اگر بميره چى ميشه؟

مدت زمان درازى است كه شدت بيمارى منتج به مـرگ آقاى خامنه اى محل بحث و حدسيات طول و درازى است.فارغ از درستى يا نادرستى اين خبرها(در غياب منابع رسمى)در دين،ادبيات عاميانه و روزمره ما تمثيل هاى زيادى براى مـرگ،بعنوان سرنوشت جدايى ناپذير انسان بكار برده اند و براستى هم علم مدرن با پيشرفت هاى شگرفش هم نمى تواند تضمينى براى زنده ماندن تك تك افرادى كه امروز سالم و سرحال هستند براى فردا بدهد و آقاى خامنه اى هم بعنوان يك عضوى از اعضاى بشر توان فرار از اين سرنوشت مختوم انسانى را ندارد.در تازه ترين خبرها روزنامه فيگارو مدعى شده نهايتا دو سال به پايان عمر ايشان مانده است،هر چند كه با نگاهى موشكافانه به ادبيات استفاده شده توسط احمد خاتمى،هاشمى رفسنجانى،درى نجف آبادى در سخن گفتن از انتخاب رهبر آينده و بحث هاى صورت گرفته در حول و حوش اين موضوع،نشان از صحت و سقم اين خبر دارد و حتى بالاتر از آن نشان مى دهد كه اين افراد زودتر از فيگارو،اين خبر را رسانه اى كرده اند و يا جدال قدرت را شروع كرده اند و روزنامه فيگارو فقط جمع بندى و نتيجه گيرى اين اخبار را منتشر كرده است.با فرض اين مثل كه عمر دست خداست و فارغ از صحت و سقم خبر و حتى فرض اينكه اين طول عمر از دو سال هم كمتر خواهد بود توجه خواننده را به زاويه اى ديگر جلب ميكنم كه در تحليل و تفسيرهايى كه شده،جايش خالى است.هر چند به اين نكته اذعان دارم كه بخاطر دور بودن و بى خبر بودن از پستوهاى تاريك و پيچ در پيچ قدرت،نوشته كامل نخواهد بود،اما نگارنده اعتقاد دارد كه اشاره اى درست به يكى از نقاط تاريك قدرت خواهد بود كه بعضا ناديده گرفته مى شود.
اگر كمى به عقب برگرديم و اين سخن احمد خاتمى را مدنظر قرار دهيم كه تا يك سال قبل از مـرگ امام خمينى،هيچ كس فكر نمى كرد كه آقاى خامنه اى بعد از ايشان رهبر شود (١)و ما اضافه كنيم كه حتى خود خامنه اى هم در خواب هم تصور نمى كرد كه بعنوان نفرى درجه دوم از نسل انقلاب و بدون داشتن شرايط فقاهتى و مرجعيت (كه تا امروز هم حل نشده)بعنوان رهبر و ولى فقيه مشروعيت انتخاب پيدا كند.حال اين سوال پيش مى آيد چه كسى با چه قدرتى ايشان را رهبر و انتخابش را مشروع كرد؟البته مى دانيم كه ادعاهايى در اين رابطه مطرح است،مثلا مرجع سازى ايشان،انتقال يك شبه ايشان از مرتبه حجت الإسلامى به آيت العضمى نتيجه دخالت و حمايت نيروهاى امنيتى بود.البته اين ادعا تا حدى درست است،ولى با چه قدرتى؟اصولا ساخت و پرداخت مشروعيت به اين آسانى هم نيست اما كارى است كه به خوبى انجام شد و ايشان تا آن حد مشروعيت دارد كه بعضا حرف و حديث هايى از به سر و كله پريدن و دعواى مستمعين براى نوشيدن ته مانده چاى ايشان براى تبرك به گوش مى رسد!اما اين مشروعيت سازى چگونه اتفاق اتفاد؟

جواب ساده است ؛با استفاده از قدرت بوركرواسى .

