برشی از مطبوعات(۵)قانون علیه قانون

۱۲ آذر ۱۳۵۸سالروز تصویب قانون اساسی ست ؛قانونی که در تجربه نشان داد فقط با یک تفسیر از یک اصل،(نظارت بر انتخابات)به«نظارت استصوابی» کن فیکون و براحتی تعطیل می شود.
گزارش زیررادرروزنامه‌‌صبح‌امروز،چهارشنبه۱‌ارديبهشت۱۳۷۸‌،ص ۵ و با نام‌مستعار«علی‌ميثمی»وعنوان«قانون علیه قانون» نوشته ام که در اینجا آنرا باز نشر می کنم.
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
۱۲ آذر ۱۳۹۳
در قسمتی از این گزارش آمده است:
يك‌بام‌ودوهوای‌قانون‌اساسی!‌
رياست‌محترم‌قوۀ‌قضائيه‌دراولين‌نمازجمعۀ‌درسال‌جديدطی‌بخش‌آتشين‌خطبه ‌‌خود، خطاب‌به‌آقای‌خاتمی‌گفت:«اگركسانی‌بی‌ميل‌نيستند كه‌نقض ‌قانون ‌بكنند وقانون‌عادی ‌برای‌آنان‌مهم‌نيست‌،پس‌قانون‌اساسی‌ راهم‌ زيرپا می‌گذارند.طبيعی‌‌است‌كه‌مابه‌محضر رئيس‌جمهوری‌محترم‌می‌گوئيم‌كه‌آقا! شما رئيس‌جمهور‌هستيدورئيس‌جمهوروظيفه ‌اولش‌اجرای‌قانون‌ اساسی‌است.اگرشماديديدكه‌بی‌اعتنايی‌می‌شود،پايمال‌می‌شود،‌ وظيفه ‌شمابه‌عنوان‌رئيس‌جمهورحفظ‌‌قانون‌‌اساسی‌است».
امابعدازاين‌سخنرانی‌واعلان‌اينكه‌اگرگرفتيم‌وبستيم‌صدای‌اعتراضتان‌بلندنشود! متن کامل رادر اینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)