مبارزه با فراموشی و نیاز به ثبت وقایع و دانسته‌ها انسان را به نوشتن واداشت. کم کم دوست همدل و همنشینی پیدا کرد که نامش قلم بود. قلمی که خداوند به آن سوگند خورده‌است و نباید به مداحی و بی‌مروتی آلوده شود. بعدها پولس رسول گفت زنهار که قلمت را نفروشی. اگر می‌فروشی، همان بهْ که بازوی خود را، حتی تن خود را، اما قلم را هرگز!

ادامه مقاله (و عکسهای مربوط به آن) را در آدرس زیر ببینید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=279

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)