download (2)
جایزه ۵۰هزاریورویی بنیاد کارمینیک مشروط بوده استارزیابی و داوری در مورد اثر هنری تنها بر اساس معیارهای هنری نبوده است. بنیاد کارمینیک در صورتی هنرمند ایرانی را می‌پذیرداثر او به شرطی „لایق“ جایزه دانسته میشود که باروایت غربیها از «ما» سازگار باشد یا آن را تقویت کند. این بنیاد در واقع به ما میگوید، مهم نیست شما چگونه هستید، شماآنطور هستید که ما میگوییم
نیوشا توکلیان میگوید نهو این وجدآور است.
 
در این وضعیتی که خیلی از „هموطنان“ حاضرند، برای خیلی کمتر از پنجاههزار یورو، نقش میمون دست‌آموز سیرک رابازی کنند، نیوشا توکلیان مرا امیدوار کردمن به نیوشا توکلیان مدیون‌ هستم.
 
تئوریبافها، انتوالکتوئلها و هنرمندان وطنی در مورد فردیت، خودمختاری و استقلال رأی،حرف زیاد زدهاندو زیادمورد انتقاد قرار گرفتهاند که با تمام «این حرفها»، در وقت عمل، طور دیگری رفتار میکنندنیوشا توکلیان به طرزسؤتفاهمناپذیری به حرف جامهی عمل پوشاندرفتار او برای تمام کسانی که در عرصه عمومی فعال هستند، سرمشقارزشمندیست.
به نظر من خبرنگاران و نویسندههایی که ماجرای نیوشا توکلیان را بعد از یک گزارش و یک مصاحبه تمامشده تلقی میکنند،به طرز شدیدی وظیفه خبرنگاری خود را زیر پا می‌گذارندماجرای پسدادن جایزه از سوی توکلیان، خیلی مهمتر از دریافتجایزه شوالیه هنر است.
 
همانطور که توکلیان در مصاحبه میگوید، یک چنین جایزهای برای زندگی حرفهای او گام بلند موفقتآمیزی میبوداما اوبا وفاداری به خود، با ایستادگی روی روایت خود، از جایزهای صرفنظر میکند که مشروط به تأیید روایت بیگانه‌ای است که بر حسب منافع ضدایرانی جعل شده استدر صورتی که نیوشا توکلیان با پذیرش رشوه پنجاههزار یورویی بهارادهای که یقینا خیرخواه ما نیست، تن در میداد، شاهد مقالات و نوشتههایی با عنواینی نظیر «دوباره یک زن ایرانی افتخارآفرید»، «نیوشا توکلیان جایزه دومیلیارد ریالی مهم‌ترین بنیاد عکاسی فرانسه را از آن خود کرد» میبودیمهیچ بعید نبودبیبیسی در مورد نمایش مجموعه عکسهای هنرمند ایرانی نیوشا توکلیان تحت عنوان «نسل سوخته» مقاله و گزارشبنویسد.
نیوشا توکلیان خبرنگار است. از خودم می‌پرسم، چطور همکاران او میتوانند با نشر یکی دو مطلب سروته چنین ماجراییرا هم بیاورند، و احساس پوچی نکنند؟
آیا شنیدن اینکه بنیاد هنری کارمینیک نیوشا توکلیان را به دروغگویی متهم کرده است وجدان آن‌ها را نمیخراشد؟ آیا پشت همکار خود را می‌گیرند، یا دوست دارند کمافی‌السابق در مورد جایزه شوالیه انشاهای حالبهمزن بنویسند، در نشئگی افتخارو احترام هذیان بگویند و از ماتحت «استاد عباسخان کیارستمی دامت افاضاته عالیه» تناول کنند؟
نه. نیوشا توکلیان از جنس این‌ها نیستدر شخصیت این فرد چیزی هست که آن‌ها فاقد آن هستندنیوشا توکلیان با رفتار خود آن‌ها را به خودشان نشان میدهد، و خواست آن‌ها که هرچه زودتر از کنار این اتفاق ردشوند، قابل فهم است.
 
شخصا، بدون امید نسبت به درک و تشخیص اهمیت این رخداد توسط این دوستان، خیالات  خوش‌انگارانه‌ای بافته‌ام:
کاش میشد ورای مرزهای عقیدتی و حزبی کمپینی را با اهدافخواستههای زیر تدارک دید:
– برگزاری هر چه سریعتر نمایشگاه عکسهای نیوشا توکلیان در ایران
– درخواست از ناشران معتبر کشور مبنی بر چاپ کتاب مورد نظر نیوشا توکلیان در اسرع وقت و به شکل و کیفیتمرغوب.
به نظر من حیف است وقت آدمهایی که مولد علم و هنر هستند، در راه قسط یخچال یا «اجاره خانه» تلف شودجامعهای کهدر جهت آسایش و راحتی کار تولیدکنندگان علم و هنر به جد نمیکوشد، زیانکار استدر مورد خانم توکلیان نیز این حرفصدق میکندپنجاههزار یورو پول کمی نیست و میتوانست امکانات بیشتری را در اختیار او بگذارد، و دستوبال او رابرای کار باز کند
 
اگر این کمپین در آلمان میبود، پیشنهاد میدادم که با ایجاد یک حساب بانکی از عموم بخواهیم به عنوان ادای دین به نیوشاتوکلیان در جمعآوری پنجاههزار یورو شرکت کننداینجا ولی متأسفانه ایران است!
اما هدف از بازکردن یک حساب بانکی میتواند، «پرداخت یکسال اجاره خانه نیوشا توکلیان» باشد. (نیوشا توکلیان هم بهفکر «خانه ما» بوده است).
ما میتوانیم مشترکا برای نیوشا توکلیان یک دوربین عکاسی بخریم.
 
عکاسها عاشق لنز هستند
ما میتوانیم برای دوربین نیوشا توکلیان یک لنز بخریم.
خاصیت این کمپین:
اولین خاصیت این است که همگان را از وجود یک چنین آدم سربلندی در میان ما باخبر میکند
پیام این کمپین به هنرمندان (خبرنگاراننویسندگانجوانی که برای فردیت و استقلال خود ارزش قایلاند این است که ما بهعنوان جامعه دوستداران هنر، مستقل از اینکه سایت جشنواره کن چه میگوید، قدر شما را میدانیم و برای شما احترام قایلهستیم
یک چنین کمپاینی احتمالا میتواند باعث گفتگوهایی در مورد ارزش و شیفتگی زیاده از حد نسبت به جوایز بنیادهای هنریجهانی“ شودشاید گفتگوهایی در بگیرد در مورد وجاهت بنیادهای هنری غربی در امر ارزشگذاری آثار هنری داخلیوفرصتها و اختلالاتی که این رویکرد میتواند برای جامعه هنری داشته باشد … و این‌جور گفتگوها حتما روشنگرانه و مثمر ثمر است.

چرا نیوشا توکلیان جایزه ۵۰ هزار یورویی خود را پس داد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)