unnamedحدود ٢٠٠ مامور گارد ویژه امروز صبح مورخ ١٢ اسفند با یورش به سالن ١٠ زندان رجایی شهر کرج( گوهر دشت) که مخصوص زندانیان اهل سنت است، پس از بازرسی تمامی اتاقها و همچنین بازرسی بدنی زندانیان، شش زندانی اهل سنت به نام های: حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، کمال ملائی، صدیق محمدی و هادی حسینی را برای اجرای حکم با خود بردند.
به گفته یکی از شاهدان عینی: این یورش ساعت ٧ صبح قبل از آمار روزانه انجام شده است و تا به حال سابقه اینطور حمله و بردن اعدامی ها را نداشته اند، همیشه شبها اسمها را میخواندند و صبح روز بعد منتقل میکردند، او اضافه میکند: شاید به دلیل اینکه هربار ما برای بردن اعدامی ها مقاومت میکردیم اینبار بدین صورت و با حمله گارد ویژه اقدام کردند، او ضمن نگرانی برای هم بندیان خود میگوید: اینبار طوری سریع اقدام کردند که ما فرصت اعتراض هم نداشتیم و این عملیات تنها یکساعت طول کشید و رییس حفاظت اعلام کرده است که برای اجرا حکم بردیم و شاید همین امروز اعدام شوند.
برای توقف اعدام این شش نفر زمان زیادی نیست، برای نجات جانشان تلاش کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)