فریبرز رئیس دانا در سومین بخش گفتگوی ویدئویی خود درباره ی سرمایه داری و امپریالیسم به موضوعات دیکتاتوری مالی در نظام سرمایه، ناسیونالیسم، توسعه ی مرکب و ناموزون، طبقه ی درخود و طبقه ی برای خود و سوسیالیسم می پردازد …

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)