human right 1ما نیز می توانیم کشوری دموکراتیک داشته باشیم
که در آن؛
نسیمِ انسانیت بوزد
ما نیز می توانیم بین کشورهای دنیا
سری بین سرها در آوریم
به گونه ای که به کشورمان افتخار نمائیم
ما نیز می توانیم گرد و غبار فقر را
از کشورمان بزدائیم
و با ثروت خدادادیِ مملکتمان و نیروی انسانی اش
در اقتصاد جهان جزو بهترین ها باشیم
همواره نباید در شمار اعدام اول باشیم*
اگر اولین منشور حقوق بشر از آنِ ماست
شاید ما نیز روزی بتوانیم در رعایتش نیز
جزو اولین ها باشیم
براستی همانگونه که در ورزش در بسیاری از موارد موفقیم،
چه ایرادی دارد که باور کنیم؛
ما نیز میتوانیم.
شعر از: شاهین میر محمد حسینی
*: با در نظر گرفتن جمعیت؛ ایران بیشترین شمار اعدام ها را داراست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)