ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
آیا جمهوری اسلامی ایران بدون«ولایت فقیه»بقا خواهدداشت؟!
پرسشی که پاسخش هم می تواندمثبت و هم منفی باشد.
آنهاکه زندان ج.ا.ا ایران راتجربه کرده اند،می دانندبازجوسعی داردبرای زندانی خودنمایش ترتیب دهد.لذا برخی نقش بازجوی خوب و برخی نقش بازجوی بد را بازی می کنند؛زندانی اگرهوش وفراست وتیزبین باشد،می داندبازجو، بازجوست؛خوب وبدندارد؛اوآنجاست تاتراتخلیه کند،پرونده بسازدوبسپاردست قاضی!
حکایت ولایت فقیه خوب وولایت فقیه بد هم همین است.
این روزهااسطوره سازی از«سیدمحمدخاتمی»،نشانه ای ازهمین پروسه است که پدرخوانده(هاشمی رفسنجانی)به کمک دوستان اصلاح طلب و هواداران، درصدداست به سرانجام برساند.
آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه مفصل خود با روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت می گوید:«اگر فردا آیت الله خامنه ای نباشد چه کسی را دارید که رهبری را بر عهده بگیرد»؟!
اوکه خود«سیدعلی خامنه ای»را به کرسی رهبری نشاند،ولی بازی سیاست و قدرت،جایگاهش را به توسط همان رهبرمتزلزل کرد،تاجایی که نظرات یک فرد مجهول الهویه ای مثل«محموداحمدی نژاد»به رهبری نزدیک تراست،لذا وی این بارسعی داردپدرخواندگی خودرابرای«سیدمحمدخاتمی»به بار بنشاند.
نظام ج.ا.ا بر پایه ایدئولوژی-آنهم قرائت رسمی روحانیت دولتی-استوار است. و بدون ولایت فقیه مصونیت نخواهدداشت.
هویت این نظام ولایت فقیه است.ازاین رو سعی دارند پروسه ولایت فقیه خوب برای بعداز«خامنه ای»رقم بخورد.
هاشمی شاهرودی-که تاچندی پیش قراربودولایت فقیه جمهوری اسلامی عراق بشود-شخص وگزینه مورد نظرسنت گرایان و مخالفان اصلاح طلبان برای رهبری بعدازخامنه ای است.
اوعلاوه بر۱۰سال مدیریت برقوه قضائیه وعضوشورای نگهبان ومجلس خبرگان رهبری،ازنظر سنی وازنظرعلمی درجه مقبولی داردو اصولگرایان وجناح راست می توانند در پشت وی سنگر بگیرند.
سیدمحمد خانمی نیزعلاوه بر۸سال ریاست جمهوری ومشاغل دیگر محبوب جناح اصلاح طلبان است.آنها براحتی می توانند درپشت سراو براستمرار قدرت درسالهای بعد،امیدوار باشند.
«خاتمی»با«سیدمحمودهاشمی»دریک چیزمشترک است وآن «سیادت»است. موضوعی که نظام ج.ا.ا تاکید (پنهان)داردتا ولایت ورهبری از سادات باشد!؟
ازآنجاکه مصائب ومشکلات فعلی ناشی از حکومت بلامنازع ویکسویه بیش ازربع قرن حاکمیت ودیدگاه های«سیدعلی خامنه ای»است،خانواده حاکمیت (اعم از اصول گرایان واصلاح طلبان)که سالهاست با لنگر انداختن درساحل ولایت فقیه درحال کنگر خوردن هستند،برای بعدازاو سعی دارند ولایت فقیه مطلوب خود را به نحوی براین صندلی بنشانند تا خیال خویش آسوده شود.
هرکدام که دراین بازی و جنگ قدرت بُرد،بی تردید آن دیگر مطیع رهبری جدید خواهدبود.
هرچندانقلاب۵۷رامی توان باهمین قانون اساسی وحذف اصول مربوط به ولایت فقیه حفظ کردوآنرابه اصل وریشه خودبرگرداند؛منتهانه جناح اصلاح طلب ونه جناح اصولگرابه این امرتن درنخواهدداد؛حیات همه آنهابه وجود ولایت فقیه گره خورده است!
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/اول اسفند۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)