چندسال پیش(۳۲)قضاوت درموردآیت الله شریعتمداری،اردیبهشت۱۳۶۱:
اطلاعیه جامعه مدرسین،روزنامه جمهوری اسلامی،۱/۲/۱۳۶۱:
«طی اطلاعیه ای جامعه مدرسین ومجتهدین قم عدم صلاحیت سید کاظم شریتعمداری رابرای مرجعیت اعلام کردند:مشکینی، جنتی،جوادی آملی، صانعی،مومن،آذری قمی،محمدی گیلانی،طاهری خرم آبادی،سیدابوالفضل موسوی تبریزی،محمدیزدی،ربانی املشی،محمدفاضل لنکرانی، تهرانی، محفوظی،بنی فضل،دوزدوزانی،علی اکبر مسعودی،یثربی،مقتدایی».
محمدی ری شهری(رئیس دادگاه های ارتش)،(درنمازجمعه قم)،روزنامه جمهوری اسلامی، ۳ /۲/۱۳۶۱:
«ازسنگ اندازی هایی که این مرد(شریعتمداری)درراه پیروزی انقلاب داشت،همه مامی دانستیم که نمی تواندبادستگاه منحوس پهلوی بی رابطه باشد.مامنتظربودیم بعدازآنکه ساواک بدست انقلابیون ومردم افتادمدارک کافی برای این ارتباط کشف شود.همانطورکه حدس می زدیم پس ازآنکه ساواک بدست مردم افتاداسنادبسیارزیادی دررابطه باهمکاریاین شخص باساواک بدست آمد…
ایشان طبق مدارکی که دردست هست وهنوزافشانشده وامیدواریم که انشاالله بتوانیم فیلم های آنرادرتلویریون برای نمایش بگذاریم.درکودتای نافرجام نوژه(۱۸/۳/۵۹)ظبق مدارکی که موجوداست کمک کردندوشرکت داشته وقبل ازآن درجریان خلق مسلمان ایشان عامل اصل بوده ..».
آیت الله مشکینی،روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
«این آدم(شریعتمداری)از اول تقوا نداشت».
هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه)،روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
«ازآلمان بمن تلفن کردیکی که آقامااطلاع داریم این روزهاداردیک خبری می شود.می آیندیک عده رفته اند پاکستان،یک عده رفته اند ترکیه،یک عده رفته اندجنوب واینهامی خواهند وارد شوند،همه دارند می گوینداین روزهایک خبری است،ببینیدچیست؟گفتم:نگران نباشید!
درتبریزآقایان می گفتنداجتماعی که مردم درتبریزپریروزداشتندبی سابقه بودها ززمان شروع انقلاب تابحال.آنچه که مهم است که می خواهم اشاره کنم به نظرماروی همان محاسبات غلط آنها،عمق جریان یک چیزدیگریست.این نبودکه ماگفتیم.مساله آقای شریعتمداری که متاسفانه مجبوریم این مقداررایگوئیم.چون نمی شودتوی این هیجانات مردم،هدایت نشوند. دیروزازژنوتلفن کردند،ازسوئیس وازجاهای دیگرگفتندقضیه درغرب آنجوری تلقی شده برای آنهاسقوط شریعتمداری ازسقوط بنی صدربرای غربی هاهم مهم تراست وحرکتی که در مرکز سیاسی،تبلیغی غرب دیده می شود،مثل این است که تیرخلاصی خورده باشندعصبانی هستندمثل گرگ زخم خورده که نمی داند چه کار کند؟
درلانه جاسوسی مطالبی است که درگذشته به احترام روحانیت پخش نشده.من تقاضا می کنم ازدانشجویان پیروخط امام که حق زیادی برگردن این انقلاب دارندبخاطرآن افشاگریها چیزهایی که هست وبخاطرروحانیت منتشرنکرده انددرگذشته این هارادراختیارمردم بگذارندوبه مردم بگویند.
درمرحله ای از آن مراحل ایشان ازآمریکاتقاضای پول کرده برای حرکت در مقابل جمهوری اسلامی.وآمریکااول برنامه اوراخواستندوگفتندماباید برنامه را ببینیم تاپول بدهیم.قضیه جدا کردن آذربایجان آن یک گوشه قضیه بود.
…فردی مثل شریعتمداری رایک روزمامی گفتیم ایشان دوشانس داردکه اگرعلم کفررابلند کنددنبالش خواهندبود.این تعبیردرباره ایشان زیادگفته می شدکه طرفدارانش متعجب اند کسی که اورابه این روزانداخته.التماس می کندبه پاسداران ماکه درخانه من مواظب باشیدکه مردم نریزندبه سرمن.این ارزش انقلاب راوعمق انقلاب را می رساند.
روی این مساله اهمیت بدهیددیگران حساب کارخودشان،بقیه حالاهرکه هستند،می خواهد روحانی باشدیانباشد.
آقای مناقبی درتمام عمرش یک عمرجرات نکردیک کلمه به نفع اسلام درمقابل رژیم بگوید.درمساجد بزازهاهویداآمده بودپای منبرش،گفت:می بینیم حضرت زهراامروزتوی مجلس نشسته.