با احتساب صندوق هاى بازنشستگى،هشت و نيم ميليون حقوق بگير در ايران زندگى مى كند(٢) ،البته به اين آمار مى توان شركتهاى در ظاهر خصوصى متعلق به سپاه پاسداران كه به راستى مى توان گفت نبض اقتصاد كشور را در دست دارند و يا نهادهايى در ظاهر خصوصى مثل آستان قدس رضوى و يا كارخانجات و شركتهاى افراد متعلق به شبكه قدرت و آقازاده ها را هم مى توان اضافه كرد.سطوح بالايى و ميانى و تا حدى پايينى اين بوركرواسى كه با احتساب خانواده هايشان،بيش از نصف جمعيت كشور را تحت پوشش قرار مى دهند به شدت فاسد و آغشته به اختلاس و سواستفاده از قدرت مى باشند،(فقط اين تفاوت را دارا مى باشند كه سطوح بالايى اين قشر همراه با فساد و اختلاس برنامه يزى شده حريصانه،دستشان به خون مردم آغشته است و سطوح پايينى براى فرار از از گرسنگى راه چاره اى بجز اين فساد ندارد)در آخرين گزارش سازمان بين المللى شفافيت از بررسى فساد ادارى از ١٧٥ كشور جهان،جمهورى اسلامى ايران موفق به كسب ٢٧ امتياز از يكصد امتياز معيار شده و يا بعبارتى سى و نه مين كشور فاسد از لحاظ ادارى و از نظر سلامت ادارى به رتبه يكصد و سى ششم دست يافته است.اگر امتياز به دست آمده را روشنتر بررسى كنيم يعنى سه چهارم سيستم ادارى و كاركنان بنوعى درگير فساد ادارى هستند و يك چهارم نظام ادارى ايران سالم است(٣)به اين شرايط بايد فقر و بى ثباتى حاكم بر جامعه را اضافه كرد كه اقشار پايين جامعه از نظر اقتصادى كه اتفاقا اكثريت جمعيت كشور هستند براى رها شدن از فقر چاره اى بجز وارد شدن در خدمت دولتى ندارند و رقابت سختى بين درخواست كنندگان ورود به دستگاه دولتى در جريان است.سى درصد از سهميه استخدامى كشور مختص إيثار گران و خانواده شهدا و جانبازان است(٤)يا در فراخوانى كه به استخدام چهل هزار معلم داده شده است يك شرط استخدام وفادارى به جمهورى اسلامى و نظام اسلامى است و اين شرط را كافى ندانسته اند و دوباره از متقاضى خواسته اند كه بايد وفادارى خود را به اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه بايد ثابت كند!(٥)هر حكومتى منافع طبقاتى را نمايندگى مى كند،اما جمهورى اسلامى قشرى منشعب به طبقات گوناگون را براى محافظت از منافع اش خلق كرده است.در شرايط حكمفرمايى فقر و ترس و وحشت از گرسنگى، حقوق بگيرى دولت،هر چند بخور و نمير،تضمينى براى بركنار ماندن از اين فقر و گرسنگى است.استخدام و بكارگيرى و تداوم كار،حتى كارمندان جزء را منوط به احراز شرايط وفادارى به حكومت(در اصل به اين بوركرواسى فاسد) كرده است.بهمين خاطر است كه شرط استخدام شدن در اداره اى بعنوان كارمند جز،علاوه بر اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه،بايد عضو فعال بسيج محله ،مسجد،مدرسه و دانشگاه و بعدا اداره محل استخدام شد و براى كوچكترين ترفيع و تداوم كار بايد در نمايشات حكومتى(راهپيمايى هاى حكومتى،تظاهر به ديندارى و ….)نمازجمعه و غيره شركت كرد!حتى رمز تعداد شركت كنندگان در اين نمايشات و يا حتى شركت در انتخابات كه رژيم انرا پشتوانه مردمى حكومت مى داند،بيشتر نشات گرفته از فقر و گرسنگى و ناامنى اقتصادى است كه شركت كنندگان اميد دارند براى رهايى از فقر و گرفتار آن نشدن در آينده وارد اين بوركرواسى بشوند و يا دوباره به فقر وحشتناكى كه تازه به كمك اين بوركرواسى خلاصى يافته اند مبتلا نشوند،و اين بوركرواسى دايما حتى با بزرگنمايى شرط وفادارى به خودش و نظام را راستى آزمايى مى كند،و حتى چشم بستن به اين فساد روز افزون طبقه مديران اين بوركرواسى توسط خامنه اى و حاكميت،بخاطر قدرت آن در حفظ حاكميت و تشابه رابطه اى است كه مـرگ و تلاش براى نابود كردن اين بوركرواسى پيچ در پيچ فاسد را همسان نابود شدن ديكتاتورى و ولايت مطلقه فقيه متصور كرده است.يادآورى اين نكته خالى از لطف نيست كه مخالفين آكتيو جمهورى اسلامى در داخل كشور دانشجويان و جنبش دانشجويى است كه بعد از فارغ تحصيلى بخاطر مسايل و احتياجات شغلى كه انحصارا در دست دولت است يا غير فعال مى شوند و شغلى بدست مى آورند و يا بخاطر اينكه اصولا بخاطر سابقه شان شغلى بدست نمى آورند مجبور به ترك كشور مى شوند.
