در مغز ملایان اسلامی چه می گذرد؟
“نوشته عابد بردبار”

سوالی که در طول روز چند ها بار در سر می گذرد که در ۳۵ سال حکومت دیکتاتوری و خون خوار جمهوری اسلامی این ملایان در سرشان چه می گذرد!
«بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند»
چه سخت و دردناک است بعد از هزاران سال از عمر بشر می گذرد بعد از کشتار های جنگ های جهانی تا جنگ های قبیله ای انسان های اولیه با وجود این همه آموزشگاه و دانشگاه بر این ملایان تاثیری نگذاشته است و قطره ای از انسانیت برایشان روشن نشده است.
چه تلخ است که وقتی به حرف های یک پسری خردسال دبستانی گوش دهی همچنان که سیگار بر دستان کوچکش است بد گوی ملایان می کند و تنفری از جمهوری اسلامی ایران بر دل ساده ی او جای کرده است.
پسری که صبح صحر گاه در راه مدرسه و یا دختر بچه ای با لطفوفت احساساتش با دیدن صحنه اعدام مواجه می شود و طمع جان دادن هم نوع خود را می چشد چه بر سر دیدگاه و تفکر این جوانان و خردسالان می گذارد.
ملایانی که ماهیچه های بدنشان سنگینی یک بیل کارگر یا یک چوب رفتگر زحمت کش را تجربه نکرده است، ملایانی که باعث آوارگی و بیچارگی جوانان و ملت جامعه شدن،جوانانی که یا اعتیاد یا فرار به کشور های بی گانه را ترجیح می دهند،ملاینی که آزادی بیان آزادی پوشش یک انسان را چه دختر و چه پسر بر آنان صلب می کند عمامه بسر های که معنی آزادی برایشان گناه کبیره می باشد چه فکری برای خاک ایران دارند؟!
ملایانی که جوانان را به حکم هوس و شهوت اعدام می کنند اما خود در پی حوریان بهشتی هستند چه چیزی در فکرشان است ؟
این ملایان همان ملایانی هستند که ایران با قدمت ۵۲۱۵ سال از اولین امپراطوریش را به جایی رسانده اند که مردم ایران را تروریست می شمارند و جز پر کردن شکم و جیبشان به فکر دیگری نیستند.
«دریغ است که ایران ویران شود کنام پلنگان و شیران شود»
به امید این که جایگاه سران و رهبران ایران به کسانی برسد که لیاقت آن جایگاه را بدانند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)