت بهبود وضع موجود است تاکنون مشاهدە نشدە است.
در گفتە دست اندرکاران آمدە کە در سە ماهە اول سال ٩۴ خورشیدی نسبت بە مدت مشابە در سال گذشتە هوا ناسالم بودە است.
اما در فصل تابستان و پائیز نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە بهبودی ناچیزی مشاهدە شدە، یعنی با تمام اقدامات کم و بیش انجام شدە شان کە بە قول خودشان در حوزە توسعە خطوط ریلی، اختلاف فاحشی در میزان هوای سالم دیدە نمیشود.
بگزارش خبرگزاری مهر بیش از هشت هزار مورد مرگ ومیر در ایران بعلت عوامل محیطی رخ میدهد کە این واقعیت آمار نیست.
روزی نیست کە خبر هجوم ریزگردها و گرد و خاک بە شهرهای بزرگ و کوچک وطولانی بودن آن و هشدار بە مردم برای عدم خروج از منازلشان بخصوص برای کسانیکە بە عوامل قلبی و ریوی مبتلا هستند و یا توصیە استفادە از ماسک های معمولی در رفت و آمد، اینها همگی در شرایطی است کە باید دولت و دست اندرکاران با پروژەای جدی تر با این معضل برخورد نمایند کە اینهم اولویت آنهانیست چون جان انسان ها برایشان ارزشی ندارد، آنها در فکر توطئە و بفکر هرچە بیشتر تا دندان مسلح کردن نیروهای امنیتی شان هستند تا صدای هر اعتراضی را خفە کننند. برای اینکار از هیج ترفندی روی گردان نیستند.
از خشک شدن دریاچە ها و تالابهای داخل ایران تا سوزاندن و از بین بردن جنگلها و مراتع همە وهمە آیندەای روشن در جهت بهبودیش مشاهدە نمیشود چون اولویت دست اندرکار این رژیم ها، تنها تقویت جریانات ارتجاعی در منطقە از قبیل افغانستان، سوریە، لبنان، یمن، عراق و … برای بقای ننگین و سازش و امتیاز دادن بە کشورهای امپریالیستی و در عوض فشار و خفقان و سرکوب آزادیخواهان و فعالین کارگری و ایجاد رعب و وحشت رمز ماندن و بقای ننگین این رژیم است.
بحث محیط زیست و آلودگی هوا کە عاملی عمومی تر و جهانی تر است و سرمایەداری در راس این همە خانە خرابی و آلودگی و گرمایش زمین است در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بغایت شدیدتر و غیر انسانی تر است و باید تلاش و آگاهی از مضرات آن و اتحاد و یکپارچگی و با جلوگیری از حرص و ولع سرمایەداران برای سود بیشتر بە این نظام ظالمانە و غیر انسانی پایان داد، آنهم با مبارزه و بمیدان آمدن طبقە کارگر متشکل و آگاه و رسیدن بە سوسیالیسم و دنیائی عاری از ستم و نابرابری و ناعدالتی دنیا را از وجود حرص وولع سرمایه پاک کرد و دنیائی شایستەتر برپا نمود کە شدنی و ممکن است.
اردشیر نصرالەبیگی
اکتبر ٢٠١۵ میلادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)