آوازه شهر مریوان و دریاچه زیبای زریوار کردستان، در تمام ایران و حتا بسیاری از کشورهای همسایه پیچیده، ولی این دیار، بسیار زیباتر و دیدنی‌تر از آوازه آن است.

 

rcHICcz6UKLRc2YTgsbyQ

yG7fsRkZUCicQdMaro9g

UG0Ys0zJlEKOH3AOeanHAA

UBrdPt7YEqyIeG8ALXWHQ

t8TPFjgfqkaslOEDy56ucw

StZo1zRMUmM9o21zpeWQ

RclrS7u2jkJssdKCbvtSg

MuZwzqYWzUqwQGUcTR67Vg

KVylrOqkfE2MCbErVbDLXg

khXvOX1kn02LDxvqIlAFtA

JVsmiuXbnkSdd8Z7i29w

hvRz8tcIcEyfF6xzYbmygQ

GYu4Cs9TUUG2R6JZfenrw

FvKKOPka9kWpuxeF1EIc0g

ft4onCNX0ubgYw669Cqw

An9BuQYAT0Go0lAuMmZ9Zg

63u3qLiK0OyKn1TSo2cg

6ftUJr4WxUaP3F9d6ReLAQ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)