خودآقای شریعتمداریرامن یک یک حادثه یادم هستدر دوران مبارزه علمایآبادان آمدندقم که اختلاقماهاراباآقای شرعتمداری حل کنند،مدتی بحث کردیم چراشماواردمبارزه نمی شوید؟
این دارالتبلیغ راساختندپایگاه سکوت،امام راتنهاگذاشتند،درحوزه تفرقه شده وچه شده؟ایشان آخرین حرفی که زد:بعدازدوساعتکه دیدنمی تواندقانع بکندگفت:حالاشماچه می گوئید؟
امروزاگرعلم انکارخدارابیاینددرحرم حضرت معصوم توی این حوض،توی همین میدان اگرپرچم کفررااینجابلندکنندمن معتقدم تقیه برای ماواجب است ومانمی توانیم باآن مقابله بکنیم».
سیدمحسن پورمیرغفاری(موسوی تبریزی،نماینده مجلس)روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
ماازسالهاپیش معتقدبودیم که این شخص(آیت لله شربعتمداری)اسلام راقبول ندارد.این شخصی است که بارهادراطاف خصوصی اش برای کسانی که پول برایش می برده اندگفته است:تاآخرین روز عمرم زحمت خواهم کشیدکه جمهوری اسلامی رانگذارم باقی بماند.این شخص حدودسی سال پیش درتبریزقرارش راباشاه گذاشت ومردم آنهایی که نشان زیاداست آگاه بودندوپایگاه چندانی خودایشان درتبریزنداشت.مرحوم دوزدوزانی(یکی ازعلمای تبریز)سی سال قبل گفته بودکه:این شخصی است که بخاطرریاست وهوای نفس قرآن راهم زیرپامی گذارد».
مهدوی کنی(درنمازجمعه)روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
(درموردحوادث آذربایجان):موقعی که باآقای شریعتمداری دراین مورد صحبت کردیم،ایشان گفتندکه شهیدآیت الله مدنی بایدبرکنارشود،مهنس غروی برکنارومرغه ای جانشین شود و یا مهندس موسوی برکناروسپاه هم برداشته شود.ایشان بعداگفتندکه باید متنی بنویسیم تا در رادیوتلویزیون پخش شود.که مقدمات آن آماده شدوایشان گفتندکه بایدخطه آذربایجان غربی و شرقی دراختیارمن باشد.عزل ونصب افرادهم بامن باشد.یعنی حکومت خودمختارواین قسمت از جمهوری اسلامی جداشود.دراینجابودکه جامعه روحانیت مبارزصلاح رابراین دیدکه این آق اصلاحیت مرجعیت ندارد…دراین مرحله اگرمابخواهیم قضاوت کنیم لااقل می توانیم بگوئیم که این آقادیگرنمی توانددرمقام مقلدومرجع مردم باشد».
صادق خلخالی،(نظق درمجلس)روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱
«ایشان بدستورشاه درسال ۱۳۲۵به عنوان پیشنمازدرمسجدگیاهی تجریش آمدندشب ها پس ازاقامه نمازبه کاخ سعدآبادمی رفت وباهم ملاقات می کردند.وی بدستورشاه درآذربایجان باپیشه وری ملاقات می کرد.ایشان طرفداری ازآن یعنی طرفداری ازوجودساواک وشاه ننگین پرونده ایشان دراسنادموجواست.مکالمات ایشان باناصرمقدم هست.دردادگاه ناصرمقدم اعتراف کردکه بدستورشاه رفتم آقای شریعتمداری راازقم به کاخ نیاوران آوردم.آقای حسن پاکروان.سپهبدرحیمی وناصرمقدم ودیگران هم بودند.سیدکاظم شربعتمداری نشسته بود. با وی مصلحت ومشورت کردند.اوگفته بودکه شما(شاه)سه ماه به مسافرت بروید و مامانند۲۸مرداد،خمینی وهمه دست اندرکاران اورابه انزوامی کشیم وشماه مبه سلامت می توانید برگردید.جریان توطئه براندازی درتبریزواتحادنامبارک آنهاباکومله ومزدوران دمکرات و اخیرا جریان براندازی وقصد کشتن امام دلیلی است براین مدعا.شریح قاضی که باشهامت نوشت خون حسین (ع)هدراست،اما یواشکی پول نداد».
سیدابوالفضل موسوی تبریزی(نماینده تبریزدرمجلس)،روزنامه جمهوری اسلامی، ۴/۲/۱۳۶۱:
«موقعی که بچه ۱۳ساله بانارنجکی که به کمربسته است وخودرازیرتانک دشمن می اندازد و با دادن خون خودمی خواهدکفرراازجهان ریشه کن کندیک مردمی که ۸۰سال پول امام زمان راخرده است باهمدستی کودتاگران می خواستندکودتا کنند.من یادم هست که بعدازسال ۴۳به اوگفتم چرااطلاعیه نمی دهید؟چرااین کارهایی راکه طاغوت می کند شمااعلامیه درجهت افشای آن نمی دهید.چراحرف نمی زنید؟ایشان حرفشان وعمده دلیلشان این بودکه برای حفظ نفوس محترم وجلوگیری از خونریزی!!آیاآن استدلال رافراموش کرده اند؟اگرخدای ناکرده این جریان بوقوع می پیوست چه نفوس محترم وچه شخصیت هاوچه مردان تاریخی از بین می ر فت؟ آیا این هانفوس محترم نبودند؟».