اما آيا اين بوركرواسى و يا مشخصا طبقه بالاى اين بوركرواسى بسادگى بعد از مـرگ خامنه اى تسليم خواهند شد؟
آيا اصولا تسليم ايشان با اينهمه سابقه فساد آغشته به جنايت،بمعناى خودكشى نيست؟
سپاه و بسيج يكى از جلوه ها و البته پايه هاى اين بوركرواسى فاسد مى باشند،تبديل سپاه پاسداران از قدرت كشورى به قدرت منطقه اى و عكس هاى يادگارى سردار سليمانى در تكريت و امرلى،مسايل سوريه،لبنان،سوريه و ….يكى از جلوه هاى قدرت نمايى و بازيابى اعتماد به نفس اين بوركرواسى فاسد مى باشد كه به اين راحتى از منافع نامشروع اش عقب نشينى نمى كند،اين بوركرواسى همانطور كه به خامنه اى بعنوان يك شخصيت درجه دوم نظام بدون علم فقه و مرجعيت،مشروعيت داد.قادر خواهد بود كه به شخصيتى حتى كم اهميت تر و بى سوادتر از خامنه اى هم بعد از مـرگ ايشان مشروعيت لازم را بدهد.هر چند هيچ معادله اى صددرصد قابل پيش بينى نيست،اما عاقلانه تر اين است كه در تحليل ها و تفسيرهاى بعد از خامنه اى و يا بالاتر از آن در تفسير و تحليل جمهورى اسلامى ايران ،قدرت اين بوركرواسى محافظ را در نظر گرفت كه با چنگ و دندان از منافع اش دفاع خواهد كرد و شكستش بخاطر فساد آغشته به خونش،برايش نابود كننده و در حكم حساب پس دادن خواهد بود و بهمين دليل شديدا مقاومت خواهد كرد و يا شايد از مدتها قبل برنامه خود را به خاطر اينكه اصولا مطلع از خبرهاى موثق است چيده باشد،حمله و ضرب و شتم على مطهرى در شيراز مقابل چشم نيروى انتظامى و انتخاب آيت الله يزدى به سمت رياست مجلس خبرگان بعنوان يكى از افراد نزديك به رهبرى و يكى از حاميان وفادار احمدى نژاد و از افراد حلقه مصباح-جنتى -خزعلى و يكى از مخالفين اصلى هاشمى رفسنجانى و شكست سنگين و تحقير گونه هاشمى رفسنجانى نشان از اين دارد كه اميد به مـرگ خامنه اى و نجات كشور توسط جناح هاشمى رفسنجانى،اميدى واهى است كه قدرت بوركرواسى قدرتمند چنگ انداخته بر اقتصاد و امنيت كشور را ناديده مى گيرد!در واقع با در نظر گفتن شرايط حال حاضر مخالفين و قدرت بوركرواسى،(كه شديدا خود را استتار كرده است)اگر خامنه اى فردا هم بميرد،تغييرى در نحوه اداره حكومت نمى پذيرد!مگر اينكه منافع طبقه پايين اين بوركرواسى در تضاد با طبقه بالايى اين بوركرواسى باشد و يا روشنتر، طبقه كم تعداد بالايى اين بوركرواسى كه مجهز به پول،اسلحه ،ائدولوژى و تبليغات است قادر به كنترل يا جهت دهى به طبقه پرتعداد پايينى بوركرواسى كه از سر ناچارى (فقر ،بيكارى)درگير فساد شده و حكم مى برند،نباشد.

١-
http://www.akharinnews.com/جهت-اطلاع/item/69049-اظهارات-خاتمی-درباره-رئیس-آینده-مجلس-خبرگان-رهبری.html
٢- http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس
٣- http://www.tabnak.ir/fa/news/454957/بهبود-۸پله%E2%80%8Cای-رتبه-ایران-در-شاخص-ادراک-فساد
٤- http://www.estekhtam.com/wp-content/uploads/2013/02/shrayet.pdf
٥- http://www.alef.ir/vdcenz8f.jh87wi9bbj.html?70125

قهرمان قنبرى

اتومبيل نورپردازى شده على خامنه اى

على خامنه اى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)