روز جهانی کارگر در راه است و هیچ نشانه ای از کاهش سرعت گسترش فقر و فلاکت عمومی وجود ندارد. این یک آگاهی عمومی است که دستیابی جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان و رفع ستم ملی به خواستهایشان در چارچوب رژیم اسلامی غیر ممکن است. مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد سالانه در روزگاری که قیمت اجناس روزانه اضافه میشود ظاهرا بی معناست. رژیم اسلامی فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به مردم ایران را ادامه خواهد داد مادام که کارگران و مردم تاب بیاورند! آنچه ارابه فقیر سازی و دیکتاتوری رژیم اسلامی را متوقف میکند، مبارزه متحد و متشکل جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی و طبقاتی است. جنبشهای اجتماعی و طبقاتی در ایران می دانند چه می خواهند و آنچه کم دارند مبارزه متحد و متشکل است تا بتواند رژیم اسلامی را عقب برانند و کنار بزنند. کمبود جنبش کارگری تعداد مبارزات نیست بلکه فقدان تشکل، مبارزات متحد و هماهنگ است. آنچه جنبش کارگری و از این طرق مردم ایران را نجات خواهد داد، تشکل مستقل کارگری و تمرکز فعالین جنبش کارگری بر ایجاد آنهاست. 

ایران در یکی از عمیق ترین بحرانهای اقتصادی خود قرار دارد. مبارزه علیه فلاکت عمومی مادام که تنها محدود بر خواستهای مشخص علیه فقر باشد رژیم اسلامی را عقب نمی راند زیرا این بحران راه حل اقتصادی ندارد بلکه راه حل سیاسی دارد. نابودی فقر و فلاکت عمومی نیاز به تشکل و اتحاد جنبشهای اجتماعی و طبقاتی قدرتمند دارد تا رژیم اسلامی را تسلیم کند و کنار بزند. با دیماه ۹۶ اراده مردم ایران برای عبور از رژیم اسلامی علنی شد اما برای تحقق این امر اگر چه جنبشهای اجتماعی و طبقاتی پیشرفتهایی داشته اند اما مطابق با نیازهای این مبارزه هنوز به اندازه کافی متشکل و متحد نشده اند. از یک سو تمام فعالین جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان به نیاز به تشکل و اتحاد واقف اند و از سوی دیگر رژیم اسلامی نیز با تنها ابزار باقیمانده خود یعنی با دستگیری، زندان، شکنجه و کشتار در تلاش برای جلوگیری از تشکل و اتحاد جنبشهاست. بنابراین موضوع اساسی نه ناآگاهی فعالین جنبشهای اجتماعی و طبقاتی به لزوم تشکل و اتحاد، بلکه دستیابی به یک سازکار همه جانبه نظری، سیاسی، تشکیلاتی است که بتواند در عین اینکه به تشکل و اتحاد جنبشها کمک می کند، از قدرت سرکوب رژیم نیز بکاهد.

اغلب تشکل های موجود جنبشهای مختلف اجتماعی و طبقاتی قبل از دیماه ۹۶ ایجاد شده اند و ادامه ساده فعالیت آنها طبعا مطابق نیازهای دوران کنونی نیست که همراه با بحران ها و تلاطمات سیاسی و مبارزاتی بزرگ است. کارگران هیچ کارخانه ای تنها با کارفرمای خود روبرو نیستند. رژیم اسلامی در منگنه خشم و نفرت عمومی مردم است و خواستهای مشخص و عمومی مبارزات جنبشهای اجتماعی و طبقاتی باید بخشی از مطالبات مبارزه مردم علیه کل رژیم اسلامی باشد.

زنده باد روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد جنبش ها حول نان کار آزادی

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)