آیت الله راستی کاشانی(روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱):
«روش ایشان(شریعتمداری)جوری بودکه حتی از هفدهم شهریورمیدان شهدا،ازآنوقت ایشان یک مطلبی راذکرکرده بودنددریک صحبتی من یادم است که دولت منحوس پهلوی از رادیوبرای اصلاح کار خودش تعبیرمی کردکه چون مردم گوش به حرف آقای شریعتمداری ندادندوبرخلاف نظرایشان که دستورآرامش داده بودند،عمل نکردنداین قضایااتفاق افتادودولت منحوس پهلوی هم اساسااستنادمی کرذبه ایشان درحرکتی که کرده است و می گفت چون مردم خلاف نظرایشان عمل کرده انداین قضیه اتفاق افتاده است.ومساله نیمه شعبان همان سال که ازناحیه حکومت پهلوی بنابودمردم راواداربه جشن گرفتن کنندومی خواستندمساله نهضت راخاتمه یافته تلقی کنندمن یادم هست که کتابفروشی دارالتبلیغ چراغانی کرده بودکه من غفلت داشتم و نگاه می کردم به کتابهای پشت ویترین دیدم که یک کسی پرسیدازافرادی که در کتابفروشی دارالتبلیغ بودکه شماهاامشب جشن گرفته اید؟ایشان تعبیرکردبله دیگر بس است.ودولت منحوس پهلوی هم کوشش داشت که جشن گرفته شودودرروزنامه ها اعلام شدکه برق به همه بدهندبه افرادبرای جشن گرفتن درصورتیکه ازطرف امام دستورداده شده بودکه مابااین همه شهدایی که دادیم جشن نگیریم.یادم هست که من درخدمت محمدی گیلانی رفتم پیش ایشان.چون شنیده بودیم که ایشان تعبیرش این است که این انتخابات،انتخابات آینده آزاد باشد(درهمان زمان طاغوت)مارابس است وبه قانون اساسی گذشته رفتار شود همین مارااکتفامی کند.من که درخدمت آقای محمدی گیلانی بودم که با ایشان راجع به این مطلب صحبت کردیم.ایشان(شریعتمداری)تعبیرش این بودکه شما ببینید این بنی احمد و پزشکپور درمجلس چه می کنند؟وچقدرمسائل راروشن کرده اند.اگرانتخابات آزاد باشد و مابتوانیم افرادی مثل بنی احمد-که نماینده تبریز بود-وپزشکپورداشته باشیم، دیگر مسئله برایمان حل است.ایشان(شریعتمداری)سوال کردنددرمجلس چندنماینده وجوددارد؟ من گفتم حدودا۳۰۰نماینده.ایشان گفتند:اگرمافقط۴۰یا۵۰تانماینده-افرادی مثل بنی احمدو پزشکپور-وامثال اینهاداشته باشیم،مامی توانیم مجلس راقبضه کنیم وبعدهم استیضاح کنیم و دولت راومسائل راآنطورکه صلاح است پیش ببریم.وی صریحاروی پزشکپوروبنی احمدتکیه می کرد.این نحوه طرزتفکر ایشان بود.»
ری شهری،روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
«ازدادگاه ویژه روحانیت تقاضاکردیم،جرایم شریعتمداری را رسیدگی کند».
روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
«اسنادی از لانه جاسوسی درمورد شریعتمداری».
روزنامه جمهوری اسلامی،۴/۲/۱۳۶۱:
«اعترافات مهدی مهدوی در خصوص شریعتمداری».
روزنامه جمهوری اسلامی،۸/۳//۱۳۶۱:
«اعترافات عباسی داماد شریعتمداری».
روزنامه جمهوری اسلامی،۹/۲/۱۳۶۱:
«مصاحبه موسوی خوئینی هادر مورد شریعتمداری»
روزنامه جمهوری اسلامی،۱۲/۲/۱۳۶۱:
«مصاحبه شریعتمداری
آیت الله منتظری:)درکتاب خاطرات خود) آورده‌است:«که بنا به شنیده‌های وی از برخی منابع حکومتی، ماجرای کودتای منتسب شده به قطب زاده ساختگی بوده‌است».
*توجه:
رجال شناسی در عالم سیاست،کمک می کندتاریخ آینده رابسازیم!
قضاوت افراد درباره دیگران،ازاین بابت مهم است که آنهامی خواهند باآن اداره اموررادراختیارداشته باشند!
روزنامه نگارمستقل،قضاوت نمی کند،کارش نشان دادن خودواقعی رجال سیاسی ست؛تاحساب کاردست دیگران بیاید!
وآنچه آمده است،همه آنچه هست،نیست…
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/اردیبهشت۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com