برشی از مطبوعات(۹) دوم‌خرداد؛انقلاب‌درانقلاب

عنوان فوق نام گزارشی ست که اینجانب در اولین سالگرد دوم خرداد،در تاریخ شنبه‌۲خردادسال۱۳۷۷‌،در روزنامه سلام نوشتم.والبته آخرین نوشته ای بود که توانستم با نام اصلی خودم در مطبوعات درج کنم. که پس از نوشتن گزارش «خط قرمز»آنهم با نام مستعار«علی میثمی»،ابتدا در روزنامه سلام و سپس در روزنامه های دیگر (که تا حال حاضر نیز ادامه دارد)ممنوع القلم شدم.
متاسفانه آقای خاتمی نتوانست از رای مردم نتیجه بهینه بگیرد واین به روحیات،وابستگی و تعلّقات و عدم قاطعیت وشجاعت عمل وی مرتبط بود!
در بخشی از این گزارش نوشتیم:

اشاره:
دوم‌خردادسال‌،خَلق‌يك‌انقلاب‌درانقلاب‌ويك‌«نه»‍ی قانونی‌به‌وضع‌موجودبود. دوم ‌خرداد همايشی‌ميليونی‌به‌سوی ‌يك‌مسيربود،مسيری‌‌كه‌به‌سوی‌‌اقتدارو حاكميت ‌راستين‌‌ملت‌درحركت‌است.
دوم‌خرداد،انقلابی‌رادرروح‌وافكارميليون‌هاانسان‌آزادانديش‌به‌وجودآوردوآرزويی‌ راكه‌‌سال‌هاچون‌خاكسترزيرآتش،آرام‌‌خفته‌بوددرچنين‌روزی‌فوران‌كرد.
براستی‌چراچنين‌شد؟اگرتاريخ‌ايران‌رابررسی‌كنيد،ازاين‌گونه‌حركت‌های‌طوفان‌خيز فراوان‌داشته‌است؛امابه‌واسطۀ‌حوادثی‌كه‌پيش‌می‌آمد،ازادامۀ‌مسيرباز‌می‌ماند.
انقلاب‌اسلامی‌بهمن‌محصول‌‌سال‌حكومت‌خودكامگی‌بود.نظامی‌كه‌خود‌رادراوج‌ اقتداروقدرت‌می‌ديد؛وحتی‌ذرّه‌ای‌شكست‌رابه‌ذهن‌خطورنمی‌داد.امايك‌نوشته‌دريك‌مطبوعۀ‌قلم‌به‌مُزد،‌آن‌شدكه‌منتظرش‌هرگزنبودند.يعنی‌پيروزی‌انقلاب.
پديدۀ‌دوم‌خرداد۱۳۷۶نيزازجهاتی‌باچگونگی‌شكل‌گيری‌برخی‌نهضت‌های‌انقلابی‌در ايران‌شباهت‌هايی‌دارد.حماسه‌ای‌كه‌مردم‌را‌ازعزلت‌نشينی‌به‌وسط‌‌ميدان‌معركۀ‌ سياست واجتماع‌كشاند.
باشروع‌مرحلۀ‌دوم‌«رياست‌جمهوری‌ششم»،همۀ‌نگاه‌هابه‌انتخاب‌هفتم‌بود.
آنانی‌كه«قدرت»رابه‌طوركامل‌وتام‌درانحصارو«يَدبيضای»خودمی‌خواستند،سال‌های ‌ماضی‌رابه‌‌انتظارگذراندند.
باحركتی‌ظريف‌وقانونی‌تحت‌«نظريه‌استصوابی‌درانتخابات»مجلسی‌‌يكدست‌ گزينش ‌شد.
محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار/۱ول خرداد۱۳۹۴

متن کامل را اینجا بخوانید
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)