از نظرگاهست ای مغز وجود
اختلاف مومن و گبر و یهود
در کفِ هر کس اگر شمعی بُدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی
جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب
کف همی بینی و دریا نه؟ عجب!

این بخش پنجم گفت‌و‌شنود با شاعر و نویسنده ارجمند «اسماعیل وفا یغمائی» در مورد «انقلاب ایدئولوژیک» است.

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) انقلاب ایدئولوژیک

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲)انقلاب ایدئولوژیک

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) انقلاب ایدئولوژیک

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴)انقلاب ایدئولوژیک

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵)انقلاب ایدئولوژیک

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)