برشی از مطبوعات(۹) دوم‌خرداد؛انقلاب‌درانقلاب

عنوان فوق نام گزارشی ست که اینجانب در اولین سالگرد دوم خرداد،در تاریخ شنبه‌۲خردادسال۱۳۷۷‌،در روزنامه سلام نوشتم.والبته آخرین نوشته ای بود که توانستم با نام اصلی خودم در مطبوعات درج کنم. که پس از نوشتن گزارش «خط قرمز»آنهم با نام مستعار«علی میثمی»،ابتدا در روزنامه سلام و سپس در روزنامه های دیگر (که تا حال حاضر نیز ادامه دارد)ممنوع القلم شدم.
متاسفانه آقای خاتمی نتوانست از رای مردم نتیجه بهینه بگیرد واین به روحیات،وابستگی و تعلّقات و عدم قاطعیت وشجاعت عمل وی مرتبط بود!
در بخشی از این گزارش نوشتیم:

اشاره:
دوم‌خردادسال‌،خَلق‌یک‌انقلاب‌درانقلاب‌ویک‌«نه»‍ی قانونی‌به‌وضع‌موجودبود. دوم ‌خرداد همایشی‌میلیونی‌به‌سوی ‌یک‌مسیربود،مسیری‌‌که‌به‌سوی‌‌اقتدارو حاکمیت ‌راستین‌‌ملت‌درحرکت‌است.
دوم‌خرداد،انقلابی‌رادرروح‌وافکارمیلیون‌هاانسان‌آزاداندیش‌به‌وجودآوردوآرزویی‌ راکه‌‌سال‌هاچون‌خاکسترزیرآتش،آرام‌‌خفته‌بوددرچنین‌روزی‌فوران‌کرد.
براستی‌چراچنین‌شد؟اگرتاریخ‌ایران‌رابررسی‌کنید،ازاین‌گونه‌حرکت‌های‌طوفان‌خیز فراوان‌داشته‌است؛امابه‌واسطۀ‌حوادثی‌که‌پیش‌می‌آمد،ازادامۀ‌مسیرباز‌می‌ماند.
انقلاب‌اسلامی‌بهمن‌محصول‌‌سال‌حکومت‌خودکامگی‌بود.نظامی‌که‌خود‌رادراوج‌ اقتداروقدرت‌می‌دید؛وحتی‌ذرّه‌ای‌شکست‌رابه‌ذهن‌خطورنمی‌داد.امایک‌نوشته‌دریک‌مطبوعۀ‌قلم‌به‌مُزد،‌آن‌شدکه‌منتظرش‌هرگزنبودند.یعنی‌پیروزی‌انقلاب.
پدیدۀ‌دوم‌خرداد۱۳۷۶نیزازجهاتی‌باچگونگی‌شکل‌گیری‌برخی‌نهضت‌های‌انقلابی‌در ایران‌شباهت‌هایی‌دارد.حماسه‌ای‌که‌مردم‌را‌ازعزلت‌نشینی‌به‌وسط‌‌میدان‌معرکۀ‌ سیاست واجتماع‌کشاند.
باشروع‌مرحلۀ‌دوم‌«ریاست‌جمهوری‌ششم»،همۀ‌نگاه‌هابه‌انتخاب‌هفتم‌بود.
آنانی‌که«قدرت»رابه‌طورکامل‌وتام‌درانحصارو«یَدبیضای»خودمی‌خواستند،سال‌های ‌ماضی‌رابه‌‌انتظارگذراندند.
باحرکتی‌ظریف‌وقانونی‌تحت‌«نظریه‌استصوابی‌درانتخابات»مجلسی‌‌یکدست‌ گزینش ‌شد.
محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار/۱ول خرداد۱۳۹۴

متن کامل را اینجا بخوانید
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com