قول سیاست،غول اقتصاد
اقتدار،استقلال وحاکمیت برسرنوشت خویش،درگروکم وکیف شیوه های اجرایی در سیاست و اقتصاداست.که قولِ آن توسط سیاستمداران ونظریه پردازان اقتصادبه مردم داده می شود.
آنجا که مرد است و قولش،می توان به تعادل اقتصادی امیدوار بود،اماآنجاکه«سیاست» می زند زیر قولش وشلنگ تخته می اندازد،غول«اقتصاد»سربرمی کشدوهستی همه را برباد می دهد.

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۳۰فروردین۱۳۹۴
قول سیاست/غول اقتصاد(۱)
مرد است و قولش؛اما قول سیاست همیشه مرد نیست؛زیرا باید دَم غول اقتصاد را ببیند!
شاید بتوان گفت بین سیاست(POLOTIC)واقتصاد(ECONOMY)به قول منطقیون –درنسب اربعه-گزاره«عموم وخصوص مطلق»حاکم باشد.
یعنی:لزوما هرفعل سیاسی اقتصادی نیست؛اما هرفعل اقتصادی سیاست را شامل می شود.
مَخلصِ کلام:سیاستمداران باید از پل اقتصاد عبور کنند.
تابعد…
سیاست قربانی سیاست(۲۱)
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲۷بهمن۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۲)
«سیاست»(POLITIC)و«اقتصاد»(ECONOMY)طفل دوقلوی هرجامعه ای است؛ آنرامی زائیم؛بزرگش می کنیم؛سروسامانش می دهیم؛تاآسوده وآسان بدون آسیب زیست کنیم!
ولی همین طفل،گاه مشروع،گاه نامشروع متولد می شود؛وگاه متواضع،خردمند و دانشمنداست؛وگاه سرکش،چموش،کودن واحمق.
فسادنتیجه طفل نامشروع است.
قول سیاست عدالت اجتماعی ست.اما غالباقول سیاست مردانه نیست؛چون غول اقتصاد قد کشیده است!
رهبرج.ا.ا.-سیدعلی خامنه ای-دردیداربارمردم آذربایجان شرقی گفت:«برخی ازسرمایه داران کلانی که ازدادن مالیات خودداری وفرار می کنند مرتکب جرم می شوند».
*نکته:نهادهای وابسته به بیت رهبری،آستان قدس رضوی باداشتن درآمدهای کلان،از پرداخت مالیات معاف هستند!
سیاست قربانی سیاست(۲۲)
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۳۰بهمن۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۳)
غول اقتصاد از رانت سیاست قد می کشد و«قَضا» و«قَدر»شما را دگرگون می کند و قول سیاست را نامرد!
«رانت»پروسه ای ست قانونی که سیاست قولش را به همه می دهد.اما در پروژه هایی مثل:«مناقصه»،«مزایده»،«تبصره»،«آئین نامه»،«دوفوریتی»و«حکم حکومتی»سهم خواص می شود.واوراتبدیل به غول می کند.
یکی از این غول ها،«سپاه پاسداران»است.
رانت لقمه حلالی ست که از بی راهه به دهان حرام خور می رسد واورا غول می کندوقوت مردم را غورت می دهد!
*نکته:
«محمد باقر نوبخت»،«سخنگوی دولت»حسن روحانی، می‌گوید که ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است
سیاست قربانی سیاست(۲۳)
محمدشوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲اسفند۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۴)
قدکشیدن اقتصاد،مثبت است؛غول شدن اقتصاد،منفی.
مثبت در منفی می شود منفی!
قول سیاست شکستن شاخ غول اقتصاد است،اما نمی تواند،چون خودش آلوده است!
*نکته:
وزیرکشورگفت:«گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود،باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از«پول کثیف» قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود».
وزیر کشور ادامه داد:«به عنوان مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند.
سیاست قربانی سیاست(۲۴)
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۵اسفند۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۵)
«سیاست»آرای سیاستمداران،اقتصاددانان،روشنفکران،نخبه گان،افرادکیفی و خردمنداست که قولش رابه عوام،توده هاوجامعه می دهند.
درتمام این اقوال،یک قول مشترک بطور مستتروآشکاردیده می شودوآن ایجاد عدالت اجتماعی وبرابری ست!
