برشی از مطبوعات(۵)قانون علیه قانون

۱۲ آذر ۱۳۵۸سالروز تصویب قانون اساسی ست ؛قانونی که در تجربه نشان داد فقط با یک تفسیر از یک اصل،(نظارت بر انتخابات)به«نظارت استصوابی» کن فیکون و براحتی تعطیل می شود.
گزارش زیررادرروزنامه‌‌صبح‌امروز،چهارشنبه۱‌اردیبهشت۱۳۷۸‌،ص ۵ و با نام‌مستعار«علی‌میثمی»وعنوان«قانون علیه قانون» نوشته ام که در اینجا آنرا باز نشر می کنم.
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
۱۲ آذر ۱۳۹۳
در قسمتی از این گزارش آمده است:
یک‌بام‌ودوهوای‌قانون‌اساسی!‌
ریاست‌محترم‌قوۀ‌قضائیه‌دراولین‌نمازجمعۀ‌درسال‌جدیدطی‌بخش‌آتشین‌خطبه ‌‌خود، خطاب‌به‌آقای‌خاتمی‌گفت:«اگرکسانی‌بی‌میل‌نیستند که‌نقض ‌قانون ‌بکنند وقانون‌عادی ‌برای‌آنان‌مهم‌نیست‌،پس‌قانون‌اساسی‌ راهم‌ زیرپا می‌گذارند.طبیعی‌‌است‌که‌مابه‌محضر رئیس‌جمهوری‌محترم‌می‌گوئیم‌که‌آقا! شما رئیس‌جمهور‌هستیدورئیس‌جمهوروظیفه ‌اولش‌اجرای‌قانون‌ اساسی‌است.اگرشمادیدیدکه‌بی‌اعتنایی‌می‌شود،پایمال‌می‌شود،‌ وظیفه ‌شمابه‌عنوان‌رئیس‌جمهورحفظ‌‌قانون‌‌اساسی‌است».
امابعدازاین‌سخنرانی‌واعلان‌اینکه‌اگرگرفتیم‌وبستیم‌صدای‌اعتراضتان‌بلندنشود! متن کامل رادر اینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)