در شماره  پانزدهم آلترناتیو می­خوانید:

 · سرمقاله آلترناتیو

· سمیر امین هشتاد ساله

· کدام بهار عرب؟

· یونان؛ خروج از اروپا؟

· میر (جنبش چپ انقلابی شیلی)؛ یک الگوی راهبردی

· مارکسیزم و دموکراسی

· گئورگ لوکاچ؛ مارکسیسمی از فاعلیت انقلابی

· نشر بیدار منتشر کرد: ۱۲ جلد کتاب درباره ی سوسیالیسم

· تاریخ آلترناتیو: آرام اما خروشان

· ستم ملی در ایران و آلترناتیو کمونیستی

· کار بیگانه شده  

شماره پانزدهم نشریه آلترناتیو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)