دراین مسیر،آرای اقتصاددانان نسبت به دیگران برای اجرایی وعینی شدن این قول مشترک ملموس تراست.
سیاستمداران با کلید آنها،درصددبازکردن درهای برابری وعدالت هستند.
*نکته:
«عدالت در سلسله علل احکام است،نه درسلسله معلولات.نه این است که آنچه دین گفت عدل است،بلکه آنچه عدل است دین می گوید.این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین.پس باید بحث کردکه آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟مقدسی اقتضامی کندکه بگوئیم دین مقیاس عدالت است؛اما حقیقت این طور نیست…»
ازکتاب:«بررسی اجمالیاقتصاد اسلامی».اثر:مرتضی مطهری/انتشارات حکمت/ که درآنزمان این کتاب توزیع نشد!
سیاست قربانی سیاست(۲۵)
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۸اسفند۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۶)
«سیاست اقتصادی»و«اقتصادسیاسی»(POLITICAL ECONOMY)دو بزرگراه بامسیرهایی انحرافی متعدد(که گاه آنهارابه هم متصل می کند)هستند.
سیاست اقتصادی،اجرای برنامه برای تحقق«قولِ سیاست»است.این برنامه توسط اقتصاددانان تدوین می شود.
«اقتصاد سیاسی»یعنی تسلط ایدئولوژی بر برنامه های اقتصادی؛که توسط اقتصاددانان براساس متدریاضی،جامعه شناسی،روانشناختی جامعه تبیین می شود.
«انحصار»نوعی از ایدئولوژی اقتصاد است که غول اقتصاد فرزند آن است؛و فساد،مثل:«قاچاق»،«پولشویی»،«ریاوپاچه خواری»خانواده آن!
*نکته:
اقتصاد جمهوری اسلامی محدود به معدودافرادحقیقی وحقوقی است؛که آن نیز بخاطر«نظارت استصوابی»ست که شورای نگهبان بااستفاده از حق قانونی خود مبنی بر تفسیر قانون اساسی آنرا اجرایی کرده است.
سیاست قربانی سیاست(۲۶)
محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار/۱۴اسفند۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۷)
شهروند برای اداره شهر با رای خود از صندوق آرا،افرادی را بیرون می کشد و بر می گزیند!
این گزینش نتیجه ارائه برنامه ای است که منتخبین توانسته اند با آن افکار عمومی را جذب کنند.
تعداد آرا به یک یا چند گزینه،متاثر از اثر راس هاست!
این راس ها-که روشنفکران،رهبران دینی،هنرمندان،سیاستمداران واحزاب هستند-بدون تبلیغات(و رسانه) و توانایی مالی نمی توانند رای ها را بدست آورند!
هزینه های مالی روی منتخب موثر است؛ووی را مدیون می کند!
لاجرم آنان بعداز انتخاب،رضایت ایشان را دخالت خواهند داد ودر راستای تمدید قدرت،سیاست زیر قولش می زند،چون وابسته به غول اقتصاد شده است!
اصطلاحی است که می گویند:«اگر می خواهید بدانید چه می گوید وچگونه می گوید،باید بدانید از کجا می خورد»!
*نکته:
«مشاور رئیس جمهور (ترکان)می‌گوید که دیگر نمی‌توانند پوستین خود را عوض کنند و با تابلویی دیگر حیات سیاسی و اقتصادیشان را ادامه دهند آن‌ها مهر فساد بر پیشانیشان خورده است. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور می‌گوید «با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آن‌ها پیدا شود. اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلما عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است»
سیاست قربانی سیاست(۲۷)
محمد شوری/ نویسنده و روزنامه نگار/۱۹اسفند ۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۸)
«نوچه»،«سمپات»،«عضو»و«رئیس»درحوزه«سیاست»و«پادو»،«دلال»،«خُرده بورژوا»(petitBourgeis)،و«بورژوا»در حوزه«اقتصاد»اعضای این دو تیم هستند،که برای بدست آوردن قدرت هرکدام نقش خود را بازی می کنند.
حوزه سیاست برای تمدید ویا بدست آوردن قدرت در حوزه اقتصاد وارد می شود واینگونه می خواهد پشتوانه ای برای استمرار خود داشته باشند!
حوزه اقتصاد سعی دارد با توان وبنیه مالی خود حوزه سیاست را در خود جذب کند وبا حمایت از ایشان،کلید سیاست را هم در اختیار بگیرد.حوزه اقتصاددلیلی نمی بیند راس مدیریت اجرایی را بدست گیرد.
درگردش حوزه سیاست واقتصاد،نوچه ها،پادوها،سمپات ها،دلال ها را وارد حوزه همدیگر می کنند وبه آنها پروبال می دهند،تا در موقع لزوم قربانی شوند!
*نکته:
آقازاده های حوزه سیاست،نیروهای نهادهای امنیتی،واطلاعاتی در جمهوری اسلامی بدلیل برخورداری از رانت به غول های اقتصاد تبدیل شده اند. که در مواقع لزوم پادو ها ،سپمات ها و دلال های خود را قربانی کرده اند؛مثل بابک زنجانی و شهرام جزایری و…
سیاست قربانی سیاست(۲۸)
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲۱اسفند۱۳۹۳
قول سیاست/غول اقتصاد(۹)
قولِ سیاست،تعامل است.
گفت وگو،مذاکره و معامله برای حفظ و تامین منافع ملی.
درحوزه داخلی،تعامل برای تعادل،و در حوزه بین الملل،برای استقلال.
قول سیاست در تعامل بین المللی غول باید باشد؛درحالی که غول اقتصاد،در تعامل بین المللی بیشتر قول است!
آنهاکه دراقتصاد،غول می شوند،برای بقاء وحفظ و ایجاد ارزش افزوده برای خود،درمواجه با قدرت های بیگانه،غالبا قول همکاری می دهند!ووقتی قول سیاست باغول اقتصاد پیمان(درخفاوآشکار)داشته باشند،استقلال ومنافع ملی در خطرفروپاشی ست.
*توجه:
«حسین شریعتمداری»مدیر مسئول«روزنامه کیهان»درواکنش به تفاهم نامه لوزان(همان انرژی هسته ای حق مسلم ماست!!)نوشت:
«اسب زین کرده دادیم،پالان گرفتیم».
آیا این اسب زین کرده همان کشوری بامنابع غنی طبیعی(ونفت)نبودکه پس ازیک دهه تحریم مضاعف،اکنون کشوری ورشکسته است؟
پادو هاو دلال های وطنی در وضعیت تحریم ودر قول خودبه بیگانه، غول اقتصادی شدند.ظاهرامنافع مدیرمسئول ودوستانش بامنافع دلال ها گِره خورده، ازهمین رو درحمایت ازوی تحلیل وتحریر کرده است؟
سیاست قربانی سیاست(۲۹)
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲۰فروردین ۱۳۹۴
قول سیاست/غول اقتصاد(۱۰)
سالها پیش انواع شرکت های مضاربه ای مثل:«دولت خواهان»توسط «حسین دولت خواه»و«بنیادنبوت»توسط «سید علی موسوی قمی»بافریب، اموال سپرده گذاران خودرابالاکشیدند،آنزمان سپاه پاسداران وآقازاده های حاکمیت هنوز غول بچه بودند.امروزغول سپاه و آقازاده های غول شده (به همراه نوچه ها، پادوها، اعضای فاملیل ،دوست،حزب وگروه و باند مربوطه)۹۰درصدر ثروت کشور را از راه قانون وقدرت دراختیاردارند.
فقر،فسادوفحشای موجود نتیجه پروسه ای است که آنهاسالهاست در لوای انواع موسسات وبنیاد ها وصندوق های قرض الحسنه و شرکت های باصطلاح خصوصی و “NGO”هابه چپاول قانونی خود ادامه می دهند.
قول سیاست، آزادی و استقلال بود،که بااجرای پروژه حذف،آنهم باقانون«نظارت استصوابی»،انحصاردرسیاست و اقتصاددر انقلاب۵۷نهادینه شد.
*نکته: از«آلبرکامو»نقل شده است که:«هرکه آزادی ات را دزدید،نانت را دزدیده است»!
سیاست قربانی سیاست(۳۰)
محمد شوری/نویسنده وروزنامه نگار/۲۹فروردین۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com